NÚRIA MARÍN, NOVA VICEPRESIDENTA DE L’ANC

(E. AGULLÓ – TREMP)
El ple­nari del Secre­ta­riat Naci­o­nal de l’Assem­blea ha esco­llit la llei­da­tana Núria Marín com a nova vice­pre­si­denta de l’enti­tat, després de rebre el suport de més de les dues ter­ce­res parts del ple­nari, en el cas d’avui, de 34 dels 48 secre­ta­ris naci­o­nals que han par­ti­ci­pat en una reunió a Tremp. Marín ocu­parà la vacant de l’exvi­ce­pre­si­dent Jordi Pes­sar­ro­dona, que va dimi­tir avui fa tot just un mes.

També hi pre­sen­ta­ven can­di­da­tura els secre­ta­ris naci­o­nals Jordi Vila­nova i Josep Selga, tot i que en no asso­lir un con­sens en una pri­mera ronda, on Marín ja ha estat la més votada, Selga ha reti­rat la seva can­di­da­tura i s’ha asso­lit el resul­tat defi­ni­tiu: 34 vots a favor de Núria Marín i 14 per Jordi Vila­nova.

A l’hora de defen­sar el seu pro­jecte, Marín ha inci­dit en l’objec­tiu de fomen­tar encara més el debat a l’inte­rior de l’enti­tat i enfor­tir-la sobre­tot a par­tir de les bases. També ha fet val­dre el seu acti­visme i experiència política en diver­sos àmbits, a més de des­ta­car que el fet de ser de Ponent li dona una pers­pec­tiva allu­nyada del cen­tra­lisme i una conei­xença de la rea­li­tat del ter­ri­tori.

Marín ha vol­gut, final­ment, agrair la con­fiança del secre­ta­riat naci­o­nal i ha asse­gu­rat que bus­carà la con­fluència i la col·labo­ració de tot­hom.

Perfil de la nova vicepresidenta
Núria Marín Casas (Lleida, 1961) és docent dins l’educació secundària i en l’àmbit públic. Té una llarga trajectòria dins de l’activisme independentista, per la llengua i pels drets de les dones, sobretot per la lluita pels drets sexuals i reproductius a la demarcació de Lleida. Forma i ha format part en diferents agrupacions i organitzacions d’aquests col·lectius.

Marín va començar la seva tasca d’activista com a coordinadora de la Crida a la Solidaritat en defensa de la Llengua, la Cultura i la Nació catalanes del Segrià on assumeix tasques de direcció en l’àmbit comarcal. Va militar a Esquerra Republicana de Catalunya entre el 1989 i el 2019, i va ser regidora de la Paeria de Lleida entre el 2015-19, quan va abandonar la formació en considerar que la seva deriva ideològica i estratègica deixava en un segon pla la lluita per la independència, perdent així la seva identitat.

Forma part del Secretariat Nacional de l’Assemblea des del mandat anterior (2020-2022). Es troba, doncs, en el seu segon i darrer mandat (2022-2024).
Informa:ELPUNTAVUI.CAT (18-III-2023)

38 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: