NOVA AGRESSIÓ DE LA GUÀRDIA CIVIL A NORD-CATALANS QUE DUEN EL CAT AL COTXE

Una pare­lla de For­mi­guera (a la comarca nord-cata­lana del Cap­cir) de ciu­ta­da­nia fran­cesa va ser obli­gada “de mala manera” per la Guàrdia Civil a arren­car la ban­dera cata­lana de la matrícula del seu vehi­cle a la fron­tera amb Andorra, segons ha infor­mat la ràdio pública fran­cesa de Per­pinyà, France Bleu Rous­si­llon.

Inci­dents simi­lars entre ciu­ta­dans fran­ce­sos de la Cata­lu­nya Nord i la Guàrdia Civil espa­nyola han tin­gut lloc en els dar­rers anys. Entre els cata­lans de l’estat francès és habi­tual posar la ban­dera cata­lana, acom­pa­nyada del número 66 (indi­ca­tiu del depar­ta­ment) a la matrícula dels cot­xes. La poli­cia i gen­dar­me­ria fran­ce­ses tole­ren aquesta modi­fi­cació que no afecta el número iden­ti­fi­ca­tiu.

La pare­lla del Cap­cir va ser atu­rada per la Guàrdia Civil a la fron­tera amb Andorra, pas­sant per la Seu d’Urgell, i “l’agent ens va recri­mi­nar imme­di­a­ta­ment por­tar la ban­dera cata­lana i ens va exi­gir d’arren­car-la” han expli­cat la la ràdio fran­cesa.

Davant la nega­tiva de la pare­lla i les seves quei­xes per l’acti­tud “irres­pec­tu­osa” de la Guàrdia Civil, els agents espa­nyols van redac­tar una denúncia con­tra la pare­lla nord-cata­lana i no els van dei­xar mar­xar fins que, can­sats, van treure la ban­dera de la matrícula fran­cesa del seu vehi­cle.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (5-6-2019)

427 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: