NOMÉS UN DE CADA QUATRE LLIBRES QUE ES VENEN A CATALUNYA ÉS EN CATALÀ

( MONTSE AYATS PRESIDENTA D’EDITORS.CAT )
“Incorporar nous lectors en català ”

“Ens fal­ten polítiques, polítiques en majúscu­les, polítiques edu­ca­ti­ves i cul­tu­rals potents
1 de cada 4 lli­bres que es venen al nos­tre país és en català. És poc? Sí, és clar, mirat així, només amb les xifres fre­des, és poc. Però jo, que em solc mirar les coses ana­lit­zant el con­text i des d’una òptica rea­lista –sense renun­ciar a les uto­pies i tre­ba­llant per can­viar el que no m’agrada o el que em sem­bla que pot millo­rar–, crec que no està gens mala­ment si tenim en compte d’on venim, d’un fran­quisme que pre­te­nia anor­rear la llen­gua i la cul­tura cata­la­nes i gai­rebé ho va acon­se­guir, i si tenim en compte, d’altra banda, la rea­li­tat del nos­tre país, un país en què con­vi­uen dues llengües, una de les quals és molt més forta i té unes lleis que l’afa­vo­rei­xen.

És poc, però pot créixer i, de fet, va crei­xent com hem pogut com­pro­var en els dar­rers anys. Que pot créixer, ens ho diuen les dades que apa­rei­xen en l’Estudi dels hàbits de lec­tura i com­pra de lli­bres. Quan, a les per­so­nes enques­ta­des, se’ls demana per què no han lle­git el dar­rer lli­bre en català, un 22,5% res­pon que no ho ha fet perquè el títol no està edi­tat o no l’ha tro­bat en aquesta llen­gua.

I aquesta xifra pot créixer, també, perquè avui, al nos­tre país, totes les per­so­nes esco­la­rit­za­des aquí i que tenen al vol­tant dels 35 anys –una franja d’edat en què sovint la lec­tura torna a adqui­rir pro­ta­go­nisme– van apren­dre a lle­gir i a escriure en català. Són lec­tors que, si tenen una bona oferta en català i aquesta oferta els arriba, és molt pro­ba­ble que lle­gei­xin en català. En tenim mos­tres: en el cas d’alguns títols que s’han traduït d’altres llengües i s’han publi­cat alhora en català i en cas­tellà i que han tin­gut molta difusió i reper­cussió en els mit­jans, la pro­porció no ha estat d’1 a 4, sinó que el català ha venut més que el cas­tellà.

Per tant, una oferta plu­ral i diversa i la visi­bi­li­tat dels lli­bres que publi­quem són ele­ments clau per a la incor­po­ració de lec­tors a la nos­tra llen­gua. I en això tre­ba­llem les empre­ses edi­to­ri­als, indi­vi­du­al­ment però també de manera col·lec­tiva, orga­nit­zant esde­ve­ni­ments com ara La Set­mana del Lli­bre en Català, una ini­ci­a­tiva lide­rada per Edi­tors.cat però que té la com­pli­ci­tat del con­junt del sec­tor, les admi­nis­tra­ci­ons i els patro­ci­na­dors pri­vats.

Què ens falta, doncs? Ens fal­ten polítiques, polítiques en majúscu­les, polítiques edu­ca­ti­ves i cul­tu­rals potents que con­tri­bu­ei­xin a fer més lec­tors en la nos­tra llen­gua. Tinc la sen­sació que estem en un final de cicle, sense par­tits que pen­sin en pro­gra­mes i en polítiques, i que sovint només es mouen en la imme­di­a­tesa. I tant l’edu­cació com la cul­tura neces­si­ten reflexió i pro­pos­tes i pro­jec­tes a mitjà i llarg ter­mini.

Ens fal­ten polítiques que rei­vin­di­quin la lec­tura i li ator­guin el paper fona­men­tal que té; polítiques que revi­sin com ens hi incor­po­rem i quin trac­ta­ment en fem des de les esco­les; polítiques que garan­tei­xin que tot­hom hi té accés i que, per tant, tin­guin en compte les bibli­o­te­ques esco­lars i les bibli­o­te­ques públi­ques; polítiques de suport als punts de venda que estan patint la crisi que pateix el comerç de pro­xi­mi­tat; polítiques que fomen­tin l’ús social de la llen­gua; polítiques que per­me­tin exe­cu­tar els com­pro­mi­sos adqui­rits en el Pla de Lec­tura 2020; polítiques que ens per­me­tin dotar de més pres­su­post la con­se­lle­ria de cul­tura; polítiques…

No vull obviar que la situ­ació del nos­tre país no és fàcil però gover­nar i fer política vol dir això, vol dir ges­ti­o­nar la com­ple­xi­tat per avançar. I, sis­plau, apro­veu un nou pres­su­post per al 2020 i dei­xem de rega­lar diners a hisenda, que la cul­tura i l’edu­cació els neces­si­ten!
Informa:ELPUNTAVUI.CAT (22-8-2019)

306 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: