LES MARXES PER LA LLIBERTAT SORTIRAN AQUEST DIMECRES AL MAT√ć

Les Mar­xes per la Lli­ber­tat con­vo­ca­des per dime­cres sor­ti­ran dels cinc punts anun­ci­ats dime­cres al matí per aca­bar diven­dres a Bar­ce­lona. Aquesta era una de les acci­ons unitàries pre­vis­tes per les dues enti­tats sobi­ra­nis­tes, ANC i Òmnium, que van anun­ciar com a reacció a la sentència. Les mar­xes amb l’objec­tiu de mobi­lit­zar gent de tot el ter­ri­tori sor­ti­ran de bon matí de les ciu­tats de Tàrrega, Tar­ra­gona, Berga, Vic i Girona per des­fi­lar cami­nant fins a arri­bar diven­dres al matí a Bar­ce­lona coin­ci­dint amb la con­vo­catòria de vaga anun­ci­ada.

Les mar­xes s’han orga­nit­zat de manera que tot­hom qui vul­gui pugui par­ti­ci­par-hi per eta­pes sense que hagi de com­ple­tar tot el recor­re­gut, ja que s’anirà pas­sant per pobles. Durant els dos dies i mig en què es pre­veu fer els 100 quilòmetres s’han pro­gra­mat jor­na­des per cami­nar matí i tarda i amb una hora de parada per dinar.

Cada etapa comen√ßar√† i aca¬≠bar√† en pobla¬≠ci¬≠ons on s‚Äôhan orga¬≠nit¬≠zat per dis¬≠po¬≠sar d‚Äôallot¬≠ja¬≠ment sufi¬≠ci¬≠ent i gratu√Įt per als par¬≠ti¬≠ci¬≠pants i pre¬≠veure els dinars i sopars dels qui facin tot el recor¬≠re¬≠gut. Per par¬≠ti¬≠ci¬≠par en les mar¬≠xes no s‚Äôhan de fer ins¬≠crip¬≠ci¬≠ons, per√≤ s√≠ que els orga¬≠nit¬≠za¬≠dors reco¬≠ma¬≠nen entrar al web www.‚Äčmar‚Äčxesp‚Äčerla‚Äčllib‚Äčerta‚Äčt.‚Äčcat. per fer la reserva i fer pre¬≠vi¬≠si¬≠ons per a la log√≠stica, tant de gent que per¬≠noc¬≠tar√† a cada poble com dels men¬≠jars.

El recor­re­gut, divi­dit en cinc eta­pes, per­metrà que les colum­nes de gent con­flu­ei­xin a Bar­ce­lona diven­dres al mig­dia. En cada etapa es pre­veu avançar uns vint quilòmetres dia­ris.

Pobles units

Les mar¬≠xes m√©s mati¬≠ne¬≠res seran les de T√†rrega i Tar¬≠ra¬≠gona, que han pre¬≠vist les sor¬≠ti¬≠des dels par¬≠ti¬≠ci¬≠pants abans de les vuit del mat√≠. A par¬≠tir d‚Äôaquesta hora est√† pre¬≠vist que arren¬≠quin a cami¬≠nar a Berga i Vic i per √ļltim a Girona. El recor¬≠re¬≠gut des de Girona bai¬≠xar√† fins al Maresme, on a par¬≠tir de Mal¬≠grat de Mar recor¬≠rer√† tots els pobles de la costa fins a entrar a Bar¬≠ce¬≠lona. Tamb√© recor¬≠rer√† la costa la columna que pujar√† des de Tar¬≠ra¬≠gona per arri¬≠bar fins a la capi¬≠tal cata¬≠lana. Les dues colum¬≠nes cen¬≠trals que bai¬≠xa¬≠ran de l‚Äôinte¬≠rior del pa√≠s con¬≠flui¬≠ran a Sant Quirze del Vall√®s, on es far√† una atu¬≠rada i els par¬≠ti¬≠ci¬≠pants pas¬≠sa¬≠ran la segona nit.

Sor­tir al car­rer

La pre¬≠si¬≠denta de l‚ÄôANC, Eli¬≠senda Palu¬≠zie, va dema¬≠nar ahir a la ciu¬≠ta¬≠da¬≠nia que sort√≠s a a mani¬≠fes¬≠tar-se els pr√≤xims dies com a reacci√≥ a la sent√®ncia. ‚ÄúPar¬≠ti¬≠ci¬≠peu on vul¬≠gueu, dels molts actes que es faran aquests dies, per√≤ que no ens venci la sent√®ncia‚ÄĚ, va dir Palu¬≠zie, que va insis¬≠tir que la millor res¬≠posta √©s con¬≠ti¬≠nuar llui¬≠tant per la inde¬≠pend√®ncia. Ahir, les dues enti¬≠tats van valo¬≠rar la res¬≠posta a les penes que recull la sent√®ncia del Suprem i van con¬≠vo¬≠car la ciu¬≠ta¬≠da¬≠nia a les vuit del ves¬≠pre a omplir les pla¬≠ces davant dels ajun¬≠ta¬≠ments.

Les cinc colum­nes que es for­ma­ran en tres dies de gent cami­nant estan ins­pi­ra­des en altres mar­xes pacífiques històriques. Segons els con­vo­cants, les ano­me­na­des Mar­xes per la Lli­ber­tat pre­te­nen ser una res­posta de país a favor de la lli­ber­tat de les pre­ses i els pre­sos polítics, els exi­li­ats i les exi­li­a­des, en con­tra de la repressió i per rei­vin­di­car el dret a l’auto­de­ter­mi­nació. La coor­di­na­dora naci­o­nal dels CDR va anun­ciar ja fa dies que pre­veu sumar-se a les mar­xes i va fer una crida a la gent perquè par­ti­cipés en alguns dels trams més pro­pers al seu ter­ri­tori.

Metges de Catalunya diu que és la pitjor notícia

El sindicat manifestava ahir la seva consternaci√≥ per les ‚Äúdures i irreparables conseq√ľ√®ncies‚ÄĚ de la sent√®ncia, que qualificava d‚Äô‚Äúinjusta i desproporcionada‚ÄĚ i hi afegia que √©s un ‚Äúobstacle insalvable‚ÄĚ per recuperar la normalitat democr√†tica i la conc√≤rdia.

El tercer sector ent√©n que es ‚Äúfractura la societat‚ÄĚ
Les entitats socials consideren que la sent√®ncia contribueix a la ‚Äúfractura social‚ÄĚ i s‚Äôallunya del que reclama la majoria de la societat catalana. Consideren les penes imposades ‚Äúdesproporcionades i injustes‚ÄĚ i defensen el di√†leg i la negociaci√≥‚ÄĚ com a √ļnica sortida. La Taula d‚ÄôEntitats del Tercer Sector Social de Catalunya i la Confederaci√≥ Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya feien ahir una crida a la ciutadania a mobilitzar-se c√≠vicament ‚Äúcom ha fet sempre‚ÄĚ. Assenyalaven que ‚Äúni la via judicial ni la policial ni la repressiva podran resoldre-ho‚ÄĚ, i per aix√≤ reclamaven una negociaci√≥ pol√≠tica entre Catalunya i l‚ÄôEstat. Tamb√© el Col¬∑legi Oficial de Treball Social de Catalunya es pronunciava en aquest sentit i es mostrava en desacord amb judicialitzar conflictes pol√≠tics i privar de llibertats els condemnats. ‚Äú√Čs inadmissible que es privi de llibertat persones per motius pol√≠tics”
Informa:ELPUNTAVUI.CAT (15-10-2019)

290 Lectures | ‚Ä£ |
Que tothom ho sàpiga: