L’ULTRA TEBAS NO VOL UN BARÇA INDEPENDENTISTA

“Les coses de Javier Tebas ”
Consells. El president de LaLiga diu que el Barça ha de rebaixar els salaris per poder acabar la temporada i aconsella als candidats a la presidència que deixin de banda l’independentisme
( FERRAN CORREAS – BARCELONA )
Quan parla Javier Tebas, pre­si­dent de LaLiga, no deixa indi­fe­rent a ningú. Ahir, ho va tor­nar a fer, amb pro­ta­go­nisme blau­grana. Per començar, l’obli­gació de reduir la massa sala­rial. “Alguns clubs han de con­ti­nuar tre­ba­llant per reduir més la massa sala­rial. Els grans afec­tats són València, Real Madrid i Bar­ce­lona. Aquests clubs tenen pro­ble­mes perquè no es poden treure juga­dors amb con­tracte. Per ter­mi­nar la tem­po­rada ens fal­ten uns 490 mili­ons d’euros. El València no està en Cham­pi­ons i cri­ti­quen que ven­gui juga­dors. És el que ha de fer. I el Barça ha de rebai­xar els sala­ris dels juga­dors per aca­bar la tem­po­rada, no li queda més remei”, diu Tebas, que va cri­ti­car la Super­liga euro­pea en la qual el Barça podria par­ti­ci­par segons l’expre­si­dent Bar­to­meu. “Con­ti­nua sent clan­des­tina menys en 30 segons d’una roda de premsa de Bar­to­meu, que va sor­tir dient que havia sig­nat uns papers. Em sem­bla un acu­dit. És impos­si­ble que surti un tor­neig amb les grans lli­gues en con­tra. És impos­si­ble que un gran club posi en risc el que li dona la lliga i la Cham­pi­ons. Hau­rien de tro­bar un fons de 12.000 mili­ons d’euros. Quan ho va expli­car Bar­to­meu, un pre­si­dent em va dir: Javier. jo no hi era en aquell bar”.

Tebas, que espera que Messi no deixi el Barça ni la lliga, tot i dir que la marxa de Cris­ti­ano o Ney­mar no les han notat ni ells, ni tam­poc la Serie A i la Ligue1, també dona un con­sell als can­di­dats a la pre­sidència del Barça. “Espero que el tema de l’inde­pen­den­tisme ho dei­xin de banda. Cata­la­nisme, sí. Inde­pen­den­tisme, no”.

Per últim, el pre­si­dent de LaLiga, parla sobre el retorn del públic als esta­dis. “Quan hi hagi vacuna, podrem tor­nar. Espero que quan esti­guin vacu­na­des les per­so­nes grans i altres col·lec­tius essen­ci­als, ja no hi haurà por al col·lapse sani­tari i es podran plan­te­jar aques­tes coses”.
Informa:ELPUNTAVUI.CAT (14-11-2020)
N.de la R.
Ja feia temps que no sentĂ­em la veu de l’ultra Javier Tebas. Ni tan sols quan els jugadors del Fuenlabrada van donar positiu i tot i això van presentar-se a jugar a La Corunya sense avisar-ho. No va passar res, perquè,oh miracle, el fill de Tebas ĂŠs l’assessor del Fuenlabarada. Quines coses,oi?
En canvi no pot deixar mai de ficar-se amb el Barça. Recordem que fa fer ajornar el Barça_Madrid darrer per por d’incidents.Incidents que nomĂŠs estaven en el seu cap feixista.
Ara torna a estar preocuipar per la futura Superlliga europea.Intenta burlar-se’n però no es poden posar portes al camp, o sigui al capital internacional.Comprenc que la Lliga espanyola li quedarĂ  empetitida, sobretot perquè tindrĂ  menys diners.Naturalment ell en mourĂ  menys.Cal reconèixer que ha estat un bon gestor econòmic, tot que ĂŠs un bocamoll ultradretĂ . Ell recomana que els presidenciables del Barça no siguin independentistes, però ell actua d’ultra. Esperem que la Superlliga li buidarĂ  la butxaca i li taparfĂ  la boca.I no serĂ  precisament per una conversa de bar…

130 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sĂ piga: