L’ANC DEMANA UN FRONT COM√ö A MADRID A JxCAT I ERC I NO SER “COMPARSA” DE PODEM

La pre¬≠si¬≠denta de l‚ÄôAssem¬≠blea Naci¬≠o¬≠nal Cata¬≠lana (ANC), Eli¬≠senda Palu¬≠zie, demana als par¬≠tits sobi¬≠ra¬≠nis¬≠tes fer ‚Äúfront com√ļ‚ÄĚ a Madrid i ‚Äúno ser com¬≠parsa‚ÄĚ de Podem al debat d‚Äôinves¬≠ti¬≠dura de Pedro S√°nchez, que es far√† al Congr√©s els pro¬≠pers 22 i 23 de juliol.

Despr√©s de la tren¬≠ca¬≠dissa d‚Äôaquesta set¬≠mana amb el pacte a la Dipu¬≠taci√≥ -que la pre¬≠si¬≠denta veu ‚Äúmolt dif√≠cil de rever¬≠tir‚ÄĚ- l‚ÄôANC exi¬≠geix a JxCat i ERC o vot en con¬≠tra a Pedro S√°nchez o abs¬≠tenci√≥, per√≤ en cap cas, gratu√Įta. ‚ÄúAbs¬≠tenci√≥ nom√©s si real¬≠ment es comen√ßa a abor¬≠dar el res¬≠pecte a Cata¬≠lu¬≠nya com a sub¬≠jecte pol√≠tic; per tant, dret a l‚Äôauto¬≠de¬≠ter¬≠mi¬≠naci√≥ i ele¬≠ments en ter¬≠mes de repressi√≥‚ÄĚ, ha subrat¬≠llat Palu¬≠zie.

L‚ÄôAssem¬≠blea reu¬≠neix aquest dis¬≠sabte el seu Secre¬≠ta¬≠riat Naci¬≠o¬≠nal a Girona per fixar el paper que ha de tenir l‚Äôenti¬≠tat amb la mirada posada a l‚ÄôOnze de Setem¬≠bre, una mani¬≠fes¬≠taci√≥ que la pre¬≠si¬≠denta creu que ha de ser ‚Äúmolt exi¬≠gent‚ÄĚ amb els pol√≠tics.

El males¬≠tar pels pac¬≠tes muni¬≠ci¬≠pals, amb l‚Äôepi¬≠cen¬≠tre en l‚Äôacord que van sege¬≠llar JxCat i el PSC a la Dipu¬≠taci√≥ de Bar¬≠ce¬≠lona, s‚Äôha dei¬≠xat sen¬≠tir al Secre¬≠ta¬≠riat Naci¬≠o¬≠nal de l‚ÄôANC. ‚ÄúHa estat una set¬≠mana com¬≠pli¬≠cada per a l‚Äôinde¬≠pen¬≠den¬≠tisme, i aquest estat d‚Äôindig¬≠naci√≥ tamb√© s‚Äôexpressa aqu√≠‚ÄĚ, ha dit Eli¬≠senda Palu¬≠zie.

En aquest con¬≠text, l‚ÄôAssem¬≠blea Naci¬≠o¬≠nal debat aquest dis¬≠sabte quin ha de ser el seu paper a l‚Äôhora de tor¬≠nar a cana¬≠lit¬≠zar el sobi¬≠ra¬≠nisme. Per una banda, Palu¬≠zie subrat¬≠lla que no tren¬≠ca¬≠ran ‚Äúel petit fil‚ÄĚ que els uneix amb els par¬≠tits pol√≠tics, perqu√® tenen la ‚Äúres¬≠pon¬≠sa¬≠bi¬≠li¬≠tat‚ÄĚ de no incre¬≠men¬≠tar ‚Äúla desuni√≥‚ÄĚ.

Per√≤ s√≠ que, a par¬≠tir d‚Äôara, l‚ÄôANC incre¬≠men¬≠tar√† la seva ‚Äúexig√®ncia‚ÄĚ per recla¬≠mar que ‚Äús‚Äôaban¬≠do¬≠nin els par¬≠ti¬≠dis¬≠mes‚ÄĚ. I al mateix temps, man¬≠te¬≠nir la mobi¬≠lit¬≠zaci√≥ als car¬≠rers i evi¬≠tar el des¬≠enc√≠s ciu¬≠tad√†.

Palu¬≠zie no ha ama¬≠gat que l‚Äôacord a la Dipu¬≠taci√≥ ‚Äú√©s molt greu‚ÄĚ i asse¬≠gura que, a aques¬≠tes al√ßades, ja √©s dif√≠cil de rever¬≠tir. I per aix√≤, l‚ÄôAssem¬≠blea gira ara els ulls cap a Madrid, amb la mirada posada en el debat d‚Äôinves¬≠ti¬≠dura dels pro¬≠pers dies 22 i 23 de juliol al Congr√©s dels Dipu¬≠tats.

La pre¬≠si¬≠denta asse¬≠gura que, pre¬≠ci¬≠sa¬≠ment, la votaci√≥ de Pedro S√°nchez ha de ser una prova de foc per als par¬≠tits sobi¬≠ra¬≠nis¬≠tes. I reclama tant a JxCat com a ERC que no siguin ‚Äúcom¬≠par¬≠ses‚ÄĚ de l‚Äôestrat√®gia de Podem i els acords que puguin sege¬≠llar els de Pablo Igle¬≠sias amb el PSOE.

‚ÄúQue els inde¬≠pen¬≠den¬≠tis¬≠tes actu√Įn com un veri¬≠ta¬≠ble front a Madrid i que, si al final no hi ha inves¬≠ti¬≠dura, s‚Äôhi hagi tin¬≠gut algun paper que no sigui el de sim¬≠ple com¬≠parsa‚ÄĚ, subrat¬≠lla Palu¬≠zie.

Dret a l’auto­de­ter­mi­nació

Per això, la pre­si­denta de l’ANC reclama als par­tits sobi­ra­nis­tes que votin en con­tra de Pedro Sánchez o que s’abs­tin­guin. Tot i que no a cap preu.

‚ÄúAbs¬≠tenci√≥ nom√©s si real¬≠ment es comen√ßa a abor¬≠dar el res¬≠pecte a Cata¬≠lu¬≠nya com a sub¬≠jecte pol√≠tic; √©s a dir, dret a l‚Äôauto¬≠de¬≠ter¬≠mi¬≠naci√≥ i ele¬≠ments en ter¬≠mes de repressi√≥‚ÄĚ, subrat¬≠lla la pre¬≠si¬≠denta de l‚ÄôANC, recor¬≠dant ‚Äúl‚Äôexig√®ncia‚ÄĚ del grup de tre¬≠ball de l‚ÄôONU per l‚Äôalli¬≠be¬≠ra¬≠ment dels pre¬≠sos.

‚ÄúEn un moment de m√†xima repressi√≥, que no es posin damunt la taula els incom¬≠pli¬≠ments de drets fona¬≠men¬≠tals i la con¬≠ti¬≠nu¬≠aci√≥ de la repressi√≥ pol√≠tica ens sem¬≠bla que no √©s all√≤ que els elec¬≠tors espe¬≠ren dels par¬≠tits inde¬≠pen¬≠den¬≠tis¬≠tes quan els voten‚ÄĚ, ha subrat¬≠llat.

En aquest sen¬≠tit, i en refer√®ncia a Cata¬≠lu¬≠nya, Palu¬≠zie tamb√© creu que plan¬≠te¬≠jar un avan√ßament elec¬≠to¬≠ral al Par¬≠la¬≠ment ‚Äďhi ha veus que par¬≠len de la tar¬≠dor- no seria bo. ‚ÄúAll√≤ ideal seria anar-hi amb una estrat√®gia tei¬≠xida, i que aques¬≠tes elec¬≠ci¬≠ons pogues¬≠sin ser una palanca de represa del com¬≠bat democr√†tic per a la inde¬≠pend√®ncia; i per ara, de moment, no sem¬≠bla que esti¬≠guem en aquest esce¬≠nari‚ÄĚ, ha dit.

Un Onze de Setem¬≠bre ‚Äúmolt m√©s exi¬≠gent‚ÄĚ

Durant el Secre¬≠ta¬≠riat Naci¬≠o¬≠nal, un altre dels temes de debat gira al vol¬≠tant de l‚ÄôOnze de Setem¬≠bre. De fet, hi ha veus quei¬≠xo¬≠ses a l‚Äôenti¬≠tat al vol¬≠tant de com s‚Äôha con¬≠ce¬≠but aquest 2019. Palu¬≠zie creu que ‚Äúl‚Äôespai per a les mani¬≠fes¬≠ta¬≠ci¬≠ons segueix essent neces¬≠sari‚ÄĚ, per√≤ tamb√© admet que ‚Äúel to i el tipus pot¬≠ser ha de ser dife¬≠rent‚ÄĚ.

I aqu√≠, la pre¬≠si¬≠denta de l‚ÄôANC diu que ‚Äúdespr√©s de l‚Äôespec¬≠ta¬≠cle d‚Äôaquesta set¬≠mana‚ÄĚ, el to d‚Äôexig√®ncia cap als par¬≠tits ha de ser ‚Äúmolt m√©s ele¬≠vat‚ÄĚ. √Čs a dir, que les mani¬≠fes¬≠ta¬≠ci¬≠ons no siguin ‚Äúd‚Äôacom¬≠pa¬≠nya¬≠ment‚ÄĚ a la classe pol√≠tica com han estat els dar¬≠rers anys.

Palu¬≠zie, per√≤, tamb√© ha recor¬≠dat que √©s bo no aban¬≠do¬≠nar l‚Äôespai ‚Äúde mani¬≠fes¬≠taci√≥ mas¬≠siva amb gent de tota mena‚ÄĚ. Per aix√≤, aposta per una estrat√®gia que com¬≠bini ‚Äúmoments de deso¬≠bedi√®ncia civil i ins¬≠ti¬≠tu¬≠ci¬≠o¬≠nal‚ÄĚ amb mani¬≠fes¬≠ta¬≠ci¬≠ons com les de l‚ÄôOnze de Setem¬≠bre.

I en aquest sen¬≠tit, ha recor¬≠dat que, aquest any, en la l√≠nia ‚Äúde pre¬≠pa¬≠rar la uni¬≠la¬≠te¬≠ra¬≠li¬≠tat i empo¬≠de¬≠rar la ciu¬≠ta¬≠da¬≠nia‚ÄĚ, per pri¬≠mer cop al mat√≠ hi haur√† l‚Äôespai Eines de Pa√≠s (amb estands dedi¬≠cats al con¬≠sum estrat√®gic, ‚Äúl‚Äôenfor¬≠ti¬≠ment de sin¬≠di¬≠cals naci¬≠o¬≠nals i d‚Äôaltres per pre¬≠pa¬≠rar ‚Äúestrat√®gies de lluita no vio¬≠lenta‚ÄĚ).

A m√©s, Palu¬≠zie tamb√© ha dit que, si la sent√®ncia del Suprem surt abans de la Diada ‚Äďcosa que no sem¬≠bla aix√≠- aix√≤ tamb√© podria alte¬≠rar les mobi¬≠lit¬≠za¬≠ci¬≠ons. ‚ÄúDavant un con¬≠text can¬≠vi¬≠ant, deci¬≠si¬≠ons can¬≠vi¬≠ants o capa¬≠ci¬≠tat d‚Äôadap¬≠taci√≥‚ÄĚ, ha subrat¬≠llat.

L‚ÄôANC cele¬≠bra el seu Secre¬≠ta¬≠riat Naci¬≠o¬≠nal al Cen¬≠tre Cul¬≠tu¬≠ral La Merc√® de Girona. A l‚Äôentrada de la reuni√≥, un grup d‚Äôuna vin¬≠tena de socis des¬≠con¬≠tents han pro¬≠tes¬≠tat amb pan¬≠car¬≠tes recla¬≠mant a l‚Äôenti¬≠tat que repren¬≠gui ‚Äúel lide¬≠ratge‚ÄĚ per asso¬≠lir la inde¬≠pend√®ncia. ‚ÄôNo volem l‚ÄôANC con¬≠tro¬≠lada pels par¬≠tits‚Äô o ‚ÄôM√©s acci¬≠ons i menys exhi¬≠bi¬≠ci¬≠ons‚Äô han estat alguns dels lemes que por¬≠ta¬≠ven escrits les pan¬≠car¬≠tes.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (14-7-2019)

319 Lectures | ‚Ä£ |
Que tothom ho sàpiga: