MILERS DE PERSONES PROTESTEN CONTRA EL GOBIERNO, EL GOVERN I ELS NOUS “DESÓRDENES PÚBLICOS” “

Milers de per­so­nes s’han mani­fes­tat a Bar­ce­lona per pro­tes­tar con­tra la reforma del Codi Penal que com­porta l’eli­mi­nació del delicte de sedició i el nou delicte de desor­dres públics agreu­jats. Unes 10.000 per­so­nes, segons l’ANC i 4.500 segons la Guàrdia Urbana, s’han con­cen­trat a Pla de Palau per ini­ciar una marxa que ha aca­bat davant el Palau de la Gene­ra­li­tat, a la plaça San Jaume de Bar­ce­lona. Sota el lema Cap pacte amb Espa­nya per empre­so­nar-nos l’enti­tat vol denun­ciar “la repressió que hi ha al dar­rere” de la reforma legal.

Òmnium s’ha des­mar­cat de la mobi­lit­zació argu­men­tant que no volen con­tri­buir a la “con­fron­tació” entre dife­rents agents inde­pen­den­tis­tes. En canvi, sí que hi han assis­tit Junts – la pre­si­denta i el secre­tari gene­ral del par­tit, Laura Borràs i Jordi Turull- i la CUP, amb el dipu­tat Car­les Riera.

Al llarg de la mani­fes­tació s’ha llançat pro­cla­mes a favor de la inde­pendència i en con­tra del govern actual, amb crits dema­nant la dimissió tant de tot l’exe­cu­tiu com del seu pre­si­dent, Pere Ara­gonès.

En aca­bar la marxa els mani­fes­tants s’han con­gre­gat a la plaça Sant Jaume, davant del Palau de la Gene­ra­li­tat, on s’ha cele­brat l’acte polític.

La pre­si­denta de l’ANC, Dolors Feliu, ha asse­gu­rat durant el seu dis­curs que la reforma de la sedició busca “pena­lit­zar més còmoda­ment els fets de l’1 d’octu­bre”. “Tot el llen­guatge, cada paraula del nou redac­tat del delicte de desor­dres públics agreu­jats està aga­fat de la sentència del procés del 2019”, ha asse­nya­lat Feliu. “La reforma és un avenç per a la repressió i la cri­mi­na­lit­zació dels movi­ments soci­als en gene­ral i, espe­ci­al­ment, del movi­ment inde­pen­den­tista”, ha vol­gut dei­xar clar la pre­si­denta de l’Assem­blea, minuts abans de l’inici de la mani­fes­tació de l’ANC con­tra aquesta reforma del Codi Penal. Feliu ha lamen­tat l’absència d’Òmnium Cul­tu­ral. “Em sap greu, espero que a la pro­pera hi siguin”, ha etzi­bat Feliu amb bre­ve­tat.

Feliu con­si­dera que la reforma del Codi Penal que incor­pora el delicte de desor­dres públics agreu­jats és “molt pre­o­cu­pant” per a l’inde­pen­den­tisme i per això ha par­lat de la neces­si­tat de la mani­fes­tació entre Pla de Palau i la plaça de Sant Jaume. “No podem tole­rar que aquesta reforma vegi la llum i encara menys gràcies a un pacte amb el Govern de la Gene­ra­li­tat”, ha afir­mat la pre­si­denta de l’ANC, que insis­teix que la dero­gació de la sedició i la reforma del delicte de desor­dres públics agreu­jats només busca “aug­men­tar la repressió con­tra l’inde­pen­den­tisme a través de l’orde­na­ment jurídic i faci­li­tar l’extra­dició dels exi­li­ats”.

“El mateix govern espa­nyol afirma que serà així i el propi pro­jecte de llei diu que pren la juris­prudència que hi ha sobre el delicte de sedició”, ha recor­dat Feliu. “I evi­dent­ment es refe­reix a la sentència del procés”, ha pun­tu­a­lit­zat la pre­si­denta de l’ANC, que ha posat sobre la taula les ter­mi­no­lo­gies que es fan ser­vir en el redac­tat. “Es parla d’obs­trucció a les vies públi­ques, inti­mi­dació sobre per­so­nes o coses, ocu­pació d’edi­fi­cis, pro­vo­cació i cons­pi­ració, i de mul­ti­tuds idònies”, ha enu­me­rat Feliu. “Tot el llen­guatge està pres de la sentència del procés, per pena­lit­zar més còmoda­ment els fets de l’1 d’octu­bre i posar-ho negre sobre blanc al Codi Penal”, ha conclòs la líder de l’ANC.

Crítiques al govern i al diàleg amb l’Estat

Feliu ha remar­cat que amb la reforma del Codi Penal s’ha vol­gut “enga­nyar” la soci­e­tat cata­lana però ha asse­gu­rat que “no se n’han sor­tit”. “Han vol­gut fer un dis­curs tri­om­fa­lista, dient que per fi s’abo­leix la sedició com ja havia dema­nat el Con­sell d’Europa. El que no pot ser és que per la porta del dar­rere se’ns intenti enga­nyar, i a vega­des amb la con­nivència del Govern d’aquí, venent-ho com un tri­om­fa­lisme”, ha car­re­gat.

La diri­gent de l’enti­tat inde­pen­den­tista ha apro­fi­tat per car­re­gar con­tra el diàleg amb l’Estat i ha denun­ciat que la nego­ci­ació és “falsa”. També ha recla­mat al govern que totes les seves acci­ons “s’enca­mi­nin cap a la inde­pendència”. “Per això hi va haver un 52% de vot inde­pen­den­tista a les elec­ci­ons, no per fer pac­tes que aug­men­tin la repressió”, ha etzi­bat.

A banda de Feliu a l’acte també hi ha par­ti­ci­pat el vice­pre­si­dent de l’enti­tat, Jordi Pes­ar­ro­dona i mem­bres de la Coor­di­na­dora de l’Advo­ca­cia de Cata­lu­nya, Meri­di­ana Resis­teix, els CDR i la Pla­ta­forma Anti­re­pres­siva de Bar­ce­lona i Ponent, amb Adrián Sas i Clara Bor­rero de repre­sen­tants.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (6-XII-2022)

72 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: