PEL CORONAVIRUS: PUIGDEMONT RET√Č LA IMMUNITAT FINS A LA TARDOR

El pre­si­dent Car­les Puig­de­mont té pràcti­ca­ment asse­gu­rada la immu­ni­tat euro­par­la­mentària almenys fins a la tar­dor. Igual que els seus com­panys al Par­la­ment Euro­peu, Toni Comín i Clara Pon­satí, el líder de Junts per Cata­lu­nya té garan­tida aquesta pro­tecció a l’estiu gràcies a la Covid-19.

Una galleda d’aigua freda per a la justícia espa­nyola, que l’intenta enxam­par i extra­dir des de fa gai­rebé tres anys.

La para­lit­zació de gran part de l’acti­vi­tat euro­par­la­mentària per la pandèmia ha con­ge­lat dos mesos el pro­ce­di­ment pel supli­ca­tori con­tra els tres euro­di­pu­tats de JxCat que s’enfron­ten a una euro­or­dre pel cas de l’1-O. Final­ment, al maig el comitè d’Afers Jurídics de l’Euro­cam­bra que ho ges­ti­ona va deci­dir uni­fi­car l’expe­di­ent de Pon­satí, que va entrar més tard, amb el de Puig­de­mont i Comín.

Aix√≤ des¬≠con¬≠gela el cas i ara al ponent pel seu supli¬≠ca¬≠tori, l‚Äôultra¬≠con¬≠ser¬≠va¬≠dor b√ļlgar Angel Dzham¬≠bazki, ja pot comen√ßar a redac¬≠tar la pro¬≠posta sobre si aixe¬≠car o no la immu¬≠ni¬≠tat als tres cata¬≠lans com demana l‚ÄôEstat. Puig¬≠de¬≠mont, Com√≠n i Pon¬≠sat√≠ han de tenir l‚Äôopor¬≠tu¬≠ni¬≠tat de defen¬≠sar-se davant del comit√® i pre¬≠sen¬≠tar tota la docu¬≠men¬≠taci√≥ que cre¬≠guin relle¬≠vant.

Aques­tes com­pa­rei­xen­ces no es pre­ve­uen abans de l’estiu. Diver­ses fonts par­la­mentàries asse­gu­ren que al comitè d’Afers Jurídics veuen difícil que les vis­tes es facin abans de finals de juliol. Poste­ri­or­ment, el comitè haurà de votar pri­mer sobre la pro­posta del ponent i després la reso­lució pas­sarà a mans del ple del Par­la­ment Euro­peu que l’haurà de rati­fi­car.

Per tant, si a prin¬≠ci¬≠pis d‚Äôany, quan no hi havia cap crisi sanit√†ria, algu¬≠nes veus espe¬≠ra¬≠ven que la ins¬≠ti¬≠tuci√≥ aixequ√©s la seva immu¬≠ni¬≠tat com a molt d‚Äôhora a finals de maig o al juny, ara que les audi√®ncies van amb retard, dif√≠cil¬≠ment el ple de la cam¬≠bra votar√† sobre aquesta q√ľesti√≥ abans de la tar¬≠dor.

Aix√≤ sig¬≠ni¬≠fica que el l√≠der de JxCat retindr√† la immu¬≠ni¬≠tat almenys fins lla¬≠vors. √Čs a dir, que la just√≠cia belga no podr√† reac¬≠ti¬≠var el proc√©s d‚Äôextra¬≠dici√≥ que pesa sobre ell i que Puig¬≠de¬≠mont tindr√† lli¬≠ber¬≠tat de movi¬≠ments a tota la Uni√≥ Euro¬≠pea, excepte a l‚Äôestat espa¬≠nyol.

Si final­ment l’Euro­cam­bra decidís reti­rar-li la pro­tecció, Puig­de­mont man­tin­dria el seu escó d’euro­di­pu­tat i les seves altres prer­ro­ga­ti­ves. Un esta­tus que no pot per­dre si no és con­dem­nat.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (7-6-2020)

338 Lectures | ‚Ä£ |
Que tothom ho sàpiga: