ÒMNIUM: ELIMINAR ELS RASTRES DE LA MONARQUIA ALS PAÏSOS CATALANS

Òmnium Cul­tu­ral pretén “esbor­rar qual­se­vol ras­tre de la monar­quia espa­nyola als Països Cata­lans”. L’enti­tat pro­mourà el canvi de nom de car­rers i la reti­rada d’estàtues i meda­lles per denun­ciar el “frau democràtic que suposa la Corona”. La ini­ci­a­tiva es pre­senta quan fa tres anys de “l’infame dis­curs” de Felip VI en què “va legi­ti­mar la bru­ta­li­tat poli­cial” durant el referèndum de l’1 d’octu­bre del 2017. Un dis­curs “ver­gonyós i lamen­ta­ble” en què el monarca “va dei­xar clar a ulls del món” que l’Estat espa­nyol “està dis­po­sat a tot, fins i tot a vul­ne­rar ober­ta­ment drets humans”, per pro­te­gir la uni­tat d’una Espa­nya “cor­rupta i amb greus man­can­ces democràtiques”, ha denun­ciat Mar­cel Mauri, vice­pre­si­dent d’Òmnium Cul­tu­ral.

En aquest sen­tit, ha lamen­tat que el Borbó “encara no ha dema­nat perdó” per “abra­o­nar la poli­cia con­tra els ciu­ta­dans”, ni tam­poc pels “anys de cor­rupció”.

En paral·lel a les acci­ons judi­ci­als con­tra el rei emèrit, Òmnium ha posat en marxa un nou espai web a la pàgina www.​coronaciao.​cat on demana la col·labo­ració ciu­ta­dana per “cons­truir el mapa de la presència dels Bor­bons als Països Cata­lans i, d’aquesta manera, anar-los esbor­rant del país”.

Entre d’altres, es pro­po­sa­ran acci­ons de canvi de nom dels car­rers, pla­ces i avin­gu­des que con­ser­ven el nom d’algun mem­bre de la dinas­tia borbònica, es pro­mourà l’eli­mi­nació de bus­tos i estàtues, i es dema­narà la reti­rada de les meda­lles, per­mi­sos i honors con­ce­dits a Felip VI i a Joan Car­les I.

Aquesta nova ini­ci­a­tiva, enmar­cada en la cam­pa­nya Fem-la Caure’, s’acom­pa­nya d’un vídeo que s’ha pro­jec­tat aquest matí als Jar­di­nets de Gràcia de Bar­ce­lona, i a d’altres punts del país com la Seu d’Urgell, Lleida, Bell­puig, Mataró, Igua­lada, Berga, Saba­dell i Ter­rassa, entre d’altres.

A l’acció de Bar­ce­lona s’ha comp­tat amb l’actu­ació del grup Arc de Tri­omf que ha inter­pre­tat la cançó Corona Ciao, la versió del Bella Ciao que és banda sonora de la cam­pa­nya.
Informa:ELPUNTAVUI.CAT (3-10-2020)

277 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: