L’ESTAT NOMÉS FA EL 66% DE LES OBRES PRESSUPOSTADES A CATALUNYA I EL 114% A MADRID

Els pressupostos de l’ Estat han deixat de ser una guia real per conèixer el grau d’inversió en cada comunitat i on es destinen més recursos. En els últims anys, l’execució real de les inversions pressuposades s’allunya molt de la previsió. En el període 2015-2018, l’ Estat a Catalunya va executar el 65,9% del pressupostat mentre que a Madrid el percentatge va ser del 113,9%.

Són dades de la Intervenció General de l’ Estat ( IGAE) reco­pilades pel Departament d’Economia de la Generalitat en un ­informe. En aquest document es destaca que la situació es pro­longa des de més enllà del 2015 i es pren com a base el 2013. Natàlia Mas Guix, secretària de Finances Públiques, explica que en els últims sis anys a Catalunya “una tercera part de les inversions no s’han executat malgrat que estaven previstes en el pressupost”. Traduït en euros, són 2.214 mi­lions que s’han deixat d’invertir.

Catalunya surt mal parada en la comparació amb Madrid, però també amb el conjunt de l’ Estat, ja que mentre la mitjana d’execució del període 2015-2018 és del 75,3% de la inversió prevista, a Catalunya és de l’esmentat 65,9%.

El 2018, per exemple, la comunitat on teòricament s’havia de destinar un volum d’inversió més gran havia de ser Andalusia (amb el 14,6% del total regionalit­zable), seguida de Catalunya (13,3%) i de Madrid (12,2%). En canvi, una vegada executades les inversions, Madrid es va erigir com la comunitat líder en inversions ja que va aglutinar el 15,6% del total. Andalusia es va col·locar en la segona posició (15,2%), mentre que Catalunya va passar a la quarta posició del rànquing amb el 10,4%. A més, aquell percentatge de participació en les inversions realment executades dista molt del pes de la comunitat en el conjunt del PIB, que se situa en el 19% o del seu pes en la població, que és del 16%.

A Madrid, el nivell d’execució més gran és als ministeris de Foment, Justícia, Interior i Agricultura

On les diferències són més acusades entre Madrid i Catalunya en el període analitzat 2015-2018 és en la inversió que realitzen els ministeris i els organismes autònoms en relació amb les empreses públiques. Com s’aprecia al gràfic, la previsió d’inversió de ministeris i organismes autònoms era de 1.369 milions d’euros, mentre que l’execució va ser de més del doble: 2.948 milions d’euros. En canvi, en el cas de Catalunya l’augment de l’execució respecte al pressupostat és del 28,5% en passar de 683 a 878 milions. En canvi, en les empreses públiques, el percentatge d’execució és tant a Catalunya com a Madrid del 55%. Segons l’informe del Departament d’Economia, “a Madrid, el nivell d’execució per sobre del previst es localitza principalment als ministeris de Foment, Justícia, Interior i Agricultura”. Una altra manera de mesurar la inversió realment executada és analitzar-la partint de la població de cada territori. En aquest cas, és Castella i Lleó la que encapçala el rànquing amb una inversió efectivament rea­litzada de 1.572 euros per per­sona. És un percentatge que ­duplica la mitjana espanyola de 620 euros.

A Catalunya la inversió és in­ferior a la mitjana (402 euros) i lluny de Madrid, que se situa lleugerament per damunt de la mitjana espanyola. De fet, tan sols València, les comunitats insulars i les forals han tingut una inversió per càpita més baixa que la de Catalunya. Una darrera fórmula per analitzar les dades és en relació amb el PIB. Els imports acumulats entre el 2015 i el 2018 de les inversions efectivament executades a Madrid representen l’1,9% del PIB, mentre que a Catalunya són l’1,3%.
Informa:LAVANGUARDIA.CAT (30-7-2019)

327 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: