L’ESTAT RESTABLEIX ELS CONTROLS FRONTERERS TERRESTRES

El govern espa­nyol res­ta­blirà tem­po­ral­ment els con­trols fron­te­rers ter­res­tres per la crisi del coro­na­vi­rus. Només dei­xarà entrar a ciu­ta­dans espa­nyols, a resi­dents a l’Estat espa­nyol, a tre­ba­lla­dors trans­fron­te­rers o a aque­lles per­so­nes que hi hagin d’entrar per raons de força major. També podran acce­dir per via ter­res­tre les per­so­nes que trans­por­tin mer­ca­de­ries així com el per­so­nal diplomàtic o d’orga­nis­mes inter­na­ci­o­nals.

Les res­tric­ci­ons es començaran a apli­car a par­tir d’aquesta mit­ja­nit i esta­ran vigents fins que con­clo­gui l’estat d’alarma.

Així ho ha anun­ciat en roda de premsa aquest dilluns a la tarda el minis­tre de l’Inte­rior, Fer­nando Grande-Mar­laska, que no ha des­car­tat que cal­gui tan­car més enda­vant les fron­te­res aèries i marítimes.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (16-3-2020)

259 Lectures | ‚Ä£ |
Que tothom ho sàpiga: