PARLEM TELECOM TINDRÀ CONTINGUTS TELEVISUS AMB AGILE TV

Par¬≠lem Tele¬≠com ofe¬≠re¬≠rir√† con¬≠tin¬≠guts tele¬≠vi¬≠sius per als seus cli¬≠ents i ha llan√ßat Agile TV de Par¬≠lem Tele¬≠com, un dis¬≠po¬≠si¬≠tiu que inclou els canals de la TDT amb una gesti√≥ per¬≠so¬≠na¬≠lit¬≠zada de l‚Äôusu¬≠ari i que alhora per¬≠met agre¬≠gar apps i pla¬≠ta¬≠for¬≠mes digi¬≠tals exter¬≠nes sense paquets de con¬≠trac¬≠taci√≥ tan¬≠cats. El model tele¬≠vi¬≠siu de l‚Äôope¬≠ra¬≠dora cata¬≠lana busca ser fle¬≠xi¬≠ble i que sigui el mateix usu¬≠ari el que acaba deci¬≠dint quins con¬≠tin¬≠guts addi¬≠ci¬≠o¬≠nals con¬≠tracta a ter¬≠cers men¬≠su¬≠al¬≠ment o anu¬≠al¬≠ment en funci√≥ dels seus interes¬≠sos. La con¬≠trac¬≠taci√≥ d‚ÄôAgile TV √©s gratu√Įta durant 12 mesos per als 1.000 pri¬≠mers cli¬≠ents que tamb√© con¬≠trac¬≠tin la fibra amb Par¬≠lem Tele¬≠com i inclou la subs¬≠cripci√≥ a Raku¬≠ten Wuaki. Un cop hagi aca¬≠bat aquest per√≠ode, el preu ser√† de 6,95 euros al mes (Agile TV + Raku¬≠ten Wuaki).

Segons un comu­ni­cat de la com­pa­nyia, l’Agile TV de Par­lem Tele­com, que és un dis­po­si­tiu mul­ti­pla­ta­forma, per­met agre­gar con­tin­guts molt diver­sos vin­cu­lats a l’esport, la cul­tura, el cinema i les sèries, la moda, la infor­mació, l’entre­te­ni­ment infan­til, etc. Entre les pla­ta­for­mes digi­tals més des­ta­ca­des que l’usu­ari pot con­trac­tar es tro­ben Raku­ten Wuaki, Ama­zon Prime Video, Sky TV, DAZN, Movis­tar Lite o Fil­min i alhora es poden agre­gar més de 2.000 apps, com Spo­tify, You­tube, TV3 a la carta o Vimeo. La pre­visió és que, en els pro­pers mesos, s’incor­po­rin noves pla­ta­for­mes, entre les que es con­tem­pla Mitele, amb la qual la com­pa­nyia ofe­rirà les prin­ci­pals com­pe­ti­ci­ons de fut­bol (Liga San­tan­der, UEFA Cham­pi­ons Lea­gue, Euro­pa­Le­a­gue).

Les carac­terísti­ques tècni­ques de la tele­visió de Par­lem

L‚ÄôAgile TV es basa en la tec¬≠no¬≠lo¬≠gia d‚ÄôAndroid TV i ofe¬≠reix con¬≠tin¬≠guts en 4K d‚ÄôUltra Alta Defi¬≠nici√≥ (UHD). √Čs una tele¬≠visi√≥ enri¬≠quida, que ofe¬≠reix els canals de TDT amb una s√®rie d‚Äôavan¬≠tat¬≠ges per a l‚Äôusu¬≠ari per faci¬≠li¬≠tar-ne un con¬≠sum per¬≠so¬≠na¬≠lit¬≠zat: gra¬≠vaci√≥ de pro¬≠gra¬≠mes o s√®ries com¬≠pler¬≠tes durant tres mesos amb 350 hores d‚Äôespai al n√ļvol, acc√©s a la pro¬≠gra¬≠maci√≥ del dar¬≠rers 7 dies amb un sol clic, visu¬≠a¬≠lit¬≠zaci√≥ des del prin¬≠cipi d‚Äôun pro¬≠grama ja ini¬≠ciat o pos¬≠si¬≠bi¬≠li¬≠tat d‚Äôatu¬≠rar-lo per veure‚Äôl en una estona, selecci√≥ dels millors con¬≠tin¬≠guts dia¬≠ris de la gra¬≠e¬≠lla, entre d‚Äôaltres.
Informa:ELPUNTAVUI.CAT (20-9-2019)

397 Lectures | ‚Ä£ |
Que tothom ho sàpiga: