L’ANC RESPON A TORRENT: ” LA VIA UNILATERAL ÉS MÉS REALISTA QUE UN REFERÈNDUM “

La pre­si­denta de l’ANC, Eli­senda Palu­zie, ha asse­gu­rat aquest diven­dres que “no veu rea­lista” la pro­posta del pre­si­dent del Par­la­ment, Roger Tor­rent, d’un “pacte de clare­dat” per a la cele­bració d’un referèndum i que no es poden que­dar “de braços cre­uats” espe­rant la con­sulta acor­dada amb l’estat espa­nyol.
En un acte de pre­sen­tació de la mani­fes­tació de l’Onze de Setem­bre, Palu­zie ha cons­ta­tat que és més “rea­lista” la via uni­la­te­ral tot i que és “molt més dura i com­plexa”. “Tre­ba­llem per pre­pa­rar-nos per un embat que al final haurà de tenir un com­po­nent d’uni­la­te­ra­li­tat no per volun­tat pròpia sinó perquè l’estat que ens enfron­tem no té la qua­li­tat democràtica com altres”, ha expli­cat.
Tot i això, ha reco­ne­gut que una inde­pendència acor­dada és el millor “perquè no té menys cost que el con­flicte”.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (5-7-2019)

308 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: