PUIGDEMONT INSTA A LA LLUITA CIVIL I DIPLOMÀTICA I NO AUTONÒMICA

El pre­si­dent Puig­de­mont insta tot l’inde­pen­den­tisme a posar-se d’acord en els errors i les for­ta­le­ses de l’octu­bre del 2017 per con­sen­suar una estratègia basada en la soci­e­tat civil, la “para­di­plomàcia” i l’actu­ació a l’exte­rior i a l’inte­rior del país per acon­se­guir la inde­pendència. Perquè, segons ell, “la política autonòmica té cada cop un recor­re­gut més petit, més vigi­lat, i ni tan sols li podem dema­nar el que li demanàvem a l’ante­rior”. Ho va defen­sar ahir en l’espai Debats des del con­fi­na­ment, orga­nit­zat per Vilaweb i en què el pre­si­dent va res­pon­dre a les pre­gun­tes dels subs­crip­tors del mitjà digi­tal.

Puig­de­mont lamenta que l’inde­pen­den­tisme encara no hagi fet una diagnosi con­junta de les “lliçons del 2017”, i deixa clar que, sense la uni­tat de les diver­ses for­ces, la inde­pendència no serà pos­si­ble. Una uni­tat que deixa clar que no cal que sigui elec­to­ral però que sí que hau­ria de tenir una “direcció ali­ada” entre les dife­rents for­ces basada en el res­pecte i la lle­ial­tat. En aquest sen­tit, Puig­de­mont plan­teja la para­doxa que podria supo­sar arri­bar a una majo­ria inde­pen­den­tista amb el 60% dels vots i no saber què fer l’endemà perquè, adver­teix, “l’Estat espa­nyol sem­pre té pre­pa­rada una paret per a nosal­tres”. Així, l’expre­si­dent a l’exili demana a les for­ces inde­pen­den­tis­tes “hones­te­dat intel·lec­tual i política” per reconèixer que l’auto­de­ter­mi­nació no serà pos­si­ble sense assu­mir que el diàleg amb l’Estat no la por­tarà.

Per Puig­de­mont, l’inde­pen­den­tisme haurà de tre­ba­llar mesos o anys per pre­pa­rar-se per “sal­tar la paret”, i avisa que això no es podrà fer des del Par­la­ment. Demana pre­pa­rar-se per afron­tar el dia en què, nova­ment, l’Estat espa­nyol ini­ciarà una ofen­siva econòmica, jurídica, finan­cera, etc., con­tra qual­se­vol pas enda­vant de Cata­lu­nya: “Hem d’ana­lit­zar qui­nes con­seqüències jurídiques, soci­als, econòmiques suposa, per exem­ple, parar el país.” A més, con­si­dera essen­cial reforçar rela­ci­ons “para­di­plomàtiques” tenint en compte que ofi­ci­al­ment els estats no dona­ran suport a la secessió.

Puig­de­mont aposta per una “agenda que va més enllà de la sim­ple acció al Par­la­ment”, i que se cen­tra en la “soci­e­tat civil, a tre­ba­llar al marge de les ins­ti­tu­ci­ons autonòmiques” i en la qual caldrà fer “algu­nes coses fora de Cata­lu­nya i altres a l’inte­rior”.
Informa:ELPUNTAVUI.CAT (22-5-2020)

219 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: