MESSI, HONEST? MESSI, HUMIL ?

“Messi, honest? Messi, humil?
( SALVADOR COT )
L’any pas­sat, Leo Messi va rebre la Creu de Sant Jordi en reco­nei­xe­ment de “la humi­li­tat, l’hones­te­dat, la soli­da­ri­tat, el sen­tit d’equip i el res­pecte” que, segons la Gene­ra­li­tat, carac­te­rit­zen aquest xicot de 33 anys. Una edat ben pri­me­renca per reconèixer la tra­jectòria d’una per­sona que, això sí, ha tin­gut prou espai a la seva –curta– bio­gra­fia per ser con­dem­nat per frau fis­cal. El dia de la cerimònia el juga­dor del Barça sem­blava con­tent per la con­de­co­ració, almenys fins que la qua­ran­tena llarga de per­so­nes i enti­tats van posar-se a rei­vin­di­car, picant de mans, la lli­ber­tat dels pre­sos polítics cata­lans. Ell va ser l’únic que va evi­tar par­ti­ci­par en la pro­testa, com es va fer evi­dent des de dalt de l’esce­nari.

Messi és un fut­bo­lista excep­ci­o­nal, pro­ba­ble­ment el millor de la història. Però aquesta Cata­lu­nya post­bu­ro­fax ha de començar a apren­dre que –com es fa en els països seri­o­sos– els reco­nei­xe­ments a una tra­jectòria no es poden fer abans de la setan­tena i que un juga­dor de fut­bol mul­ti­mi­li­o­nari, amb tota la cort que l’envolta, és molt difícil que sigui un exem­ple d’humi­li­tat. I pot­ser també hem d’apren­dre que no cal rebai­xar la pre­sidència de la Gene­ra­li­tat, màxima ins­ti­tució de Cata­lu­nya, publi­cant piu­la­des sobre les altes i les bai­xes del FC Bar­ce­lona. Això no ho fa ni Espa­nya.

En fi, que em sem­bla tan bĂŠ que Messi se’n vagi com que es quedi. Però, sis­plau, que ser­veixi de lliçó l’evidència que no cal que un paĂ­s sen­cer, a travĂŠs de les seves ins­ti­tu­ci­ons, li faci la pilota a un juga­dor del Barça, per mĂŠs gols que mar­qui… És que nomĂŠs ha pas­sat un any i ja estem fent el ridĂ­cul.
Informa:ELPUNTAVUI.CAT (29-8-20209

193 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sĂ piga: