L’AUDI√ąNCIA ACORDA LA LLIBERTAT DE DOS DELS CDR DETINGUTS EL 23-S

L‚ÄôAudi√®ncia Naci¬≠o¬≠nal ha acor¬≠dat dei¬≠xar en lli¬≠ber¬≠tat sota fian√ßa de 5.000 i 10.000 euros dos dels CDR detin¬≠guts el 23 de setem¬≠bre. Es tracta de Fer¬≠ran Jolis i Ale¬≠xis Codina, res¬≠pec¬≠ti¬≠va¬≠ment. S√≥n el quart i el cinqu√® mem¬≠bres del CDR que podran sor¬≠tir de la pres√≥ de Soto del Real despr√©s que diven¬≠dres pas¬≠sat, la sala penal de l‚ÄôAudi√®ncia ja va acor¬≠dar la lli¬≠ber¬≠tat sota fian√ßa per a tres detin¬≠guts m√©s en el mateix ope¬≠ra¬≠tiu, Xavier Bui¬≠gas, Gui¬≠llem Xavier Duch i Edu¬≠ardo Garz√≥n. L‚ÄôAudi√®ncia mant√© pres√≥ incon¬≠di¬≠ci¬≠o¬≠nal per a dos dels sets arres¬≠tats en la mateixa ope¬≠raci√≥ cone¬≠guda com ‚ÄėJudes‚Äô.

La reso¬≠luci√≥, cone¬≠guda aquest dijous, estima par¬≠ci¬≠al¬≠ment el recurs pre¬≠sen¬≠tat per la defensa de Codina i con¬≠clou que aquest no tenia explo¬≠sius al seu domi¬≠cili, sin√≥ ‚Äúpre¬≠cur¬≠sors‚ÄĚ. ‚ÄúNo exis¬≠teix en l‚Äôescor¬≠coll del domi¬≠cili la subst√†ncia ter¬≠mita, sin√≥ pre¬≠cur¬≠sors de la mateixa‚ÄĚ, diu la reso¬≠luci√≥. El sumari del cas situa Codina com un dels mem¬≠bres del ‚Äúnucli pro¬≠duc¬≠tor‚ÄĚ d‚Äôexplo¬≠sius. El magis¬≠trat imposa a Codina mesu¬≠res cau¬≠te¬≠lars un cop depo¬≠siti la fian√ßa i quedi en lli¬≠ber¬≠tat. Aix√≠, Codina haur√† de pre¬≠sen¬≠tar-se set¬≠ma¬≠nal¬≠ment davant del jut¬≠jat o la comis¬≠sa¬≠ria dels Mos¬≠sos m√©s pr√≤xima al seu domi¬≠cili, li pro¬≠hi¬≠beix la sor¬≠tida del ter¬≠ri¬≠tori amb la reti¬≠rada del pas¬≠sa¬≠port i haur√† de comu¬≠ni¬≠car el domi¬≠cili on se‚Äôl pot loca¬≠lit¬≠zar. Per a Codina s‚Äôha impo¬≠sat una fian√ßa m√©s alta que als altres qua¬≠tre CDR, pels qui s‚Äôhan dema¬≠nat 5.000 euros.

La sala penal ha cons¬≠ta¬≠tat que no han tro¬≠bat en la peri¬≠cial feta pels dos t√®cnics del Grup de Desac¬≠ti¬≠vaci√≥ d‚ÄôExplo¬≠sius de la Gu√†rdia Civil de Bar¬≠ce¬≠lona cap refer√®ncia ‚Äúa l‚Äôexist√®ncia d‚Äôexplo¬≠sius‚ÄĚ entre les subst√†ncies tro¬≠ba¬≠des al domi¬≠cili de Codina, sin√≥ ‚Äú√ļnica¬≠ment de subst√†ncies que degu¬≠da¬≠ment bar¬≠re¬≠ja¬≠des i seguint els cor¬≠res¬≠po¬≠nents pro¬≠ce¬≠di¬≠ments t√®cnics podrien arri¬≠bar a con¬≠ver¬≠tir-se en explo¬≠sius‚ÄĚ. Tot i aix√≤, s√≠ remar¬≠quen que Codina tenia ‚Äúdocu¬≠ments amb infor¬≠maci√≥ per ela¬≠bo¬≠rar explo¬≠sius‚ÄĚ. I afe¬≠geix que a l‚Äôescor¬≠coll no es va tro¬≠bar ter¬≠mini, sin√≥ ‚Äúpre¬≠cur¬≠sors‚ÄĚ d‚Äôaquesta.

La sala cons¬≠tata en el seu escrit que l‚Äôexist√®ncia ‚Äúobjec¬≠tiva‚ÄĚ d‚Äôaques¬≠tes subst√†ncies pre¬≠cur¬≠so¬≠res ‚Äúque no s√≥n en si matei¬≠xes explo¬≠sius‚ÄĚ, tot i que ‚Äúsense entrar a valo¬≠rar les decla¬≠ra¬≠ci¬≠ons de desc√†rrec del recor¬≠rent en el sen¬≠tit que les subst√†ncies eren uti¬≠lit¬≠za¬≠des en la seva feina de res¬≠tau¬≠ra¬≠dor‚ÄĚ.

Tot i aix√≤, s√≠ que han afir¬≠mat ‚Äúl‚Äôobjec¬≠tiva ine¬≠xist√®ncia d‚Äôexplo¬≠sius en poder de Codina‚ÄĚ i, per aix√≤, creu que la seva situ¬≠aci√≥ √©s com la dels altres CDR que esta¬≠ven empre¬≠so¬≠nats i que s‚Äôha deci¬≠dit posar una fian√ßa per sor¬≠tir en lli¬≠ber¬≠tat pel fet que no tenien con¬≠tacte mate¬≠rial amb explo¬≠sius.

A m√©s, la sala ha apre¬≠ciat en Codina ‚Äúarre¬≠la¬≠ment‚ÄĚ per¬≠so¬≠nal, social i fami¬≠liar, i creu que no exis¬≠teix un risc d‚Äôentor¬≠pir el pro¬≠ce¬≠di¬≠ment o de des¬≠truir pro¬≠ves.

Lli­ber­tat sota fiança de 5.000 euros per a Jolis

L‚ÄôAudi√®ncia Naci¬≠o¬≠nal tamb√© ha acor¬≠dat aquest dijous la lli¬≠ber¬≠tat sota fian√ßa de 5.000 euros per a un altre dels CDR detin¬≠gut el 23 de setem¬≠bre, segons ha infor¬≠mat Alerta Solid√†ria. Segons consta a la reso¬≠luci√≥, l‚ÄôAudi√®ncia Naci¬≠o¬≠nal ha valo¬≠rat que no va tenir ‚Äúcon¬≠tacte mate¬≠rial amb explo¬≠sius‚ÄĚ. Ara s‚Äôest√† tra¬≠mi¬≠tant el paga¬≠ment de la fian√ßa i, segons fonts de la defensa, s‚Äôespera que pugui sor¬≠tir aquest mateix dijous de Soto del Real.

Segons la reso¬≠luci√≥ judi¬≠cial, a la qual ha tin¬≠gut acc√©s l‚ÄôACN, l‚ÄôAudi√®ncia Naci¬≠o¬≠nal ha valo¬≠rat que Jolis forma part dels inves¬≠ti¬≠gats que ‚Äúno van tenir con¬≠tacte mate¬≠rial amb explo¬≠sius tot i la seva par¬≠ti¬≠ci¬≠paci√≥ en els fets‚ÄĚ. Per aix√≤, li modi¬≠fica la situ¬≠aci√≥ de pres√≥ incon¬≠di¬≠ci¬≠o¬≠nal i la podr√† elu¬≠dir pagant una fian√ßa de 5.000 euros. En la mateixa reso¬≠luci√≥ es recull que la fis¬≠ca¬≠lia no es va opo¬≠sar a la pos¬≠si¬≠bi¬≠li¬≠tat de fixar aquesta fian√ßa a l‚Äôempre¬≠so¬≠nat.

L’Audiència Naci­o­nal ha esta­blert per a Jolis una sèrie de mesu­res cau­te­lars un cop pagui la fiança per elu­dir la presó. Així haurà de com­parèixer set­ma­nal­ment als jut­jats, li pro­hi­beix sor­tir de l’Estat sense auto­rit­zació judi­cial, li retira el pas­sa­port i haurà de fixar un telèfon de con­tacte per poder ser loca­lit­zat, un domi­cili i desig­nar una per­sona per rebre qual­se­vol tipus de comu­ni­cació judi­cial.

Jolis, mem­bre del CDR de Santa Perpètua de Mogoda, és un dels dos detin­guts el 23 de setem­bre que van ser ate­sos per un advo­cat d’ofici. Va decla­rar tant davant de la Guàrdia Civil com a l’Audiència Naci­o­nal. A prin­ci­pis de desem­bre, el seu nou advo­cat va pre­sen­tar una que­re­lla davant dels jut­jats de Saba­dell pel tracte rebut des de la seva detenció fins al seu empre­so­na­ment, ja que con­si­dera que es van vul­ne­rar els seus drets fona­men­tals.

En el sumari del cas, s‚Äôatri¬≠bu¬≠eix a Jolis la cre¬≠aci√≥ dels Equips de Res¬≠posta R√†pida (ERT). Segons es recull en el sumari, Jolis va decla¬≠rar davant de la Gu√†rdia Civil que li van dema¬≠nar con¬≠sell sobre si era via¬≠ble garan¬≠tir les comu¬≠ni¬≠ca¬≠ci¬≠ons durant una set¬≠mana i sense l√≠mit de des¬≠pe¬≠ses per una ocu¬≠paci√≥ ‚Äúpac√≠fica‚ÄĚ del Par¬≠la¬≠ment amb la intenci√≥ que el pre¬≠si¬≠dent de la Gene¬≠ra¬≠li¬≠tat, Quim Torra, ‚Äús‚Äôhi qued√©s tan¬≠cat el dia D‚ÄĚ.

Informa: ELPUNTAVUI.CAT (26-12-2019)

233 Lectures | ‚Ä£ |
Que tothom ho sàpiga: