ÒMNIUM DEMANA A L’ONU QUE PRESSIONI ESPANYA PER ALLIBERAR ELS PRESOS

L’advo­cat suís del pre­si­dent d’Òmnium Jordi Cui­xart, Oli­vier Peter, ha recla­mat al Rela­tor Espe­cial de les Naci­ons Uni­des pel dret d’asso­ci­ació, Clément Nya­let­sossi Voule, que pres­si­oni Espa­nya per “alli­be­rar Jordi Cui­xart i les altres per­so­nes detin­gu­des arbitrària­ment per l’exer­cici dels seus drets fona­men­tals”.
A prin­ci­pis del 2019 el rela­tor espe­cial va tras­lla­dar a l’estat espa­nyol les seves “pre­o­cu­pa­ci­ons” per la detenció de Cui­xart, però Peter ha lamen­tat que “no s’han tin­gut en compte”. “El pròxim dilluns el pre­si­dent d’una ONG haurà estat detin­gut arbitrària­ment a Espa­nya durant 1.000 dies”, ha afir­mat el lle­trat en un debat al Con­sell de Drets Humans de l’ONU.

Peter ha denun­ciat que l’empre­so­na­ment de Cui­xart és “una greu vio­lació de la lli­ber­tat d’expressió i de reunió pacífica”.
Informa:ELPUNTAVUI.CAT (10-7-2020)

197 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sĂ piga: