L’√öS DE DADES DE CIUTADANS CONTRA EL VIRUS AIXECA PREOCUPACIONS

Les dades mòbils han entrat en la lluita con­tra el coro­na­vi­rus SARS-CoV-2 (Covid-19). La tec­no­lo­gia per­met iden­ti­fi­car zones amb risc de con­tagi, anti­ci­par on es neces­si­tarà mate­rial mèdic o avi­sar les per­so­nes que estan en con­tacte amb un con­ta­giat. Només por­tant el mòbil, els ciu­ta­dans poden con­tri­buir a fer més efec­tiva la lluita con­tra l’expansió del coro­na­vi­rus, però a canvi de per­dre part de la seva pri­va­ci­tat.

La pand√®mia ha creat un con¬≠text en qu√® es pot fer un √ļs excep¬≠ci¬≠o¬≠nal de les dades i alguns governs estan uti¬≠lit¬≠zant les dades m√≤bils per con¬≠tro¬≠lar el virus, cosa que ha aixe¬≠cat pre¬≠o¬≠cu¬≠pa¬≠ci¬≠ons a Europa. Segons els experts, cal apro¬≠fi¬≠tar els avan¬≠tat¬≠ges que ofe¬≠reix la tec¬≠no¬≠lo¬≠gia, per√≤ sem¬≠pre que es faci amb les ‚Äúgaran¬≠ties‚ÄĚ sufi¬≠ci¬≠ent per als ciu¬≠ta¬≠dans.

Amb diver¬≠sos governs euro¬≠peus pre¬≠pa¬≠rant la res¬≠posta tec¬≠nol√≤gica a la pand√®mia amb l‚Äôajuda de les com¬≠pa¬≠nyies de tele¬≠co¬≠mu¬≠ni¬≠ca¬≠ci¬≠ons, els ciu¬≠ta¬≠dans euro¬≠peus no tenen les ‚Äúgaran¬≠ties necess√†ries per estar segurs que no s‚Äôuti¬≠lit¬≠zen les dades per con¬≠tro¬≠lar-los‚ÄĚ, avisa el cap de pol√≠tica de regu¬≠laci√≥, inno¬≠vaci√≥ i eco¬≠no¬≠mia digi¬≠tal del think tank euro¬≠peu CEPS, Andrea Renda, en una entre¬≠vista a l‚ÄôACN.

Segons Renda, el coro¬≠na¬≠vi¬≠rus far√† que els euro¬≠peus hagin de deci¬≠dir si pre¬≠fe¬≠rei¬≠xen la ‚Äúsegu¬≠re¬≠tat‚ÄĚ o la ‚Äúpri¬≠va¬≠ci¬≠tat‚ÄĚ. ‚ÄúEls atemp¬≠tats van can¬≠viar la per¬≠cepci√≥ de pri¬≠va¬≠ci¬≠tat i segu¬≠re¬≠tat. El coro¬≠na¬≠vi¬≠rus can¬≠viar√† l‚Äôequi¬≠li¬≠bri entre pri¬≠va¬≠ci¬≠tat, salut i cir¬≠cu¬≠laci√≥ de les per¬≠so¬≠nes. La pr√≤xima cat√†strofe can¬≠viar√† la nos¬≠tra per¬≠cepci√≥ entre pri¬≠va¬≠ci¬≠tat i alguna altra cosa. √Čs una bata¬≠lla de democr√†cia i drets fona¬≠men¬≠tals‚ÄĚ, avisa Renda.

Pel pro¬≠fes¬≠sor de pro¬≠tecci√≥ de dades de la UOC Edu¬≠ard Blasi, no uti¬≠lit¬≠zar la tec¬≠no¬≠lo¬≠gia per com¬≠ba¬≠tre el Covid-19 seria des¬≠a¬≠pro¬≠fi¬≠tar els ‚Äúavan¬≠tat¬≠ges que ens per¬≠met el pre¬≠sent‚ÄĚ. ‚ÄúSi la tec¬≠no¬≠lo¬≠gia ens per¬≠met sal¬≠var vides √©s posi¬≠tiva, sem¬≠pre que es faci res¬≠pec¬≠tant la pri¬≠va¬≠ci¬≠tat‚ÄĚ, asse¬≠gura Blasi.

En la mateixa l√≠nia, Renda con¬≠si¬≠dera que la tec¬≠no¬≠lo¬≠gia pot ser ‚Äú√ļtil‚ÄĚ per fre¬≠nar el coro¬≠na¬≠vi¬≠rus, sem¬≠pre que es faci d‚Äôuna manera ‚Äúpro¬≠por¬≠ci¬≠o¬≠nada‚ÄĚ i nom√©s amb la fina¬≠li¬≠tat de pro¬≠te¬≠gir la salut p√ļblica. Amb tot, alerta que ‚Äúla tec¬≠no¬≠lo¬≠gia sola no solu¬≠ci¬≠o¬≠nar√† tots els pro¬≠ble¬≠mes i dir-ho √©s molt perill√≥s i men¬≠tida‚ÄĚ.

‚ÄúNo hi ha vacan¬≠ces per al con¬≠trol de la pri¬≠va¬≠ci¬≠tat a Europa‚ÄĚ

La pro¬≠tecci√≥ de dades no √©s un dret abso¬≠lut i per aix√≤ s‚Äôha d‚Äôequi¬≠li¬≠brar amb altres drets, com per exem¬≠ple la pro¬≠tecci√≥ de la salut p√ļblica. En aquest cas, es poden obrir ‚Äúexcep¬≠ci¬≠ons‚ÄĚ en el dret, diu l‚Äôexpert de CEPS, en favor de la salut de tota la soci¬≠e¬≠tat.

Tan­ma­teix, la clau en les ini­ci­a­ti­ves que fins ara s’han impul­sat a Europa és que les dades són agre­ga­des i anònimes, amb la qual cosa com­plei­xen la nor­ma­tiva.

Això és el que defensa l’Asso­ci­ació d’Ope­ra­dors Euro­peus de Xar­xes de Tele­co­mu­ni­ca­ci­ons (ETNO per les seves sigles en anglès), que remarca que en la ini­ci­a­tiva euro­pea també estan impli­cats els regu­la­dors de la pri­va­ci­tat.

ETNO remarca que la pro¬≠posta de la Comissi√≥ Euro¬≠pea (CE), que ha dema¬≠nat a les com¬≠pa¬≠nyies que faci¬≠li¬≠tin les dades per con¬≠tro¬≠lar l‚Äôexpansi√≥ del coro¬≠na¬≠vi¬≠rus, no implica donar ‚Äúcap tel√®fon indi¬≠vi¬≠dual o iden¬≠ti¬≠tat‚ÄĚ i que les dades s√≥n ‚Äúagre¬≠ga¬≠des i an√≤nimes‚ÄĚ.

‚ÄúNo hi ha vacan¬≠ces per al con¬≠trol de la pri¬≠va¬≠ci¬≠tat a Europa‚ÄĚ, asse¬≠gura el seu direc¬≠tor d‚ÄôEstrat√®gia i Comu¬≠ni¬≠caci√≥, Ales¬≠san¬≠dro Gro¬≠pe¬≠lli. El directu sost√© que ‚Äúno cal dema¬≠nar el con¬≠sen¬≠ti¬≠ment‚ÄĚ dels usu¬≠a¬≠ris per fer aquesta trans¬≠fer√®ncia de dades perqu√® no es donar√† infor¬≠maci√≥ indi¬≠vi¬≠dual.

En canvi, tant l‚Äôexpert de CEPS com el res¬≠pon¬≠sa¬≠ble de Pol√≠tiques de l‚ÄôAsso¬≠ci¬≠aci√≥ Euro¬≠pea de Drets Digi¬≠tals (EDRi), Diego Naranjo, veuen ‚Äúessen¬≠cial‚ÄĚ dema¬≠nar el con¬≠sen¬≠ti¬≠ment dels usu¬≠a¬≠ris per trans¬≠fe¬≠rir les dades a les auto¬≠ri¬≠tats. ‚ÄúEl con¬≠sen¬≠ti¬≠ment √©s cru¬≠cial perqu√® s√≥n dades sen¬≠si¬≠bles‚ÄĚ, defensa Naranjo.

L’anàlisi del covid-19 a nivell euro­peu

Gro¬≠pe¬≠lli asse¬≠gura que els exe¬≠cu¬≠tius de les com¬≠pa¬≠nyies de tele¬≠co¬≠mu¬≠ni¬≠caci√≥ van res¬≠pon¬≠dre amb ‚Äúentu¬≠si¬≠asme‚ÄĚ a la petici√≥ de l‚Äôeuro¬≠co¬≠mis¬≠sari de Mer¬≠cat Intern, Thi¬≠erry Bre¬≠ton. ‚ÄúFarem tot el que pugui aju¬≠dar tamb√© a nivell euro¬≠peu‚ÄĚ, asse¬≠gura. El direc¬≠tor d‚ÄôEstrat√®gia i Comu¬≠ni¬≠caci√≥ d‚ÄôETNO remarca que la ini¬≠ci¬≠a¬≠tiva de la Comissi√≥ pot ser ‚Äú√ļtil‚ÄĚ per com¬≠par¬≠tir ‚Äúconei¬≠xe¬≠ment sobre com ges¬≠ti¬≠o¬≠nar el brot‚ÄĚ.

Segons Gro¬≠pe¬≠lli, a Llom¬≠bar¬≠dia es va detec¬≠tar que un 40% de la gent es movia al mat√≠ i a la nit i aix√≤ va ‚Äúaju¬≠dar‚ÄĚ el govern itali√† a deci¬≠dir que s‚Äôhavien d‚Äôatu¬≠rar tots els llocs de tre¬≠ball excepte els essen¬≠ci¬≠als per fre¬≠nar els con¬≠ta¬≠gis.

Per la seva banda, l‚ÄôEDRi aposta per crear una ‚Äúsola apli¬≠caci√≥‚ÄĚ a la Uni√≥ Euro¬≠pea que ‚Äúhar¬≠mo¬≠nitzi‚ÄĚ la reco¬≠llida de dades que estan fent els estats i que ‚Äútin¬≠gui totes les garan¬≠ties‚ÄĚ. ‚ÄúMen¬≠tre siguin dades an√≤nimes i agre¬≠ga¬≠des no hi hau¬≠ria d‚Äôhaver cap impacte en la pro¬≠tecci√≥ de dades‚ÄĚ, afirma Naranjo, que creu que ana¬≠lit¬≠zar les dades dels ciu¬≠ta¬≠dans pot ser ‚Äúmolt valu√≥s‚ÄĚ per saber la pro¬≠pa¬≠gaci√≥ del virus, sem¬≠pre que es faci res¬≠pec¬≠tant els drets fona¬≠men¬≠tals i de manera ‚Äúpro¬≠por¬≠ci¬≠o¬≠nada‚ÄĚ.

L‚ÄôEDRi creu que els pro¬≠ble¬≠mes podrien sor¬≠gir amb l‚Äôapa¬≠rici√≥ d‚Äôapli¬≠ca¬≠ci¬≠ons m√≤bils per fer aquest con¬≠trol del virus perqu√® poden ser ‚Äúm√©s intru¬≠si¬≠ves‚ÄĚ. Tamb√© alerta que en cap cas les dades reco¬≠pi¬≠la¬≠des poden aca¬≠bar en mans de les for¬≠ces de l‚Äôordre, els ser¬≠veis d‚Äôintel¬∑lig√®ncia o d‚Äôimmi¬≠graci√≥.

Per al sec¬≠tor de les tele¬≠co¬≠mu¬≠ni¬≠ca¬≠ci¬≠ons, l‚Äôan√†lisi de dades a nivell euro¬≠peu √©s un camp qu√® es pot tre¬≠ba¬≠llar en el futur sem¬≠pre que ‚Äúes com¬≠plei¬≠xin els requi¬≠sits de pri¬≠va¬≠ci¬≠tat‚ÄĚ. De fet, cre¬≠uen que explo¬≠rar l‚Äô√ļs d‚Äôaquest tipus de dades pot ser posi¬≠tiu per fer front a ‚Äúgrans rep¬≠tes‚ÄĚ com el medi¬≠am¬≠bi¬≠en¬≠tal.

Des de l‚ÄôEDRi avi¬≠sen que aques¬≠tes mesu¬≠res de reco¬≠pi¬≠laci√≥ de dades han de ser tem¬≠po¬≠rals i no poden ser una ‚Äúexcusa‚ÄĚ per fer-les ser¬≠vir en el futur. Amb tot, Naranjo alerta que no es pot caure en un ‚Äútec¬≠no¬≠so¬≠lu¬≠ci¬≠o¬≠nisme‚ÄĚ, √©s a dir, que sem¬≠pre s‚Äôhagi de bus¬≠car una soluci√≥ tec¬≠nol√≤gica als pro¬≠ble¬≠mes. ‚ÄúLes con¬≠sig¬≠nes de l‚ÄôOMS de ren¬≠tar-se les mans i fer dis¬≠tan¬≠ci¬≠a¬≠ment social no reque¬≠rei¬≠xen cap tec¬≠no¬≠lo¬≠gia‚ÄĚ, apunta.

La res­posta digi­tal del govern espa­nyol

El govern espa­nyol tre­ba­lla en dues ini­ci­a­ti­ves tec­nològiques con­tra el coro­na­vi­rus. D’una banda, pre­para el desen­vo­lu­pa­ment d’una apli­cació d’auto­di­agnòstic per als usu­a­ris que vul­guin com­pro­var els seus símpto­mes. Per uti­lit­zar-la hau­ran de donar accés a la geo­lo­ca­lit­zació del seu mòbil però no es reco­lli­ran els seus movi­ments.

Es tracta d’una apli­cació que segueix la línia de la impul­sada pel depar­ta­ment de Salut (Stop Covid-19 Cat), que per­met l’auto­di­agnòstic i, a través de la geo­lo­ca­lit­zació, per­met fer un mapa ter­ri­to­rial amb el nom­bre de con­ta­gis segons les zones.

A banda de l’apli­cació, el govern espa­nyol farà un estudi de movi­ment dels ciu­ta­dans per ana­lit­zar-ne els recor­re­guts. A diferència de l’apli­cació, aquest estudi segueix els movi­ments, però dona les dades de manera agre­gada i anònima i només hi podran tenir accés les auto­ri­tats sanitàries.

Per Blasi, el govern espa¬≠nyol ha fet un ‚Äúexer¬≠cici de trans¬≠par√®ncia bas¬≠tant cor¬≠recte‚ÄĚ pel que fa a la comu¬≠ni¬≠caci√≥ del que fan amb les dades. ‚ÄúCom els indi¬≠vi¬≠dus no s√≥n iden¬≠ti¬≠fi¬≠cats, no t√© impli¬≠ca¬≠ci¬≠ons a nivell de pri¬≠va¬≠ci¬≠tat‚ÄĚ, afirma.

En cas que les auto¬≠ri¬≠tats sanit√†ries neces¬≠si¬≠tes¬≠sin m√©s con¬≠creci√≥ en les dades per fre¬≠nar el coro¬≠na¬≠vi¬≠rus, el pro¬≠fes¬≠sor de la UOC asse¬≠gura que es podria fer sense incom¬≠plir la nor¬≠ma¬≠tiva. ‚ÄúLes auto¬≠ri¬≠tats de con¬≠trol han dit que la pro¬≠tecci√≥ de dades no s‚Äôha d‚Äôuti¬≠lit¬≠zar com un fre‚ÄĚ, subrat¬≠lla. Blasi coin¬≠ci¬≠deix que cal que aques¬≠tes dades tin¬≠guin una ‚Äúlimi¬≠taci√≥ en la fina¬≠li¬≠tat i en el temps‚ÄĚ.

Davant aquest √ļs excep¬≠ci¬≠o¬≠nal de les dades que poden fer les auto¬≠ri¬≠tats p√ļbli¬≠ques, el pro¬≠fes¬≠sor de pro¬≠tecci√≥ de dades de la UOC asse¬≠gura que la nor¬≠ma¬≠tiva a nivell de l‚ÄôEstat est√† ‚Äúpre¬≠pa¬≠rada‚ÄĚ i inclou ‚Äúcasu√≠sti¬≠ques‚ÄĚ en les quals es pot incloure la de l‚Äôactual pand√®mia.

‚ÄúSoci¬≠e¬≠tat hiper¬≠con¬≠tro¬≠lada‚ÄĚ

Mal¬≠grat que les ini¬≠ci¬≠a¬≠ti¬≠ves tec¬≠nol√≤giques con¬≠tra el coro¬≠na¬≠vi¬≠rus que s‚Äôestan plan¬≠te¬≠jant a Europa s√≥n molt menys intru¬≠si¬≠ves que les desen¬≠vo¬≠lu¬≠pa¬≠des als pa√Įsos asi√†tics, espe¬≠ci¬≠al¬≠ment a la Xina, el cap de pol√≠tica de regu¬≠laci√≥, inno¬≠vaci√≥ i eco¬≠no¬≠mia digi¬≠tal de CEPS alerta que la crisi pel coro¬≠na¬≠vi¬≠rus pot fer que les auto¬≠ri¬≠tats p√ļbli¬≠ques tin¬≠guin ‚Äútemp¬≠ta¬≠ci¬≠ons‚ÄĚ de seguir reco¬≠pi¬≠lant m√©s dades de la poblaci√≥.

‚ÄúEl pro¬≠blema no √©s tant ara durant el con¬≠fi¬≠na¬≠ment, sin√≥ despr√©s, en el moment en qu√® ens posem en el pro¬≠blema de com comen√ßar a viure un altre cop fora‚ÄĚ, apunta Renda davant la pos¬≠si¬≠bi¬≠li¬≠tat que ofe¬≠reix la tec¬≠no¬≠lo¬≠gia de con¬≠tro¬≠lar si alg√ļ va a la feina con¬≠ta¬≠giat de Covid-19 o amb febre, per exem¬≠ple.

Segons l‚Äôexpert del CEPS, √©s pos¬≠si¬≠ble que els governs tin¬≠guin a par¬≠tir d‚Äôara la ‚Äútemp¬≠taci√≥‚ÄĚ de tenir m√©s con¬≠trol sobre la poblaci√≥ sota l‚Äôexcusa que es redu¬≠eix la pri¬≠va¬≠ci¬≠tat per ‚Äúgaran¬≠tir altres drets fona¬≠men¬≠tals‚ÄĚ.

‚ÄúEn un any o dos anys podem tenir una soci¬≠e¬≠tat hiper¬≠con¬≠tro¬≠lada. √Čs un risc, per√≤ tamb√© molt efi¬≠ci¬≠ent si mirem com ho fan a la Xina. √Čs molt m√©s segur, per√≤ el preu que s‚Äôha de pagar √©s molt alt‚ÄĚ, aad¬≠ver¬≠teix Renda.

Segons l‚Äôexpert del CEPS, ara per ara els euro¬≠peus no estan ‚Äúpre¬≠pa¬≠rats‚ÄĚ per ‚Äúpagar aquest preu‚ÄĚ, per√≤ avisa que ‚Äúla por fa fer mol¬≠tes coses‚ÄĚ.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (5-4-2020)

209 Lectures | ‚Ä£ |
Que tothom ho sàpiga: