La utilització de la llengua pròpia del país als jutjats, en mínims històrics

 Els jutges mÊs sensibilitzats, a Girona

  • L’ús del catalĂ  en les sentències, per sota del 8% ..

Pit­jor que mai. L’ús del català en la justícia va tocar fons l’any pas­sat amb les dades més nega­ti­ves que mai s’han cone­gut, tren­cant a la baixa per pri­mer cop la bar­rera del 8% de sentències redac­ta­des en la llen­gua pròpia del país. Les estadísti­ques difo­ses des del Depar­ta­ment de Justícia indi­quen que només un 7,7% de les 243.008 sentències redac­ta­des l’any pas­sat es van escriure en català, un total de 18.697.

La xifra rati­fica, un any més, el nul interès de la immensa majo­ria dels jut­ges i magis­trats que exer­cei­xen a Cata­lu­nya per la llen­gua pròpia del país, ja que les estadísti­ques no dei­xen de bai­xar any rere any i que­den molt lluny, per exem­ple, del 18,1% de sentències en català que es van regis­trar el 2006. Des d’ales­ho­res, el des­cens ha estat cons­tant i impa­ra­ble i va fer un salt espec­ta­cu­lar entr el 2014 i el 2015, quan es va pas­sar del 12,2% al 8,4% de sentències en català. Ales­ho­res es va dir que la diferència obeïa a una nova manera de recomp­tar les sentències, amb una infor­mació més pre­cisa, però el fet és que des d’aque­lla data i fins l’any pas­sat gai­rebé ha dis­minuït un punt per­cen­tual el nom­bre de sentències redac­ta­des en la llen­gua del país.

La dada del 7,7% està plena de mati­sos i con­tras­tos. Pel cos­tat alt hi ha els jut­ges des­ti­nats a la demar­cació de Girona, que són els que més interès mos­tren en l’ús escrit del català, fins al punt que un 14,4% de les sentències que van redac­tar l’any pas­sat es van fer en aquesta llen­gua. Per sobre de la mit­jana del país hi ha també els jut­ges de Lleida, que van fer ser­vir el català en l’l’11% de sentències.

L’altre cos­tat de la moneda l’ocu­pen els jut­ges de l’Ebre, que només van redac­tar en català l’1,9% de les reso­lu­ci­ons. La dada s’explica per l’alta mobi­li­tat d’aquests jut­jats, on els pro­fes­si­o­nals s’estan poc temps, i per tant tenen poc marge per apren­dre la llen­gua del país. A Bar­ce­lona ciu­tat i l’Hos­pi­ta­let el per­cen­tatge és del 7,4%, sis punts més que les comar­ques bar­ce­lo­ni­nes.

LA XIFRA

7,7 per cent de les sentències dictades a Catalunya el 2018 es van escriure en català, un total de 18.697.

124 interpretacions de la llengua de signes catalana

Es diu que qui fa tots els possibles no està obligat a més, i el cert és que en l’àmbit de la normalització lingüística als tribunals, el Departament de Justícia fa temps que treballa amb un resultat que, evidentment, és del tot millorable. Per avançar en aquest terreny funciona des de fa temps un Servei Lingüístic de l’àmbit judicial que ofereix diversos recursos als operadors jurídics per tal que facin el pas de canviar el castellà pel català.

Un dels àmbits de treball són els cursos de capacitació lingüística durant l’any passat van ser seguits per 920 persones. El servei també va atendre 2.471 sol·licituds de traducció de documents, va fer 705 correccions i va evacuar 700 consultes sobre diverses qüestions de llengua.

Aquest servei també és l’encarregat de garantir la interpretació del llenguatge en cas de persones amb sordesa, i l’any passat van fer fins a 124 assistències amb llengua catalana dels signes.

D’aquest departament també són els cartells que hi ha en alguns jutjats del país, com els de Barcelona, recordant als usuaris de la justícia quins són els seus drets

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (16-7-2019)