PROU, PRESIDENT TORRENT, JA PROU

“Prou, Torrent, ja prou”
O torna marcià de vacances o una taparada mental l’ha fet desmemoriat
( JOAN VALL CLARA )
L’ACN ha llançat aquest cap de set­mana una entre­vista al pre­si­dent del Par­la­ment, Roger Tor­rent, en dues entre­gues, una el diven­dres i l’altra el dis­sabte. Estic estu­pe­facte. No per les dues entre­gues, que també. Estic estu­pe­facte des que vaig lle­gir la pri­mera. A aques­tes alçades (dar­rer cap de set­mana d’agost del 2020) Tor­rent demana a Sánchez una pro­posta per a Cata­lu­nya en la pro­pera taula de diàleg perquè diu que no n’han fet cap. Has estat fora del país, pre­si­dent? Has des­con­nec­tat? Quan es torna s’han de fer els deu­res i repas­sar dia­ris. Es pot tor­nar tan marcià en ple segle XXI? O el pre­si­dent Tor­rent ha des­con­nec­tat tant durant les vacan­ces i ha tor­nat tan marcià que no sap per quin mar navega, o el pre­si­dent Tor­rent encara ha de mar­xar de vacan­ces i l’acu­mu­lació d’infor­mació li ha pro­vo­cat una tapa­rada men­tal que l’ha fet des­me­mo­riat.

De quina pròxima taula parla? N’hi ha hagut una perquè n’hi pugui haver una de pròxima? D’on treu que n’hi haurà mai cap? Que no ha vist el pa que s’hi dona des que el PSOE fes­teja Cs? I com, que no han fet cap pro­posta? Li ho poden dir més clar? Ni. Ni. Ni. Ni auto­de­ter­mi­nació. Ni referèndum. Ni amnis­tia. Ho han dit des de Madrid i ho han dit des de Bar­ce­lona. Ho ha dit Sánchez i ho ha dit Iceta. Prou, Tor­rent, ja prou de taula. No recorda que Rufián mateix ja va dir, quan va veure que s’havia aca­bat el juliol i que no hi havia ni taula ni tam­bo­ret, que calia un canvi d’estratègia?
Informa:ELPUNTAVUI.CAT (31-8-2020)

220 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: