PER Fi, SENY: “ELS PARTITS INDEPES NO PODEN SER ENEMICS ENTRE ELLS ” (ARAGONÈS )

El coor­di­na­dor naci­o­nal d’ERC, Pere Ara­gonès, ha recor­dat aquest diven­dres a JxCat que “l’adver­sari” polític de la cam­pa­nya del 10-N no són “els altres inde­pen­den­tis­tes” sinó PP, PSOE, Cs i Vox” i ha des­car­tat fer retrets. Ara­gonès ha fet aques­tes decla­ra­ci­ons després que repre­sen­tants de JxCat hagin cri­ti­cat que ERC “hagi faci­li­tat la inves­ti­dura del can­di­dat del PSOE, Pedro Sánchez”. Tot i això, el repu­blicà ha apro­fi­tat per recor­dar que JxCat va “rega­lar” la pre­sidència de la Dipu­tació de Bar­ce­lona al PSC “quan hi havia una alter­na­tiva de pre­sidència inde­pen­den­tista”. Ha defi­nit JxCat i la CUP com a “com­panys de viatge” i ha apos­tat per tre­ba­llar amb uni­tat d’acció també durant la cam­pa­nya. “No entra­rem a donar cops de colze als com­panys de viatge”, ha argu­men­tat.

Així, el també vice­pre­si­dent del Govern i con­se­ller d’Eco­no­mia ha recor­dat que amb el pre­si­dent del govern espa­nyol en fun­ci­ons, Pedro Sánchez, “és impos­si­ble poder nego­ciar res” i que se l’ha de posar “davant del mirall” perquè la gent de Cata­lu­nya que fins ara ha con­fiat en ell “vegi que no és pos­si­ble i confiï en ERC”.

En aquest sen­tit, ha dit que les últi­mes set­ma­nes ha vist un Sánchez ha estat un “actor clar del blo­queig polític” i que, per tant, “no hi ha camí a fer”. Per això, ha dit que l’única manera perquè s’obrin els camins de la “solució” i el “diàleg” és una “victòria clara de l’inde­pen­den­tisme i d’ERC”. “Per obli­gar el PSOE a seure a la taula de nego­ci­ació”, ha subrat­llat. Ara­gonès ha recor­dat que quan els soci­a­lis­tes tenen opció a triar “sem­pre trien la pit­jor opció”.

El diri­gent repu­blicà ha fet aques­tes decla­ra­ci­ons a les pro­xi­mi­tats de Cas­tell de Montjuïc de Bar­ce­lona. Des d’allà ha cri­ti­cat que el govern espa­nyol tin­gui una con­cepció de la memòria històrica “com una qüestió de pro­pa­ganda” i ha posat d’exem­ple el “model repu­blicà” impul­sat pel Govern. Ha recor­dat el paper de l’excon­se­ller Raül Romeva o el de Car­les Mundó amb la recu­pe­ració de cos­sos de 21 fos­ses comu­nes o l’anul·lació de judi­cis fran­quis­tes.

“El 10-N ens juguem la neces­si­tat que la manera de con­ce­bre la memòria històrica retorni la dig­ni­tat a les vícti­mes del fei­xisme i no d’una pro­pa­gada”, ha dit Ara­gonès. Per això, ha apos­tat perquè l’exem­ple del que s’ha fet a Cata­lu­nya arribi arreu de l’Estat i que l’exhu­mació del dic­ta­dor Franco també es faci per aquells cata­lans que van ser tras­lla­dats de fos­ses fins al Valle de los Caídos.
Informa:ELPUNTAVUI.CAT (1-11-2019)

200 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sĂ piga: