L’EUROCAMBRA DEMANARÀ EXPLICACIONS SOBRE LA IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA A CATALUNYA

L’Euro­cam­bra dema­narà expli­ca­ci­ons al govern espa­nyol arran d’una queixa ciu­ta­dana per la immersió lingüística a les esco­les cata­la­nes. Després d’escol­tar la queixa d’Ana Losada (Asam­blea por una Escu­ela Bilingüe), la pre­si­denta del Comitè de Peti­ci­ons, l’euro­di­pu­tada del PP Dolors Mont­ser­rat, ha deci­dit man­te­nir obert el cas, tras­lla­dar la seva “pre­o­cu­pació” al minis­teri d’Edu­cació i dema­nar l’opinió al Comitè de Cul­tura de la cam­bra. A més, en la pròxima reunió dels grups polítics s’estu­diarà si envia una missió d’obser­vació a Cata­lu­nya, tal com han recla­mat PP, Ciu­ta­dans i Vox. A l’audiència d’aquest dijous amb la peti­cionària, la Comissió Euro­pea ha rei­te­rat que la UE no pot inter­ve­nir perquè és com­petència exclu­siva de l’Estat.

La petició

Losada reclama que les esco­les públi­ques i con­cer­ta­des donin classe en català i en cas­tellà i con­si­dera que el sis­tema actual “dis­cri­mina els nens dels pares que tem­po­ral­ment s’han hagut de tras­lla­dar a Cata­lu­nya per feina”. Així, con­si­dera que això suposa una vul­ne­ració del “dret a moure’s i viure lliu­re­ment en un país de la UE”.

La posició de Brus­sel·les

Brus­sel·les ja va rebut­jar inter­ve­nir sobre aquesta qüestió el 2018. Pre­gun­tada per aquesta petició, la Comissió Euro­pea va asse­gu­rar que no pot fer res al res­pecte perquè la decisió sobre la llen­gua d’ins­trucció a les esco­les és una “com­petència exclu­siva” dels estats mem­bre.

“A més, la Comissió no té cap auto­ri­tat per inves­ti­gar si aquesta política és com­pa­ti­ble o no amb la Cons­ti­tució espa­nyola”, va reblar.

La res­posta d’Ense­nya­ment

Durant la legis­la­tura pas­sada, la lla­vors pre­si­denta del Comitè de Peti­ci­ons, la libe­ral sueca Ceci­lia Wiks­trom, va dema­nar al depar­ta­ment d’Ense­nya­ment “expli­ca­ci­ons i més infor­mació sobre el res­pecte i l’apli­cació” per part de les auto­ri­tats edu­ca­ti­ves d’una sentència del Tri­bu­nal Cons­ti­tu­ci­o­nal “es con­si­dera el cas­tellà també una llen­gua vehi­cu­lar de l’ense­nya­ment a Cata­lu­nya jun­ta­ment amb el català”.

Bar­galló va repli­car lla­vors que la Llei d’Edu­cació de Cata­lu­nya estava “ple­na­ment vigent” a l’espera de la reso­lució del TC. De fet, el Cons­ti­tu­ci­o­nal va ava­lar el 2019 el règim lingüístic reco­llit en aquesta llei.
Informa:ELPUNTAVUI.CAT (28-10-2020)

176 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: