POC CATALÀ EN ELS REGALS DE REIS: NOMÉS EL 7,66% DELS JOCS I JOGUINES

“Poc català entre els regals dels Reis ”
(NEUS MESTRES – DIRECTORA DE LA PLATAFORMA PER LA LLENGUA )

Ara que ja hem obert tots els regals i hem reci­clat tot el paper al con­te­ni­dor per­ti­nent és moment de mirar quins regals hem rebut al llarg de les fes­tes. És més que pro­ba­ble que cap o molt pocs incor­po­rin el català. De fet, segons dades de la Pla­ta­forma per la Llen­gua, només el 7,66% dels jocs i jogui­nes l’incor­po­ren. Si no s’inclo­gues­sin els tren­ca­clos­ques en aquest estudi, el per­cen­tatge bai­xa­ria fins al 2,5% del mer­cat. Unes dades que des de l’ONG del català con­si­de­rem pre­o­cu­pants.

Men­tre que dema­nem rei­te­ra­da­ment a les empre­ses que uti­lit­zin el català, ja sigui en l’eti­que­tatge, ins­truc­ci­ons o en el joc mateix, algu­nes com ara Play­mo­bil i Lego s’han negat a afe­gir el català a les llengües dels seus jocs i jogui­nes, després que la Pla­ta­forma per la Llen­gua els ho hagués dema­nat. D’aquesta manera, doncs, estan incom­plint el Codi de Con­sum de Cata­lu­nya, que a l’arti­cle 128.1 garan­teix el dret dels con­su­mi­dors a rebre les infor­ma­ci­ons bàsiques de l’eti­que­tatge i les ins­truc­ci­ons dels pro­duc­tes en català.

La nega­tiva dels fabri­cants que elu­dei­xen l’ús del català tot argu­men­tant raons econòmiques o de fun­ci­o­na­li­tat inci­deix direc­ta­ment en la des­na­tu­ra­lit­zació del nos­tre país i de la nos­tra cul­tura, menysté la soci­e­tat cata­lana i afa­vo­reix uns interes­sos d’altres cul­tu­res que, tot i ser res­pec­ta­bles, no són els nos­tres. En defi­ni­tiva, l’àmbit de les jogui­nes i els vide­o­jocs és encara un dels espais en què s’ha d’avançar més en la tasca de nor­ma­lit­zació lingüística. Cal adreçar aquesta tasca tant a la sen­si­bi­lit­zació de con­su­mi­dors com a la cons­ci­en­ci­ació del sec­tor de les empre­ses pro­duc­to­res i dis­tribuïdores.

Si les empre­ses no tenen en compte la llen­gua cata­lana, els ciu­ta­dans hem de pas­sar a l’acció. Com ho podem fer? Si a les boti­gues dema­nem la versió cata­lana dels jocs, aques­tes la dema­na­ran als fabri­cants. A més a més, també es pot con­sul­tar el web de Jocs i Jogui­nes –amb més de 1.700 pro­duc­tes–, en què es recull tots els jocs, jogui­nes i apli­ca­ci­ons que incor­po­ren el català, ja sigui en l’eti­que­tatge, en les ins­truc­ci­ons o en el joc mateix.

El món de les jogui­nes és sovint el pri­mer con­tacte que l’infant té amb la cul­tura de la soci­e­tat que l’envolta i que serà, durant una gran part de la seva vida, el refe­rent que l’ubi­carà i el deter­mi­narà a expres­sar-se en una llen­gua, o en un català cor­recte. És el pri­mer con­tacte, al marge de la família i l’escola, que farà que l’infant adopti el català com a forma d’expressió nor­ma­lit­zada, que el català esde­vin­gui la natu­ra­lesa del seu món. Per això és neces­sari que els nos­tres infants puguin con­viure des de ben petits amb la natu­ra­li­tat de la llen­gua cata­lana, perquè hi tenim dret! I, per tant, cal que fabri­cants i vene­dors de jogui­nes impul­sin la presència del català en els jocs i jogui­nes de tota mena.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (9-1-2020)

341 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: