NOMÉS EL 14% DELS BASCOS TRIEN EL MODEL ESCOLAR EN CASTELLÀ, PERÒ CADA COP ES PARLA MENYS

“Un 68% dels estudiants opta pel model en basc i un 18% pel bilingüe”

L’educació en basc continua sent la preferida de la majoria de pares del País Basc, mentre que el nombre d’alumnes en l’anomenat model A d’ensenyament, en castellà i amb l’eusquera com a assignatura, només suposa el 14% del total, el 15% si s’hi inclou el model X, per a estudiants d’estada temporal al país, que estan exempts de la llengua basca.

Segons les dades de l’Anuari Estadístic 2021 del País Basc, fetes públiques aquest dijous, dels 380.697 alumnes de totes les etapes no universitàries, la majoria (255.763) estan matriculats al model D, en basc amb el castellà com a assignatura (un 68%), 67.449 en el model B -bilingüe- (18%) i la resta, en castellà. El percentatge d’alumnes que fan l’ensenyament en basc (model D) baixa a mesura que els estudiants fan cursos més alts, però es manté en una proporció encara molt alta (un 81% a l’Educació Infantil i un 66% al batxillerat).

Les dades confirmen l’aposta dels darrers anys dels pares per l’ensenyament en basc com a fórmula per garantir que els seus fills aprenguin aquesta llengua en un entorn on, en la majoria de poblacions, el castellà és molt majoritari.

Segons les dades publicades pel Departament de Cultura i Política Lingüística el febrer del 2020, un de cada tres joves menors de 25 anys de la comunitat autònoma d’Euskadi té el basc o el basc i el castellà com a llengua materna (el 20,59% només l’eusquera i el 13,14% tant el basc com el castellà). Es tracta d’un percentatge notablement superior al del 1991, en què només el 22,31% dels joves bascos tenien el basc com a llengua inicial (un 17,1% només el basc i un 5,21% tant l’eusquera com el castellà). L’augment sostingut del percentatge d’alumnes que estudien en basc reflecteix l’interès dels pares perquè els fills aprenguin aquesta llengua.

Tot i això, l’ús del basc al carrer ha caigut els darrers anys, segons la VII Mesura de l’ús de les Llengües al Carrer. Les darreres dades, del 2016, xifren en un 12,6% el percentatge de converses en basc en tot el territori lingüístic, un punt menys que el 2006, però gairebé 2 punts més que el 1989. La reculada en l’ús de la llengua es dona, sobretot, en els pobles amb menys del 50% de la població bascoparlant.
Informa:DIARIDELALLENGUA.CAT (9-VII-2021)
N.de la R.
La situació recorda bastant a la nostra.Segurament hi ha més gent que mai que estudia basc,però cada cop es parla menys al carrer.Una llengua que no serveix per a la vida diària, més enllà de l’escola,està destinada a la desaparició.

201 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: