LES ASSEMBLEES EXTERIORS DE L’ANC DEMANEN QUE ES VOTI “NO” A SÁNCHEZ

Les assem­blees exte­ri­ors de l’ ANC han dema­nat als par­tits inde­pen­den­tis­tes que votin con­tra la inves­ti­dura de Pedro Sánchez. En un comu­ni­cat, han emplaçat a l’inde­pen­den­tisme a no donar suport a un par­tit “cor res­pon­sa­ble del 155” i “con­trari a l’auto­de­ter­mi­nació”.

Les assem­blees exte­ri­ors aler­ten que el seces­si­o­nisme català s’arrisca a per­dre “cre­di­bi­li­tat inter­na­ci­o­nal” si donen suport al PSOE. De fet, asse­gu­ren que aquesta cre­di­bi­li­tat de cara a l’exte­rior ja està “mal­mesa”.

“Qual­se­vol pro­posta seva està man­cada de garan­ties i no mereix cap con­fiança”, asse­gu­ren, defen­sant que els soci­a­lis­tes tenen una postura sobre Cata­lu­nya que “no es dis­tan­cia” de la del PP.

Les assem­blees exte­ri­ors de l’ANC també recla­men que es “torni a posar la inde­pendència al cap­da­vant dels objec­tius polítics”. “Cap taula de nego­ci­ació, només la uni­la­te­ra­li­tat, ens por­tarà a la inde­pendència”, afir­men.

Per això, apos­ten per “replan­te­jar l’estratègia de (no) col·labo­ració amb l’opres­sor per pres­si­o­nar-lo a què negociï una solució política” i “desi la repressió”.

“Això tor­narà a posar el focus inter­na­ci­o­nal a Cata­lu­nya perquè una Espa­nya ines­ta­ble fa tron­to­llar tota la UE”, opi­nen.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (10-12-2019)

172 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sĂ piga: