MADRID JA SULFATA,TU !

“Madrid ja sulfata, tu! ”
Però no ruixen rei, jutges, fiscals, empresaris, Moncloa ni Comunitat
( JOAN VALL CLARA )
Tinc un rau-rau a l’estómac, que deia l’àvia Neus. Abans de fer conyeta per dis­ten­dre ens hi hau­rem de mirar molt, perquè t’expo­ses al perill que t’aga­fin al peu de la lle­tra. Dei­xes anar qual­se­vol ocurrència, s’ho cre­uen, foten gas a la burra i ja la ballem. Fa una set­mana m’excla­mava que no s’havia sen­tit més ni gall ni gallina de les sul­fa­ta­des mili­tars al començar el con­fi­na­ment, i que la minis­tra Robles ho havia d’apro­fi­tar, mobi­lit­zar l’exèrcit i sul­fa­tar Madrid.

Ja s’hi han posat, tu! Al mer­cat cen­tral d’abas­ta­ments, Mer­ca­ma­drid, que no sé si és el lloc on més neces­si­tats n’estan, vis­tos els caca­uets que tenen mun­tats els dife­rents engra­nat­ges del poder. No hau­rien de començar per rui­xar els dos governs (Mon­cloa i Comu­ni­tat), les dues fis­ca­lies (la que pres­si­ona i l’altra), els jut­ges melan­gi­o­sos del rei indis­cret, el rei boca­moll mateix i la CEOE i la Cepyme (“incon­di­ci­o­nals” de Felip)? Rui­xar-los amb altes dosis, perquè la suma de des­propòsits iguala rècords històrics. Només fal­ta­ven els empre­sa­ris, que han mos­trat per escrit el suport incon­di­ci­o­nal a la Cons­ti­tució i la monar­quia i el rebuig més abso­lut al minis­tre Garzón, que busca, segons ells, divi­dir i con­fron­tar la soci­e­tat espa­nyola.

Quina Cons­ti­tució han lle­git? I no només s’exci­ten perquè el pre­si­dent Torra ens reco­mana que no hi anem, sinó que Mon­cloa vol tan­car i la Comu­ni­tat no en vol sen­tir par­lar. O ho rui­xen tot, o no se’n sor­ti­ran. Tenen el corc al cer­vell.
Informa:ELPUNTAVUI.CAT (27-9-2020)

144 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sĂ piga: