MARAGALL VOL UNA SUMA ” INTEL·LIGENT” ENTRE ERC I BCOMÚ PER LA LLIBERTAT DELS PRESOS

El can­di­dat d’ERC a l’alcal­dia de Bar­ce­lona, Ernest Mara­gall, manté l’aposta per un govern com­par­tit entre ERC i BComú a l’Ajun­ta­ment de Bar­ce­lona, una “suma intel·ligent”, ha dit, que per­me­tria que Bar­ce­lona dis­posés d’un govern “com­promès amb les lli­ber­tats” i amb l’alli­be­ra­ment dels pre­sos. Segons Mara­gall, un acord amb la for­mació d’Ada Colau dona­ria a Bar­ce­lona una “opor­tu­ni­tat” de des­bor­dar “la lògica dels blocs con­tra­po­sats”. S’ha mos­trat espe­rançat sobre la pos­si­bi­li­tat que encara es pro­du­ei­xin “con­ver­ses posi­ti­ves” entre aquest dilluns i dis­sabte, quan s’han de cons­ti­tuir els ajun­ta­ments. “Nosal­tres seguim espe­rant una res­posta for­mal de la nos­tra última con­versa”, ha dit, i “tenim una expec­ta­tiva posi­tiva de poder seure per estu­diar els detalls de les pro­pos­tes a nivell pro­gramàtic i en els objec­tius de lli­ber­tat i reco­nei­xe­ment dels drets polítics a Cata­lu­nya”.

Mara­gall ha fet aques­tes mani­fes­ta­ci­ons des de les por­tes de Soto del Real, on ha visi­tat Oriol Jun­que­ras, Raül Romeva i Jordi Cui­xart, amb qui –segons ha expli­cat a la sor­tida- ha coin­ci­dit en la neces­si­tat que Bar­ce­lona dis­posi d’un govern “com­promès amb les lli­ber­tats” que “s’impli­qui en el camí del diàleg per acon­se­guir la cele­bració d’un referèndum”.

Segons Mara­gall, hau­ria de ser un govern “que superi la lògica dels blocs” i eviti “el fron­tisme” i “l’exclusió de ningú”. “Aquest és el govern que estic con­vençut que es pot for­mar en base a l’entesa entre ERC i BComú”, ha sen­ten­ciat.

A dos dies del final del judici al Tri­bu­nal Suprem ha apun­tat que aquest fet és també una opor­tu­ni­tat per “fer evi­dent” la “coin­cidència” i el “ter­reny com­par­tit” amb diver­ses for­ces “i espe­ci­al­ment amb BComú” res­pecte a la “soli­da­ri­tat” i la “urgència” de l’alli­be­ra­ment dels pre­sos i el retorn dels exi­li­ats.

Ha afir­mat que Jun­que­ras i Romeva li han transmès l’estímul “a seguir amb la tasca que estem fent” i per a la con­se­cució d’un acord amb BComú per a un govern “capaç d’afron­tar els rep­tes que tenim sobre la taula”.


Con­demna les pin­ta­des a la seu de BComú

Mara­gall també ha con­dem­nat les pin­ta­des de llaços grocs a la seu de BComú, un fent “indigne i inac­cep­ta­ble” i “més quan es pretén uti­lit­zar un símbol de democràcia i lli­ber­tat com els llaços grocs per ata­car”. “Això és pit­jor que un error, és inac­cep­ta­ble”, ha dit abans d’expres­sar “tota la seva soli­da­ri­tat” amb BComú.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (10-6-2019)

908 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: