MONTSERRAT S’IL·LUMINARÀ El 10-S PER EXIGIR LA “LLIBERTAT” DE CATALUNYA

Un total del 131 agu­lles de Mont­ser­rat s’il·lumi­na­ran la nit del 10 a l’11 de setem­bre per recla­mar “la lli­ber­tat” de Cata­lu­nya. L’acte, orga­nit­zat per Artis­tes de la República, l’Assem­blea Naci­o­nal Cata­lana, i la Fede­ració d’Enti­tats Excur­si­o­nis­tes de Cata­lu­nya, busca alhora home­nat­jar els 131 pre­si­dents que ha tin­gut la Gene­ra­li­tat. L’acció, bate­jada com ‘Llum i Lli­ber­tat’, la rea­lit­za­ran esca­la­dors que ascen­di­ran simultània­ment el massís per a col·locar els farells.

En total, per fer pos­si­ble l’encesa simultània del massís, seran neces­sa­ris 131 equips d’esca­la­dors, d’un mínim de tres per­so­nes. Els impul­sors, a través del web llu­mi­lli­ber­tat.cat, expli­quen als esca­la­dors els requi­sits per a par­ti­ci­par-hi. Cada equip s’encar­re­garà de dur els farells al cim de cada agu­lla –hau­ran de fer bivac– i pre­pa­rar l’encesa per a l’hora pro­gra­mada.
Informa:ELPUNTAVUI.CAT (5-7-2019)

1.064 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: