MIRA, USTRELL, FA MAL QUE BLANQUEGIS L’ÚS DEL CASTELLÀ A TV3

” Mira, Ustrell..”.
( MIQUEL RIERA )
“Fa mal que, des de la talaia que et paguem entre tots, blanquegis l’ús cada cop més freqüent del castellà a TV3
Mira, Ustrell, quan va néixer l’Avui, l’any 1976, cap dels seus pro­mo­tors va plan­te­jar mai fer-ne una part en cas­tellà perquè així el diari s’enri­qui­ria i podria arri­bar a més públic, com has dit i beneït. Igual­ment, quan el 1979 va sor­tir el pri­mer número de Punt Diari, ningú dels que el van pro­moure va pen­sar que el cas­tellà enri­queix i que pot por­tar nous lec­tors. Els pro­mo­tors de l’Avui i d’El Punt, com els d’El 9 Nou o del Regió 7, per esmen­tar dues capçale­res de premsa nas­cu­des aquells anys, ho van tenir clar des del pri­mer minut: els seus dia­ris serien en català perquè era la llen­gua del país, que calia, a més, nor­ma­lit­zar i defen­sar després d’anys de mal­trac­ta­ment.

Mira, Ustrell, els meus pares, per posar un exem­ple, l’any 1979, tot i ser cata­la­no­par­lants, cre­ien que els cos­ta­ria Déu i ajuda poder lle­gir el diari en català on el seu fill publi­cava les seves pri­me­res cròniques. Com ells, tota una gene­ració de lec­tors, a qui els van robar la llen­gua, van començar a lle­gir en català amb aquests dia­ris sor­gits després de la cai­guda del dic­ta­dor.

Mira, Ustrell, jo he vist El Punt sent devo­rat per una legió de lec­tors en bars i bar­ris on el català només se sen­tia per casu­a­li­tat. I lle­gien el diari perquè el que hi havíem publi­cat, en català, era del seu interès. Perquè tenia interès periodístic, no lingüístic.

Mira, Ustrell, amb la tele­visió passa el mateix. Com ha subrat­llat l’escrip­tor i peri­o­dista Pere Antoni Pons, això que els espec­ta­dors cas­te­lla­no­par­lants mira­ran més TV3 si hi sur­ten coses en cas­tellà, és fals. Només ho faran aquells que es mouen per cri­te­ris tele­vi­sius, no lingüístics. És a dir, per interès periodístic. Perquè el que s’hi digui o s’hi faci els atre­gui o entre­tin­gui. Com aquells lec­tors cas­te­lla­no­par­lants que lle­gien i lle­gei­xen El Punt Avui. Per peri­o­disme.

Mira, Ustrell, és molt greu que des de la talaia que et paguem entre tots et dedi­quis a blan­que­jar l’ús cada cop més freqüent del cas­tellà a TV3. Però no és només això. És també, sovint, el marc men­tal dels teus pro­gra­mes, girat més cap a Espa­nya que no pas cap al país.

Mira, Ustrell, al final, para­fra­se­jant Bill Clin­ton, és el peri­o­disme, …

236 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: