NI MEDIADOR NI MESA

“Ni mediador ni mesa ”
( XEVI XIRGO )
“Sánchez hi creu molt, en la mesa de diàleg. Moltíssim. Però no té temps. Ni de reunir-s’hi telemàticament
Hi va haver un moment, no fa pas tant de temps (se’n recor­den, d’aquell Con­sell de Minis­tres a la Llotja de Mar, el desem­bre del 2018?) en què va sem­blar, i crec que ens ho va sem­blar a tots, que sí, que hi hau­ria diàleg, que hi hau­ria una mesa de nego­ci­ació i que sí, que sí que hi hau­ria un rela­tor, un medi­a­dor, o diguin-li com vul­guin, i que dei­xa­ria constància de la deses­ca­lada política i ins­ti­tu­ci­o­nal entre els governs català i espa­nyol. L’ales­ho­res por­ta­veu del govern espa­nyol, Isa­bel Celaa, fins i tot va arri­bar a expli­ci­tar-ho, que hi hau­ria la figura del rela­tor.

I pro¬≠ba¬≠ble¬≠ment va ser per aix√≤, per haver-ho expli¬≠ci¬≠tat, que davant la pressi√≥ dels par¬≠tits espa¬≠nyo¬≠lis¬≠tes (se‚Äôn recor¬≠den, d‚Äôaque¬≠lla con¬≠cen¬≠traci√≥ a la Plaza Col√≥n de Madrid amb 45.000 per¬≠so¬≠nes?) va sal¬≠tar tot pels aires. Un any i pocs mesos despr√©s, el record que em queda del Con¬≠sell de Minis¬≠tres a la Llotja del Mar √©s que va ser¬≠vir per can¬≠viar-nos a l‚Äôespa¬≠nyola el nom de l‚Äôaero¬≠port del Prat (aix√≤ √©s, sense con¬≠sul¬≠tar res) i poca cosa m√©s. No hi ha medi¬≠a¬≠dor, el govern espa¬≠nyol insis¬≠teix que no cal (‚Äúel prin¬≠ci¬≠pal rela¬≠tor √©s la mateixa ciu¬≠ta¬≠da¬≠nia espa¬≠nyola‚ÄĚ, va tor¬≠nar a dir ahir la minis¬≠tra Mon¬≠tero sense que se li escap√©s el riure) i de la mesa de di√†leg no se‚Äôn sap res m√©s. Que s√≠, que s√≠, que s√≠ que hi cre¬≠iem, diu el govern espa¬≠nyol cada cop que en parla.

I molt, diuen. Hi cre¬≠uen molt ‚Äďmolt√≠ssim‚Äď per√≤ no posen data per a la segona reuni√≥ de la mesa perqu√® ara tenen feina amb la crisi del virus (coi, i amb la de De los Cobos, suposo, no?). ‚ÄúMan¬≠te¬≠nim un di√†leg fluid amb les for¬≠ma¬≠ci¬≠ons que van per¬≠me¬≠tre la inves¬≠ti¬≠dura, ja sigui ERC o sigui el PNB‚ÄĚ, deia ahir Mon¬≠tero. Coi, o els repu¬≠bli¬≠cans i els del PNB no ens ho expli¬≠quen tot, o gaire fluid no ho sem¬≠bla pas, aquest di√†leg. Volen dir que si tant cre¬≠ies¬≠sin en la mesa de di√†leg no hau¬≠rien posat una data? I que les dues dele¬≠ga¬≠ci¬≠ons no s‚Äôhau¬≠rien reu¬≠nit ni que fos telem√†tica¬≠ment? Tan com¬≠pli¬≠cat √©s, ara, reu¬≠nir-se telem√†tica¬≠ment? De moment, s√≥n faves comp¬≠ta¬≠des. Ell √©s pre¬≠si¬≠dent, gr√†cies a algu¬≠nes abs¬≠ten¬≠ci¬≠ons i a alguns acords ‚Äďpaper mullat, que diria Bildu‚Äď, per√≤ ni hi ha medi¬≠a¬≠dor ni hi ha represa de la mesa de di√†leg. Aix√≤ s√≠, es veu que hi creu molt, en aquesta mesa. Molt√≠ssim.
Informa:ELPUNTAVUI.CAT (27-5-2020)

236 Lectures | ‚Ä£ |
Que tothom ho sàpiga: