PRIMERA PROTESTA D’ÒMNIUM A LA PLAÇA DE LA CATEDRAL

Òmnium Cul­tu­ral ha con­vo­cat aquest dis­sabte la seva pri­mera pro­testa al car­rer durant l’estat d’alarma pel coro­na­vi­rus.

La mobi­lit­zació s’ha fet aquest matí a la plaça de la Cate­dral de Bar­ce­lona. Els par­ti­ci­pants han estès a terra domas­sos per la lli­ber­tat dels pre­sos polítics per for­mar un mosaic amb el mis­satge No hi ha nor­ma­li­tat.

L’enti­tat vol posar així de mani­fest que “el con­fi­na­ment no ha ama­gat les rei­vin­di­ca­ci­ons impor­tants”, com la de la lli­ber­tat dels pre­sos.
Activistes de l’entitat han desplegat banderoles davant de la catedral de Barcelona que demanen l’alliberament dels presos polítics escrivint-hi la frase ‘Sense llibertat no hi ha normalitat’ i s’han concentrat exhibint pancartes els lemes ‘Prou retallada de drets’, ‘Corona ciao’ i ‘Prou repressió’. L’acció s’ha replicat a altres municipis del país com Berga, Mataró, Manresa, Sant Feliu o Lleida.
Informa:ELPUNTAVUI.CAT (30-5-2020)

354 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: