MÉS VENJANÇA: PUIGDEMONT I JUNQUERAS :”NOMÉS” 1,9 MILIONS D’EUROS DE FIANÇA AL TRIBUNAL DE COMPTES

El Tri­bu­nal de Comp­tes comu­ni­carà aquest dimarts a una qua­ran­tena d’excàrrecs del Govern les fian­ces que els reclama per les des­pe­ses en política exte­rior i del Diplo­cat del 2011 al 2017. Segons avança el diari El País, les fian­ces que se’ls dema­narà sumen un total de 5,4 mili­ons d’euros. I en con­cret, 1.981.453 mili­ons a Car­les Puig­de­mont i 1.932.323 a Oriol Jun­que­ras. La quan­ti­tat més impor­tant, però, se li reclama a Artur Mas: 2.803.115,8 euros (l’expre­si­dent ja va haver de fer front a un paga­ment de 4,9 mili­ons pel 9-N). Una altra quan­ti­tat ele­vada és per a Raül Romeva (2,1 mili­ons) i Andreu Mas-Colell (2,8 mili­ons). Un cop comu­ni­cada, la fiança s’haurà de pagar en un ter­mini d’uns quinze dies. Si no, es pro­ce­dirà a embar­gar els béns dels pro­ces­sats.

A les 9.30 hores estan citats al Tri­bu­nal de Comp­tes els pre­si­dents Mas i Puig­de­mont, l’exvi­ce­pre­si­dent Jun­que­ras i diver­sos excon­se­llers de Pre­sidència, Eco­no­mia i Exte­ri­ors com Fran­cesc Homs, Neus Munté, Andreu Mas-Colell, Raül Romeva i Jordi Turull. Cal sumar-hi secre­ta­ris gene­rals, inter­ven­tors, repre­sen­tants a la Unió Euro­pea i dele­gats de la Gene­ra­li­tat a l’estran­ger. Els citats no hi han d’anar pre­sen­ci­al­ment i poden enviar els seus repre­sen­tants legals.

La sala d’enju­di­ci­a­ment del Tri­bu­nal de Comp­tes comu­ni­carà a les defen­ses dels inves­ti­gats l’import que els reclama a cadascú. Les defen­ses podran fer al·lega­ci­ons i, per tant, la quan­ti­tat recla­mada pot variar després de la com­pa­rei­xença, que es podria allar­gar a dime­cres 30 de juny. Si els inves­ti­gats no abo­nes­sin les fian­ces en el ter­mini que es fixi, es pro­ce­di­ria a embar­gar els seus béns. Aquests imports s’hau­ran de rati­fi­car més enda­vant quan se cele­bri el judici per aquesta causa.

La causa té com a ori­gen un informe de fis­ca­lit­zació apro­vat el 28 de març de 2019 pel Tri­bu­nal de Comp­tes sobre les polítiques d’acció exte­rior del Govern, a ini­ci­a­tiva del Congrés i el Senat, que va detec­tar “irre­gu­la­ri­tats” vin­cu­la­des a l’acció exte­rior entre el 2011 i el 2017. Els dictàmens de l’Advo­ca­cia de l’Estat i de la Fis­ca­lia va pro­pi­ciar l’ober­tura de diligències, que es van acu­mu­lar a les rela­ti­ves a les des­pe­ses del referèndum de l’1-O.

L’informe del Tri­bu­nal de Comp­tes sobre acció exte­rior també va donar peu a una denúncia de la Fis­ca­lia que va per­me­tre que aquest 6 de maig del 2021 el jut­jat d’Ins­trucció 18 de Bar­ce­lona obrís diligències con­tra l’excon­se­ller d’Exte­ri­ors Raül Romeva i nou excàrrecs més de la Gene­ra­li­tat de forma paral·lela a la causa del Tri­bu­nal de Comp­tes.

Defen­ses van denun­ciar “inde­fensió”

Les defen­ses d’alguns dels citats van dema­nar la sus­pensió de la citació d’aquest dimarts al·legant “inde­fensió” perquè denun­ci­a­ven que no han tin­gut prou temps per ana­lit­zar l’extensa docu­men­tació o pel fet que no quedés clar qui­nes des­pe­ses con­cre­tes se’ls atri­bu­eix. També recla­ma­ven que s’ampliés el ter­mini per fer al·lega­ci­ons. El Tri­bu­nal de Comp­tes ho va rebut­jar amb el suport de la fis­ca­lia i l’Advo­ca­cia de l’Estat.

Paper de l’Advo­ca­cia de l’Estat

El pre­si­dent del govern espa­nyol, Pedro Sánchez, va asse­gu­rar ahir dilluns que el seu exe­cu­tiu no donarà ins­truc­ci­ons a l’Advo­ca­cia de l’Estat res­pecte a les actu­a­ci­ons del Tri­bu­nal de Comp­tes. Segons Sánchez, “caldrà res­pec­tar el que resol­gui” el Tri­bu­nal de Comp­tes, un òrgan “admi­nis­tra­tiu i no judi­cial”. El minis­tre de Trans­ports, José Luis Ábalos, va asse­nya­lar diven­dres al Tri­bu­nal de Comp­tes com una de les “pedres” que hi ha al camí del diàleg i el retro­ba­ment amb la Gene­ra­li­tat. La citació coin­ci­deix amb la reunió entre Sánchez i el pre­si­dent del Govern, Pere Ara­gonès, al Palau de la Mon­cloa aquesta tarda.

Camí al judici

Un cop superada la fase d’ins­trucció s’entrarà en la del procés juris­dic­ci­o­nal, on el Tri­bu­nal emetrà un edicte que s’enviarà a les parts i al But­lletí Ofi­cial de l’Estat (BOE) per fer públic que es du a terme el procés i ini­ciar les vis­tes. Aquesta fase aca­barà amb una sentència en pri­mera instància que es podrà recórrer en apel·lació a la Sala de Justícia del Tri­bu­nal de Comp­tes, pri­mer, i al Tri­bu­nal Suprem, després.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (29-6-2021)

345 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: