LAPORTA: ” CADA VEGADA QUE VOLEM INSCRIURE JUGADORS LA LLIGA CANVIA LES NORMES “

(PAULA MURIEL – BARCELONA)
El pre­si­dent del Barça Joan Laporta ha com­pa­re­gut aquest matí davant els mit­jans de comu­ni­cació en una roda de premsa que, a pri­ori, era per treure pit de la situ­ació actual de l’equip i de la gestió de pre­sidència, però l’actu­a­li­tat sem­pre s’imposa. La com­pa­rei­xença ha sus­ci­tat molta atenció per part dels mit­jans, ja que l’Audi­tori 1899 del Camp Nou estava ple a ves­sar, amb 90 peri­o­dis­tes acre­di­tats.

Abans de començar, Laporta ha dema­nat un minut de silenci per la mort de l’exju­ga­dor del Barça Mar­cos Alonso, pare de l’actual late­ral, Laporta ha fet un repàs als dos anys de pre­sidència.

Títol de lliga
‚ÄúL‚Äôobjec¬≠tiu pri¬≠o¬≠ri¬≠tari del club √©s la lliga. Anem b√©, som pri¬≠mers amb 53 punts, acaba de comen√ßar la segona volta i tenim una defensa s√≤lida que nom√©s ha encai¬≠xat 7 gols. L‚Äôequip est√† en una fase de crei¬≠xe¬≠ment, hem refor√ßat pro¬≠fun¬≠da¬≠ment l‚Äôequip perqu√® sigui com¬≠pe¬≠ti¬≠tiu i la din√†mica √©s bona. Ens sen¬≠tim ferms can¬≠di¬≠dats a gua¬≠nyar la lliga‚ÄĚ.
Elo­gis a Xavi
‚ÄúEl bar¬≠ce¬≠lo¬≠nisme ha recu¬≠pe¬≠rat l‚Äôale¬≠gria i vull agrair el com¬≠prom√≠s que t√© Xavi en aquest pro¬≠jecte i elo¬≠giar la seva figura perqu√® es mos¬≠tra com un entre¬≠na¬≠dor de club que no defuig de la seva res¬≠pon¬≠sa¬≠bi¬≠li¬≠tat, que coneix la casa i el nos¬≠tre model de joc, amb grans conei¬≠xe¬≠ments de fut¬≠bol, que √©s posi¬≠tiu i busca sem¬≠pre solu¬≠ci¬≠ons. A m√©s, Xavi mai ens ha dema¬≠nat que estir√©ssim m√©s el bra√ß que la m√†niga i tant ell com el seu staff s√≥n hones¬≠tos i estan com¬≠pro¬≠me¬≠sos amb el Bar√ßa. Estem molt satis¬≠fets amb la feina que estem fent en el pri¬≠mer equip‚ÄĚ.
Situ­ació econòmica
‚ÄúPodem dir que hem sal¬≠vat el Bar√ßa de la ru√Įna econ√≤mica. Hem sigut valents, hem fet una rees¬≠truc¬≠tu¬≠raci√≥ del deute, que ara est√† con¬≠tro¬≠lat, hem rebai¬≠xat els cos¬≠tos d‚Äôaquest deute, vam tan¬≠car en super√†vit i vam eixu¬≠gar patri¬≠moni net nega¬≠tiu. Ara tenim una qua¬≠li¬≠fi¬≠caci√≥ BBB+, el que mos¬≠tra que la salut finan¬≠cera del club va millo¬≠rant‚ÄĚ.
Ins­cripció juga­dors
‚ÄúCosta tant perqu√® la lliga fixa l√≠mits sala¬≠ri¬≠als en funci√≥ dels seus comp¬≠tes i, en el cas del Bar√ßa, vam here¬≠tar un l√≠mit exce¬≠dit, cosa que ens difi¬≠cul¬≠tava la gesti√≥ espor¬≠tiva. El gran repte ha estat tenir un equip com¬≠pe¬≠ti¬≠tiu a mida que s‚Äôhavia de rebai¬≠xar massa sala¬≠rial. Ara la massa sala¬≠rial ha estat redu√Įda en 100 mili¬≠ons i arri¬≠ba¬≠rem als 170 a l‚Äôestiu. Aix√≤ no s‚Äôarre¬≠gla en 1 o 2 tem¬≠po¬≠ra¬≠des perqu√® costa tro¬≠bar l‚Äôequi¬≠li¬≠bri, per√≤ hem acon¬≠se¬≠guit ins¬≠criure juga¬≠dors fent un esfor√ß tit√†nic i cada vegada que hem fet un esfor√ß, la lliga ens ha can¬≠viat les nor¬≠mes perqu√® no ho tor¬≠nem a fer i aix√≤ com¬≠plica tota la feina‚ÄĚ.
Espai Barça
‚Äú√Čs un com¬≠prom√≠s elec¬≠to¬≠ral. Al mar√ß d‚Äôaquest any tin¬≠drem finan√ßament per a l‚ÄôEspai Bar√ßa. Les obres arri¬≠ben amb 10 anys de retard, per√≤ el nou estadi ens apor¬≠tar√† m√©s ingres¬≠sos‚ÄĚ.
Montju√Įc
‚ÄúAni¬≠rem infor¬≠mant als socis de tots els aspec¬≠tes que com¬≠porta anar cap all√†‚ÄĚ. ‚ÄúCada tem¬≠po¬≠rada que pas¬≠sem fora del Camp Nou ens suposa 93 mili¬≠ons de p√®rdues‚ÄĚ.
Adju­di­cació obres
‚ÄúEl proc√©s d‚Äôadju¬≠di¬≠caci√≥ ha estat exem¬≠plar des del punt de vista t√®cnic i de trans¬≠par√®ncia. Hi ha hagut un con¬≠trol total de les con¬≠sul¬≠tes, les res¬≠pos¬≠tes, l‚Äôinter¬≠canvi de docu¬≠men¬≠taci√≥, etc i s‚Äôhan gra¬≠vat totes les reu¬≠ni¬≠ons per veri¬≠fi¬≠car que la infor¬≠maci√≥ que s‚Äôha donat als con¬≠cur¬≠sants √©s la mateixa. Els inver¬≠sors han estat infor¬≠mats de tot el proc√©s, han fet un con¬≠trol exces¬≠siu i han apro¬≠vat l‚Äôestat econ√≤mic de les empre¬≠ses con¬≠cur¬≠sants per con¬≠fir¬≠mar que s√≥n potents per afron¬≠tar un pro¬≠jecte d‚Äôaquesta mag¬≠ni¬≠tud‚ÄĚ.

‚ÄúHem esco¬≠llit Limak perqu√® el plan¬≠ning d‚Äôobra s‚Äôajusta als ter¬≠mi¬≠nis que dema¬≠nava el Bar√ßa, perqu√® ha accep¬≠tat les con¬≠di¬≠ci¬≠ons con¬≠trac¬≠tu¬≠als que volia el Bar√ßa, que s√≥n m√©s exi¬≠gents que la mitja de mer¬≠cat i que estan deter¬≠mi¬≠na¬≠des pels inver¬≠sors que, en aquest cas s√≥n dels Estats Units i all√† s√≥n m√©s exi¬≠gents. Tamb√© hi ha un preu m√†xim garan¬≠tit i certs cos¬≠tos que no estan lli¬≠gats a l‚Äôobra s√≥n menors, com el cost de redacci√≥, el fet d‚Äôestar 16 mesos a Montju√Įc, les con¬≠ting√®ncies d‚Äôus i d‚Äôimport‚ÄĚ. ‚ÄúS‚Äôhan produ√Įt not√≠cies que no s√≥n cer¬≠tes en les √ļlti¬≠mes set¬≠ma¬≠nes. Les hem des¬≠men¬≠tit en 3 oca¬≠si¬≠ons i ho segui¬≠rem fent amb not√≠cies que no s‚Äôajus¬≠tin a la rea¬≠li¬≠tat perqu√® aquest tema, sobre¬≠tot, mereix rigor infor¬≠ma¬≠tiu‚ÄĚ. ‚ÄúNo conec aquesta infor¬≠maci√≥ que durant la cons¬≠trucci√≥ de l‚Äôaero¬≠port d‚ÄôIstan¬≠bul hagin mort 200 tre¬≠ba¬≠lla¬≠dors, per√≤ el que sabem de Limak √©s que t√© espe¬≠cial sen¬≠si¬≠bi¬≠li¬≠tat en aquests temes. Est√† ofe¬≠rint recur¬≠sos humans i finan¬≠cers ara al ter¬≠ratr√®mol de Tur¬≠quia, de fet, Limak √©s l‚Äôencar¬≠re¬≠gada de recons¬≠truir part de la zona afec¬≠tada. No t√© un his¬≠to¬≠rial d‚Äôempresa que no res¬≠pecti els drets humans i tam¬≠poc est√† a cap llista negra de cap orga¬≠nit¬≠zaci√≥ inter¬≠na¬≠ci¬≠o¬≠nal huma¬≠nit√†ria i per a nosal¬≠tres ha pas¬≠sat tots els fil¬≠tres de com¬≠pli¬≠ance‚ÄĚ.
Informa:ELPUNTAVUI.CAT (9-II-2023)

121 Lectures | ‚Ä£ |
Que tothom ho sàpiga: