NI MEDIADOR NI MESA

“Ni mediador ni mesa ”
( XEVI XIRGO )
“Sánchez hi creu molt, en la mesa de diàleg. Moltíssim. Però no té temps. Ni de reunir-s’hi telemàticament
Hi va haver un moment, no fa pas tant de temps (se’n recor­den, d’aquell Con­sell de Minis­tres a la Llotja de Mar, el desem­bre del 2018?) en què va sem­blar, i crec que ens ho va sem­blar a tots, que sí, que hi hau­ria diàleg, que hi hau­ria una mesa de nego­ci­ació i que sí, que sí que hi hau­ria un rela­tor, un medi­a­dor, o diguin-li com vul­guin, i que dei­xa­ria constància de la deses­ca­lada política i ins­ti­tu­ci­o­nal entre els governs català i espa­nyol. L’ales­ho­res por­ta­veu del govern espa­nyol, Isa­bel Celaa, fins i tot va arri­bar a expli­ci­tar-ho, que hi hau­ria la figura del rela­tor.

I pro­ba­ble­ment va ser per això, per haver-ho expli­ci­tat, que davant la pressió dels par­tits espa­nyo­lis­tes (se’n recor­den, d’aque­lla con­cen­tració a la Plaza Colón de Madrid amb 45.000 per­so­nes?) va sal­tar tot pels aires. Un any i pocs mesos després, el record que em queda del Con­sell de Minis­tres a la Llotja del Mar és que va ser­vir per can­viar-nos a l’espa­nyola el nom de l’aero­port del Prat (això és, sense con­sul­tar res) i poca cosa més. No hi ha medi­a­dor, el govern espa­nyol insis­teix que no cal (“el prin­ci­pal rela­tor és la mateixa ciu­ta­da­nia espa­nyola”, va tor­nar a dir ahir la minis­tra Mon­tero sense que se li escapés el riure) i de la mesa de diàleg no se’n sap res més. Que sí, que sí, que sí que hi cre­iem, diu el govern espa­nyol cada cop que en parla.

I molt, diuen. Hi cre­uen molt –moltíssim– però no posen data per a la segona reunió de la mesa perquè ara tenen feina amb la crisi del virus (coi, i amb la de De los Cobos, suposo, no?). “Man­te­nim un diàleg fluid amb les for­ma­ci­ons que van per­me­tre la inves­ti­dura, ja sigui ERC o sigui el PNB”, deia ahir Mon­tero. Coi, o els repu­bli­cans i els del PNB no ens ho expli­quen tot, o gaire fluid no ho sem­bla pas, aquest diàleg. Volen dir que si tant cre­ies­sin en la mesa de diàleg no hau­rien posat una data? I que les dues dele­ga­ci­ons no s’hau­rien reu­nit ni que fos telemàtica­ment? Tan com­pli­cat és, ara, reu­nir-se telemàtica­ment? De moment, són faves comp­ta­des. Ell és pre­si­dent, gràcies a algu­nes abs­ten­ci­ons i a alguns acords –paper mullat, que diria Bildu–, però ni hi ha medi­a­dor ni hi ha represa de la mesa de diàleg. Això sí, es veu que hi creu molt, en aquesta mesa. Moltíssim.
Informa:ELPUNTAVUI.CAT (27-5-2020)

142 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sĂ piga: