L’ANC ENGEGA LA XARXA SOLID√ÄRIA CONCEBUDA COM A DIADA VIRTUAL

L’acció vir­tual que l’Assem­blea Naci­o­nal Cata­lana (ANC) va con­ce­bre com una alter­na­tiva a la mani­fes­tació de car­rer en cas que la Diada coin­cidís amb un con­fi­na­ment de la població s’ha recon­ver­tit final­ment en una eina de soli­da­ri­tat econòmica que l’enti­tat posarà al ser­vei d’ini­ci­a­ti­ves soci­als.

La ini¬≠ci¬≠a¬≠tiva Xarxa Inde¬≠pend√®ncia es va con¬≠ce¬≠bre ini¬≠ci¬≠al¬≠ment com una acci√≥ vir¬≠tual que pogu√©s per¬≠me¬≠tre a l‚ÄôANC mobi¬≠lit¬≠zar-se de nou l‚Äô11 de Setem¬≠bre encara que tot¬≠hom hagu√©s d‚Äôestar tan¬≠cat al seu domi¬≠cili par¬≠ti¬≠cu¬≠lar. ‚ÄúEn ple con¬≠fi¬≠na¬≠ment, amb molt poca infor¬≠maci√≥ i molta incer¬≠tesa, vam comen√ßar a donar vol¬≠tes a l‚Äô11 de Setem¬≠bre‚ÄĚ, asse¬≠nyala el depar¬≠ta¬≠ment t√®cnic de la comissi√≥ de mobi¬≠lit¬≠zaci√≥ de l‚Äôenti¬≠tat. Davant l‚Äôevid√®ncia que la crisi sanit√†ria, econ√≤mica i social reque¬≠ri¬≠ria la soli¬≠da¬≠ri¬≠tat ciu¬≠ta¬≠dana, es va con¬≠ce¬≠bre la idea d‚Äôimpul¬≠sar una xarxa col¬∑lec¬≠tiva, recor¬≠dant tamb√© que aquesta havia estat una de les claus de l‚Äô√®xit del refer√®ndum de l‚Äô1-O. Aix√≠, es va pen¬≠sar en una p√†gina digi¬≠tal on es pogues¬≠sin esta¬≠blir vin¬≠cles de relaci√≥ entre les per¬≠so¬≠nes i un col¬∑labo¬≠ra¬≠dor de l‚Äôenti¬≠tat i pro¬≠fes¬≠si¬≠o¬≠nal tec¬≠nol√≤gic els va pro¬≠po¬≠sar el model de web i xarxa que final¬≠ment s‚Äôha impul¬≠sat.

Segura, anònima i fàcil

Les con¬≠di¬≠ci¬≠ons eren que havia de ser una web segura, ‚Äúperqu√® sem¬≠pre rebem atacs‚ÄĚ, an√≤nima i com m√©s f√†cil d‚Äôuti¬≠lit¬≠zar millor, a m√©s d‚Äôajus¬≠tar-se a les limi¬≠ta¬≠ci¬≠ons pres¬≠su¬≠post√†ries. Es va optar per un fun¬≠ci¬≠o¬≠na¬≠ment a trav√©s de codis QR, que, despr√©s del con¬≠fi¬≠na¬≠ment, han comen√ßat a gene¬≠ra¬≠lit¬≠zar bars, res¬≠tau¬≠rants i cen¬≠tres cul¬≠tu¬≠rals com ara tea¬≠tres o museus: ‚ÄúA m√©s, √©s una eina que pot guar¬≠dar molta infor¬≠maci√≥.‚ÄĚ

Final­ment, Xarxa Inde­pendència és una xarxa vir­tual i simbòlica perquè les rela­ci­ons entre els par­ti­ci­pants són anònimes però, en canvi, ser­veix per recap­tar diners que es des­ti­na­ran a fina­li­tats soci­als. Un cop la per­sona ja s’ha fet usuària de la web, pot crear vin­cles amb altres usu­a­ris, amb les assem­blees de base de l’ANC i amb qua­tre blocs temàtics de caràcter social: llen­gua i cul­tura, salut, enti­tats soci­als i medi ambi­ent.

Si el par¬≠ti¬≠ci¬≠pant es fa usu¬≠ari a trav√©s de la web, la donaci√≥ m√≠nima √©s de 2 euros, per√≤ no hi ha l√≠mit de quan¬≠ti¬≠tat. Pri¬≠mer es volien fer dona¬≠ci¬≠ons direc¬≠tes a enti¬≠tats, per√≤, ‚Äúper manca de temps‚ÄĚ, s‚Äôha optat final¬≠ment per fer pos¬≠si¬≠ble la donaci√≥ i els diners ja s‚Äôani¬≠ran fent arri¬≠bar a pro¬≠jec¬≠tes.

Tot comença adquirint un codi QR a l’ANC o a la web

Per poder participar en la xarxa solidària cal adquirir un codi QR, sigui físicament a les seus territorials o nacional de l’Assemblea, sigui digitalment a través de la web que s’ha posat en marxa. A través de la pàgina digital es pot fer el donatiu per mitjà de la identificació personal i es rebrà per correu un codi QR. Cada codi és diferent i exclusiu de la resta i té, per una banda, la codificació i, per l’altra, una clau d’accés. Un cop escanejat el codi QR amb un dispositiu electrònic, l’usuari és dirigit a la web, on el pot validar introduint la clau i automàticament accedirà a un entorn d’usuari on podrà crear xarxa. Podrà vincular-se amb cinc persones, una assemblea territorial de l’ANC i un dels quatre blocs socials solidaris. Com que la web és anònima, si el participant perd el seu codi QR també perd l’usuari que tenia.

La vinculaci√≥ amb altres persones o entitats es fa a trav√©s d‚Äôun mapa de visualitzaci√≥ que li permet enlla√ßar amb l‚Äôassemblea territorial, el bloc social i les persones que vulgui. Per√≤ el vincle ser√† nom√©s virtual i simb√≤lic perqu√® les persones nom√©s es coneixeran pel nom d‚Äôusuari. Encara que hauran de triar un empla√ßament, aquest no permet la geolocalitzaci√≥. Simplement, el mapa on es podran visualitzar els vincles pret√©n ‚Äúfer visibles les xarxes de solidaritat i fins on poden arribar arreu del m√≥n‚ÄĚ, expliquen els responsables t√®cnics. √Čs el mitj√† per fer els donatiu.
Informa:ELPUNTAVUI.CAT (6-9-2020)

252 Lectures | ‚Ä£ |
Que tothom ho sàpiga: