PERD LA FEINA A L’AEROPORT DEL PRAT PER ESTAR INVESTIGAT PEL TSUNAMI

(JORDI PANYELLA )
Hi ha molts tipus de repressi√≥ con¬≠tra el movi¬≠ment inde¬≠pen¬≠den¬≠tista. Ara, tamb√©, la repressi√≥ labo¬≠ral. La v√≠ctima √©s √íscar Vald√©s i el motiu √©s haver estat inves¬≠ti¬≠gat per pren¬≠dre part en la pro¬≠testa de Tsu¬≠nami Democr√†tic a la Jon¬≠quera la tar¬≠dor del 2019. √Čs per aquesta con¬≠dici√≥ que el Minis¬≠teri de l‚ÄôInte¬≠rior li denega el perm√≠s per poder tre¬≠ba¬≠llar a l‚Äôaero¬≠port del Prat. Per aix√≤ ha per¬≠dut la feina.

Vald√©s va ser con¬≠trac¬≠tat el 4 de novem¬≠bre per Rya¬≠nair i el dia 9 se li va comu¬≠ni¬≠car l‚Äôextinci√≥ del con¬≠tracte. La veri¬≠ta¬≠ble ra√≥ de l‚Äôaco¬≠mi¬≠a¬≠da¬≠ment √©s que la divisi√≥ de segu¬≠re¬≠tat d‚ÄôAena a l‚Äôaero¬≠port Josep Tar¬≠ra¬≠de¬≠llas va con¬≠si¬≠de¬≠rar que Vald√©s √©s ‚Äúno apte per desen¬≠vo¬≠lu¬≠par les acti¬≠vi¬≠tats en l‚Äô√†mbit aero¬≠por¬≠tu¬≠ari‚ÄĚ.

A Rya­nair Valdés havia de dur a terme la funció d’agent de rampa, amb feina a les pis­tes, fet pel qual neces­sita una acre­di­tació que tra­mita la secció de segu­re­tat d’Aena. Sense aquesta acre­di­tació no es pot fer la feina.

La sor¬≠presa de l‚Äôafec¬≠tat va ser maj√ļscula quan Rya¬≠nair li va comu¬≠ni¬≠car que no podien donar-li la feina. ‚ÄúTant l‚Äôempresa com jo ens vam que¬≠dar parats‚ÄĚ, explica Vald√©s, que asse¬≠gura que no t√© cap queixa de Rya¬≠nair: ‚ÄúEm van dir que esta¬≠ven molt con¬≠tents amb mi i que seguien comp¬≠tant-hi.‚ÄĚ

Es dona la cir­cumstància que Valdés havia tre­ba­llat, del mes de maig a l’agost, per Vue­ling i que en aque­lla ocu­pació dis­po­sava d’un permís per poder con­duir un vehi­cle per les pis­tes, fet pel qual la sor­presa encara va ser més gran.

Quan Aena va comu¬≠ni¬≠car a Rya¬≠nair la dene¬≠gaci√≥ del perm√≠s no va espe¬≠ci¬≠fi¬≠car el motiu i ales¬≠ho¬≠res Vald√©s va comen√ßar un pele¬≠gri¬≠natge per esbri¬≠nar-ho i tro¬≠bar una soluci√≥. El pri¬≠mer que va fer va ser diri¬≠gir-se a les ofi¬≠ci¬≠nes d‚ÄôAena, dins mateix de l‚Äôaero¬≠port, on li van dir que l‚Äô√ļnica cosa que li podien expli¬≠car √©s que la dene¬≠gaci√≥ de la seva auto¬≠rit¬≠zaci√≥ per tre¬≠ba¬≠llar a pis¬≠tes venia del Minis¬≠teri de l‚ÄôInte¬≠rior.

Des d‚ÄôAena es va reco¬≠ma¬≠nar a Vald√©s que an√©s a la Gu√†rdia Civil del mateix aero¬≠port i aix√≠ ho va fer. Despr√©s de con¬≠sul¬≠tar el seu DNI, els agents de La Benem√©rita li van expli¬≠car que ‚Äúdes del 2020‚ÄĚ consta ‚Äúen la seva base de dades com una per¬≠sona inves¬≠ti¬≠gada per la just√≠cia‚ÄĚ. Ales¬≠ho¬≠res, l‚Äôafec¬≠tat els va indi¬≠car que l‚Äô√ļnic cas que ha tin¬≠gut mai √©s la inves¬≠ti¬≠gaci√≥ per desor¬≠dres p√ļblics que ell i 199 per¬≠so¬≠nes m√©s van tenir per par¬≠ti¬≠ci¬≠par en el tall a la Jon¬≠quera. Vald√©s tamb√© els va mos¬≠trar la seva estra¬≠nyesa que const√©s la con¬≠dici√≥ d‚Äôinves¬≠ti¬≠gat perqu√® el jutge del cas havia dic¬≠tat al setem¬≠bre el sobrese√Įment de les actu¬≠a¬≠ci¬≠ons.

A par¬≠tir d‚Äôaquest moment, √íscar Vald√©s va ini¬≠ciar un proc√©s de reco¬≠llida de pape¬≠rassa per acre¬≠di¬≠tar la seva con¬≠dici√≥ de per¬≠sona pac√≠fica i lliure de deu¬≠tes amb la just√≠cia. Pri¬≠mer va tra¬≠mi¬≠tar un cer¬≠ti¬≠fi¬≠cat de penals, con¬≠forme no t√© cap ante¬≠ce¬≠dent; en segon lloc, una carta de reco¬≠ma¬≠naci√≥ de l‚Äô√ļltima empresa on havia tre¬≠ba¬≠llat, i, final¬≠ment, va dema¬≠nar als advo¬≠cats que tra¬≠mi¬≠tes¬≠sin al jut¬≠jat de Figue¬≠res un escrit con¬≠forme el seu cas est√† arxi¬≠vat.

Per obte¬≠nir aquest informe, Vald√©s va haver d‚Äôanar diven¬≠dres en per¬≠sona a Figue¬≠res, perqu√® en un pri¬≠mer moment la lle¬≠trada de l‚Äôadmi¬≠nis¬≠traci√≥ de just√≠cia es va negar a expe¬≠dir-lo. Dos dies abans, Vald√©s havia par¬≠lat amb la uni¬≠tat Odaisa de la Gu√†rdia Civil, encar¬≠re¬≠gada dels per¬≠mi¬≠sos de l‚Äôaero¬≠port. Aquests li van dir que la q√ľesti√≥ no depe¬≠nia d‚Äôells, sin√≥ que el veto venia de Madrid, sense espe¬≠ci¬≠fi¬≠car quina inst√†ncia.

Ara Valdés té tota la docu­men­tació que li hau­ria de per­me­tre acce­dir a l’acre­di­tació per poder tenir la feina a l’aero­port però des­co­neix on l’ha d’entre­gar perquè sigui efec­tiva.
Informa:ELPUNTAVUI.CAT (21-XI-2022)

32 Lectures | ‚Ä£ |
Que tothom ho sàpiga: