LES FILTRACIONS DEL CAS DELS CDR, ALS TRIBUNALS BELGUES

El cas dels CDR detin­guts també arri­barà a la justícia belga. Les deten­ci­ons dels inde­pen­den­tis­tes, rela­ci­o­nats amb una supo­sada orga­nit­zació ter­ro­rista, han des­fer­mat una voràgine d’infor­ma­ci­ons sobre hipotètics atemp­tats a Cata­lu­nya i assalts al Par­la­ment, i han pro­pi­ciat que es vin­culés direc­ta­ment aquest grup, els bate­jats com a ERT (Equip de Res­posta Tàctica), amb els pre­si­dents Torra i Puig­de­mont. “S’han fet afir­ma­ci­ons i impu­ta­ci­ons molt greus i això no pot que­dar impune”, ha adver­tit l’advo­cat dels dos pre­si­dents, Gon­zalo Boye, que ha con­fir­mat la volun­tat de dema­nar empara a la justícia belga perquè s’ha vin­cu­lat direc­ta­ment Torra i Puig­de­mont amb una orga­nit­zació ter­ro­rista. “Inten­tar apel·lar al dret a l’honor del pre­si­dent Puig­de­mont davant els tri­bu­nals espa­nyols és del tot inútil –asse­gura Gon­zalo Boye–, no ser­vi­ria de res i encara ens en car­re­ga­rien les cos­tes.” És per això que, segons ha con­fir­mat a aquest diari, pre­sen­ta­ran una demanda civil davant dels tri­bu­nals bel­gues, com la que al seu moment van pre­sen­tar con­tra el magis­trat Pablo Lla­rena, el juny del 2018, per unes decla­ra­ci­ons públi­ques men­tre ins­truïa la causa del procés. Una demanda que, el març del 2019, van ampliar al Regne d’Espa­nya.

Aquesta nova demanda civil per les fil­tra­ci­ons periodísti­ques encara no s’ha for­ma­lit­zat i Gon­zalo Boye no ha vol­gut reve­lar con­tra qui anirà diri­gida més enllà de cons­ta­tar que alguns mit­jans han vul­ne­rat tota ètica periodística. “Estem estu­di­ant tot el que es diu i reco­pi­lant el que es publica, perquè cada dia surt alguna cosa”, explica. En el cas del pre­si­dent Torra, no es pot uti­lit­zar la via belga i una pos­si­ble dema­nada d’aques­tes carac­terísti­ques s’hau­ria de pre­sen­tar davant dels tri­bu­nals espa­nyols. Gon­zalo Boye no ha vol­gut donar més detalls sobre la demanda judi­cial i el seu abast, però referma la seva volun­tat de no pas­sar per alt les difa­ma­ci­ons publi­ca­des: “S’han cre­uat mol­tes bar­re­res perquè saben que queda impune qui dis­para con­tra ells.” Les infor­ma­ci­ons periodísti­ques res­po­nen a fil­tra­ci­ons de la causa que se segueix con­tra els CDR a l’Audi­en­cia Naci­o­nal, que està sota secret de sumari, i a la qual només tenen accés el jutge, la fis­ca­lia i la Guàrdia Civil, que va ser la que va efec­tuar les deten­ci­ons del 23 de setem­bre pas­sat.

Boye, en un arti­cle que publi­carà demà a La República (que diu­menge es dis­tri­bu­eix amb El Punt Avui), repassa la situ­ació d’anor­ma­li­tat democràtica que s’està vivint en aquests moments fent espe­cial atenció a l’intent de vin­cu­lar inde­pen­den­tisme amb violència i ter­ro­risme amb les últi­mes deten­ci­ons dels CDR.

Torra impugnarĂ  la decisiĂł de la JEC

Continua també la batalla jurídica en altres àmbits. Gonzalo Boye ha anunciat un recurs davant el Tribunal Suprem contra la decisió de la Junta Electoral Central (JEC), que ha ordenat al president de la Generalitat, Quim Torra, retirar llaços, estelades, pancartes i qualsevol símbol “partidista” dels edificis de la Generalitat, amb l’advertència que podria incórrer en un nou delicte de desobediència. Avui, a les tres de la tarda, acaba el termini per fer efectiva l’ordre de la JEC, emesa a instàncies d’una denúncia de Ciutadans. Una nova batalla que Gonzalo Boye preveu que no conclourà aquí: “Acaba de començar i vindran molts més recursos, tenint en compte el paper que ha assumit la JEC i que ja vam veure en les anteriors eleccions.” A parer de l’advocat del president, tornen a confondre el concepte de neutralitat dels espais públics, i recorda que la Generalitat no participa en aquestes eleccions.
Informa:ELPUNTAVUI.CAT (4-10-2019)

205 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sĂ piga: