L’EUROCAMBRA S’OBRE A REVISAR ELS ESCONS INDEPENDENTISTES SI √ČS NECESSARI

El pre¬≠si¬≠dent de l‚ÄôEuro¬≠cam¬≠bra, David Sas¬≠soli, ha asse¬≠gu¬≠rat que est√† ‚Äúdis¬≠po¬≠sat a revi¬≠sar‚ÄĚ la seva opini√≥ sobre els escons inde¬≠pen¬≠den¬≠tis¬≠tes buits a l‚ÄôEuro¬≠cam¬≠bra ‚Äúsi √©s neces¬≠sari‚ÄĚ. Sas¬≠soli ha prom√®s que ‚Äúcom¬≠pli¬≠ran la llei‚ÄĚ si el Tri¬≠bu¬≠nal de Just√≠cia de la Uni√≥ Euro¬≠pea d√≥na la ra√≥ a Oriol Jun¬≠que¬≠ras i reco¬≠neix que el man¬≠dat dels euro¬≠di¬≠pu¬≠tats comen√ßa amb la pro¬≠cla¬≠maci√≥ dels resul¬≠tats ofi¬≠ci¬≠als. El pre¬≠si¬≠dent ha remar¬≠cat que estan oberts a can¬≠viar la seva posici√≥ actual quan hi hagi ‚Äúuna decisi√≥ judi¬≠cial‚ÄĚ. Aix√≠, l‚ÄôEuro¬≠cam¬≠bra rebutja pren¬≠dre cap acci√≥ arran de les con¬≠clu¬≠si¬≠ons de l‚ÄôAdvo¬≠cat Gene¬≠ral perqu√® no s√≥n vin¬≠cu¬≠lants.

Sas¬≠soli ha expli¬≠cat que no ha rebut encara la carta de la defensa dels euro¬≠di¬≠pu¬≠tats elec¬≠tes Car¬≠les Puig¬≠de¬≠mont i Toni Com√≠n, on pre¬≠ci¬≠sa¬≠ment recla¬≠ma¬≠ven un reco¬≠nei¬≠xe¬≠ment ‚Äúpro¬≠vi¬≠si¬≠o¬≠nal‚ÄĚ abans de la sent√®ncia del TJUE.

Fins ara el Par­la­ment Euro­peu i els seus ser­veis jurídics han defen­sat que no podien reconèixer Jun­que­ras, Puig­de­mont i Comín com a euro­di­pu­tats perquè no cons­ta­ven a la llista defi­ni­tiva envi­ada per Espa­nya.

Per con­tra, l’Advo­cat Gene­ral va defen­sar la set­mana pas­sada que la con­dició d’euro­di­pu­tat s’adqui­reix amb la pro­cla­mació dels resul­tats elec­to­rals i que els estats no poden obs­ta­cu­lit­zar aquest man­dat amb tràmits poste­ri­ors als comi­cis, com el jura­ment de la Cons­ti­tució.

Puig­de­mont, Comín i Jun­que­ras no van ser inclo­sos al llis­tat d’euro­di­pu­tats defi­ni­tiu perquè no van jurar la Cons­ti­tució, però sí a la llista ante­rior de pro­cla­mació de resul­tats publi­cada al BOE.

A l’espera de la sentència

Des de l‚ÄôEuro¬≠cam¬≠bra asse¬≠gu¬≠ren que quan arribi la sent√®ncia valo¬≠ra¬≠ran si aquesta implica que tenen ‚Äúl‚Äôobli¬≠gaci√≥‚ÄĚ de can¬≠viar la seva postura en aquesta dis¬≠puta. Seran els ser¬≠veis jur√≠dics de la cam¬≠bra els encar¬≠re¬≠gats d‚Äôana¬≠lit¬≠zar el futur dic¬≠ta¬≠men i reco¬≠ma¬≠nar les mesu¬≠res a adop¬≠tar.

Fonts par­la­mentàries també defen­sen que, en el cas dels inde­pen­den­tis­tes, els ser­veis jurídics s’han limi­tat a seguir la juris­prudència actual sobre la con­dició i les prer­ro­ga­ti­ves dels euro­di­pu­tats. Tot i això, reco­nei­xen que el TJUE podria can­viar la seva inter­pre­tació arran d’aquest cas i que això podria, fins i tot, supo­sar una modi­fi­cació de la llei elec­to­ral euro­pea.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (21-11-2019)

258 Lectures | ‚Ä£ |
Que tothom ho sàpiga: