PUIGDEMONT VOL SER L’AMO DEL TROS: NO TÉ VOCACIÓ DE MASOVER

“Puigdemont i el 3% ”
Vol posar una barrera i vol ser l’amo del tros. No té vocació de masover
( JOAN VALL CLARA )
Els fets d’aquesta set­mana posen en xifres de rècord el resul­tat de la diàspora de l’antiga coa­lició de CiU. La denúncia del PDe­CAT a Junts, l’estri­pada de car­net de Puig­de­mont, les relle­vants fugi­des que l’han seguit i el silenci de Mas ho dei­xen clar. El PDe­CAT i Junts són el setè i el vuitè par­tit nas­cuts de la decisió de Mas de virar CDC a l’inde­pen­den­tisme. Abans havien apa­re­gut el PNC de Marta Pas­cal; la Lliga, d’Astrid Bar­rio; Con­ver­gents, de Germà Gordó; Units per Avançar, de Ramon Espa­da­ler; Lliu­res, de Fernández Tei­xidó, i Demòcra­tes, d’Antoni Cas­tellà.

Es podia sal­var la dar­rera partió? Podien fer vida sota el mateix sos­tre Mas i Puig­de­mont? Sem­bla que no, i sem­bla que a tot­hom li va bé així. Puig­de­mont vol el 3% ben lluny i Mas n’allarga l’ombra, es vul­gui o no, sigui just o no. Per altra banda, Puig­de­mont no està per orgues orga­nit­za­tius. No vol ser maso­ver. Vol ser l’amo del tros. Va que­dar enfi­tat de xarop de par­tit molt aviat, als 80, quan amb en Joan Bagué varen tenir èpiques con­fron­ta­ci­ons (intel·ligents i no) amb en Pere Casals, esco­llit dipu­tat de les JNC a Girona en la segona legis­la­tura (1984).

Segu­ra­ment la tírria que té al fun­ci­o­na­ment dels apa­rells dels par­tits (però que domina com ningú) el va tenir tants anys en la política activa, però lluny de la política ins­ti­tu­ci­o­nal. Ara ja corre prou risc amb l’Estat espa­nyol. N’hi ha que se’ls pot estal­viar. I se’ls estal­via. Encara que hagi d’apli­car l’arti­cle 26.
Informa:ELPUNTAVUI.CAT (3-9-2020)

312 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: