L’ANC ENGEGA LA XARXA SOLIDÀRIA CONCEBUDA COM A DIADA VIRTUAL

L’acció vir­tual que l’Assem­blea Naci­o­nal Cata­lana (ANC) va con­ce­bre com una alter­na­tiva a la mani­fes­tació de car­rer en cas que la Diada coin­cidís amb un con­fi­na­ment de la població s’ha recon­ver­tit final­ment en una eina de soli­da­ri­tat econòmica que l’enti­tat posarà al ser­vei d’ini­ci­a­ti­ves soci­als.

La ini­ci­a­tiva Xarxa Inde­pendència es va con­ce­bre ini­ci­al­ment com una acció vir­tual que pogués per­me­tre a l’ANC mobi­lit­zar-se de nou l’11 de Setem­bre encara que tot­hom hagués d’estar tan­cat al seu domi­cili par­ti­cu­lar. “En ple con­fi­na­ment, amb molt poca infor­mació i molta incer­tesa, vam començar a donar vol­tes a l’11 de Setem­bre”, asse­nyala el depar­ta­ment tècnic de la comissió de mobi­lit­zació de l’enti­tat. Davant l’evidència que la crisi sanitària, econòmica i social reque­ri­ria la soli­da­ri­tat ciu­ta­dana, es va con­ce­bre la idea d’impul­sar una xarxa col·lec­tiva, recor­dant també que aquesta havia estat una de les claus de l’èxit del referèndum de l’1-O. Així, es va pen­sar en una pàgina digi­tal on es pogues­sin esta­blir vin­cles de relació entre les per­so­nes i un col·labo­ra­dor de l’enti­tat i pro­fes­si­o­nal tec­nològic els va pro­po­sar el model de web i xarxa que final­ment s’ha impul­sat.

Segura, anònima i fàcil

Les con­di­ci­ons eren que havia de ser una web segura, “perquè sem­pre rebem atacs”, anònima i com més fàcil d’uti­lit­zar millor, a més d’ajus­tar-se a les limi­ta­ci­ons pres­su­postàries. Es va optar per un fun­ci­o­na­ment a través de codis QR, que, després del con­fi­na­ment, han començat a gene­ra­lit­zar bars, res­tau­rants i cen­tres cul­tu­rals com ara tea­tres o museus: “A més, és una eina que pot guar­dar molta infor­mació.”

Final­ment, Xarxa Inde­pendència és una xarxa vir­tual i simbòlica perquè les rela­ci­ons entre els par­ti­ci­pants són anònimes però, en canvi, ser­veix per recap­tar diners que es des­ti­na­ran a fina­li­tats soci­als. Un cop la per­sona ja s’ha fet usuària de la web, pot crear vin­cles amb altres usu­a­ris, amb les assem­blees de base de l’ANC i amb qua­tre blocs temàtics de caràcter social: llen­gua i cul­tura, salut, enti­tats soci­als i medi ambi­ent.

Si el par­ti­ci­pant es fa usu­ari a través de la web, la donació mínima és de 2 euros, però no hi ha límit de quan­ti­tat. Pri­mer es volien fer dona­ci­ons direc­tes a enti­tats, però, “per manca de temps”, s’ha optat final­ment per fer pos­si­ble la donació i els diners ja s’ani­ran fent arri­bar a pro­jec­tes.

Tot comença adquirint un codi QR a l’ANC o a la web

Per poder participar en la xarxa solidària cal adquirir un codi QR, sigui físicament a les seus territorials o nacional de l’Assemblea, sigui digitalment a través de la web que s’ha posat en marxa. A través de la pàgina digital es pot fer el donatiu per mitjà de la identificació personal i es rebrà per correu un codi QR. Cada codi és diferent i exclusiu de la resta i té, per una banda, la codificació i, per l’altra, una clau d’accés. Un cop escanejat el codi QR amb un dispositiu electrònic, l’usuari és dirigit a la web, on el pot validar introduint la clau i automàticament accedirà a un entorn d’usuari on podrà crear xarxa. Podrà vincular-se amb cinc persones, una assemblea territorial de l’ANC i un dels quatre blocs socials solidaris. Com que la web és anònima, si el participant perd el seu codi QR també perd l’usuari que tenia.

La vinculació amb altres persones o entitats es fa a través d’un mapa de visualització que li permet enllaçar amb l’assemblea territorial, el bloc social i les persones que vulgui. Però el vincle serà només virtual i simbòlic perquè les persones només es coneixeran pel nom d’usuari. Encara que hauran de triar un emplaçament, aquest no permet la geolocalització. Simplement, el mapa on es podran visualitzar els vincles pretén “fer visibles les xarxes de solidaritat i fins on poden arribar arreu del món”, expliquen els responsables tècnics. És el mitjà per fer els donatiu.
Informa:ELPUNTAVUI.CAT (6-9-2020)

133 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sĂ piga: