ÒMNIUM : LA COMISSARIA DE LA VIA LAIETANA HA DE SER UN ESPAI DE MEMÒRIA I DIGNITAT

El vice­pre­si­dent d’Òmnium Cul­tu­ral, Mar­cel Mauri, ha exi­git al pre­si­dent del govern espa­nyol, Pedro Sánchez, que con­ver­teixi la comis­sa­ria de la Poli­cia Naci­o­nal de la Via Laie­tana de Bar­ce­lona en un “espai de memòria, dig­ni­tat i record”, en motiu de l’ani­ver­sari del 20-N.

Aquest #20N, estre­nem el docu­men­tal “Què fem amb els espais de la repressió fran­quista?” en memòria a Maria Salvo.

La Jefa­tura Gene­ral de Poli­cia de Via Laie­tana és una ano­ma­lia democràtica i s’ha de trans­for­mar un espai de memòria.

📆#20N
⏰18 h
🖥 https://​t.​co/​WidhLIOsjH pic.​twitter.​com/​wpVxgKWIlE

— Òmnium Cul­tu­ral (@omnium) Novem­ber 19, 2020
L’enti­tat torna a apro­fi­tar l’efemèride de la mort de Franco per asse­gu­rar que la “presència” del fran­quisme a l’Estat és una “ano­ma­lia democràtica inter­na­ci­o­nal notòria i evi­dent”.

Aquest cop ho fa a través d’un acte de for­mat tele­vi­siu que s’emet aquest diven­dres a les sis de la tarda en què Mauri, por­ta­veus d’enti­tats memo­rialísti­ques i tes­ti­mo­nis de la tor­tura par­len sobre aquesta rea­li­tat i l’enfron­ten amb les d’altres països que també han vis­cut règims fei­xis­tes.

Així, Òmnium torna a rei­vin­di­car la “neces­si­tat de dig­ni­fi­car la memòria democràtica davant dels crims del fran­quisme” i denun­cia “l’ano­ma­lia inter­na­ci­o­nal” que suposa man­te­nir deter­mi­nats espais com la comis­sa­ria de Via Laie­tana, on “durant anys es van per­pe­trar tor­tu­res”.

A parer de Mauri hi ha ins­ti­tu­ci­ons a l’Estat, entre elles la comis­sa­ria de Via Laie­tana, que “tenen aquesta con­nexió molt clara” amb les arrels fran­quis­tes, en un país on “encara hi ha tant de dolor” i on “no s’ha acon­se­guit pas­sar pàgina” amb el fran­quisme.

En aquest sen­tit recorda que el Congrés dels Dipu­tats va apro­var el 2017 una pro­posta no de llei per recon­ver­tir l’espai i tras­pas­sar la titu­la­ri­tat a les ins­ti­tu­ci­ons cata­la­nes, pro­posta que, subrat­lla Òmnium, no s’ha com­plert.

L’espai tele­vi­siu ha comp­tat amb la col·labo­ració de Montse Tor­ras i Car­les Vallejo, repre­sa­li­ats i mem­bres de l’Asso­ci­ació Cata­lana d’Expre­sos Polítics del Fran­quisme; Pilar Reba­que, de la Comissió per la Dig­ni­tat; el peri­o­dista Antoni Batista; Pep Martínez, el pri­mer denun­ci­ant de tor­tu­res a l’estat espa­nyol; la direc­tora exe­cu­tiva del Museo Sitio de Memo­ria ESMA de Bue­nos Aires, Ale­jan­dra Naf­tal; la direc­tora del Museu do Aljube de Lis­boa, Rita Rato, i el Museu de l’Stasi de Berlín.

Òmnium recorda que la major part dels cen­tres de detenció i tor­tura de les prin­ci­pals dic­ta­du­res euro­pees són avui espais de memòria com el que reclama per a la comis­sa­ria de Via Laie­tana de Bar­ce­lona. En són exem­ples la presó de Peniche a Por­tu­gal, l’edi­fici de l’Stasi a Ale­ma­nya o la seu del Par­tit Nazi hon­garès, entre d’altres.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (20-11-2020 )

256 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: