L’EUROGRUP MOBILITZARÀ 550.000 MILIONS D’EUROS EN CRÈDITS

La reunió d’aquest dijous de l’Euro­grup, que repre­nia la sessió sus­pesa dimarts per manca d’acord, ha donat ara sí llum verda a mobi­lit­zar 250.000 mili­ons d’euros en línies de crèdit reforçades del fons euro­peu de res­cat (MEDE), 200.000 mili­ons en injec­ci­ons del Banc Euro­peu d’Inver­si­ons (BEI) en liqui­di­tat a empre­ses i 100.000 mili­ons en préstecs des­ti­nats a man­te­nir l’ocu­pació.

Els titu­lars de finan­ces han acor­dat final­ment que l’accés al MEDE, una de les qüesti­ons que man­te­nia enca­llada la nego­ci­ació, sigui sense con­di­ci­ons si els diners són per a des­pesa sanitària.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (10-4-2020)

307 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: