NO JUTGEN EL REI I APUGEN UN 6,9% EL SOU DE LA CASA REIAL

“I el(s) rei(s), tan ample(s)
( XEVI XIRGO )
‚ÄúNo jutgen el rei, no eliminen el delicte d‚Äôinj√ļries a la corona, i va i apugen un 6,9% l‚Äôaportaci√≥ a la casa reial. Com a vost√® el sou, vaja
Doncs sí, ben tran­quils. Men­tre aquí qual­se­vol (qual­se­vol que sigui inde­pen­den­tista, s’entén) pot aca­bar empas­ti­fat per qual­se­vol cosa, el rei i el rei emèrit (tanto monta, monta tanto, diuen) con­ti­nuen tan amples. No només això, sinó que va i el PSOE i Podem (sí, sí, Podem!) acor­den apu­jar gai­rebé un 7% (un set per cent!) el pres­su­post de la casa reial. Res, tot ple­gat dis­po­sa­ran de 8,4 mili­ons d’euros. Men­tre tot­hom en passa de tots colors, has per­dut la feina, patei­xes per per­dre-la o t’han rebai­xat el sou a còpia d’ERO o de reta­lla­des diver­ses, va i a la casa reial els apu­gen l’apor­tació (i, l’apor­tació, els la fem vostè i jo, suposo que ja ho saben) un 6,9%.

Però què fan, aquests del PSOE? Què fan els de Podem? Aquests eren els pro­gres? Estan d’enho­ra­bona, a la casa reial, amb aquest govern. I més quan aca­ben de saber que, ai las, final­ment la fis­ca­lia arxi­varà les diligències ober­tes al rei emèrit, el fugado, perquè resulta que era invi­o­la­ble quan va come­tre tot tipus de delic­tes. La fis­ca­lia ens farà saber, això sí, que el rei Joan Car­les hau­ria comès uns quants delic­tes, però que no hi poden fer res perquè la Cons­ti­tució (ja la tenim aquí!) el con­si­dera invi­o­la­ble men­tre era rei en exer­cici. Em fa l’efecte que si fos inde­pen­den­tista ja hau­ria estat inves­ti­gat, detin­gut, jut­jat i empre­so­nat. Però, ep, no ho cri­ti­quin.

Perqu√® si cri¬≠ti¬≠quen el rei, al pare, al fill o a l‚ÄôEspe¬≠rit Sant, cor¬≠ren el perill de ser acu¬≠sats d‚Äôun delicte d‚Äôinj√ļries a la corona. Saben per qu√®? Doncs perqu√® aquesta mateixa set¬≠mana el PSOE ha impe¬≠dit al Congr√©s que s‚Äôeli¬≠mini aquest delicte del Codi Penal (29 per¬≠so¬≠nes con¬≠dem¬≠na¬≠des per aquest delicte els dar¬≠rers 10 anys). El PSOE es va ali¬≠near amb el PP, Vox i Ciu¬≠ta¬≠dans per impe¬≠dir la reforma. La dipu¬≠tada del PSOE Isaura Leal ho va jus¬≠ti¬≠fi¬≠car dient que ‚Äúara no √©s el moment d‚Äôaquest debat‚ÄĚ. Si no √©s ara, quan ser√†?, em pre¬≠gunto. ‚ÄúObrir ara aquest debat ens dis¬≠trau¬≠ria‚ÄĚ, va jus¬≠ti¬≠fi¬≠car. Ens dis¬≠trau¬≠ria? Ens dis¬≠trau¬≠ria de qu√®? Aquest √©s ‚Äúel gobi¬≠erno m√°s pro¬≠gre¬≠sista de la his¬≠to¬≠ria‚ÄĚ? Quina decepci√≥, Pedro. Quina decepci√≥!

184 Lectures | ‚Ä£ |
Que tothom ho sàpiga: