QUE MADRID NO ENS EMPESTI: SALUT DEMANA TELETREBALL I CLASSES VIRTUALS

El secre¬≠tari de Salut P√ļblica, Josep Maria Argi¬≠mon, ha dema¬≠nat a les empre¬≠ses que tor¬≠nin a imple¬≠men¬≠tar el tele¬≠tre¬≠ball durant 15 dies davant l‚Äôaug¬≠ment de con¬≠ta¬≠gis de covid-19.

Con¬≠cre¬≠ta¬≠ment, en una entre¬≠vista a RAC1, Argi¬≠mon ha argu¬≠men¬≠tat que l‚Äôobjec¬≠tiu ha de ser tor¬≠nar ‚Äúal nivell de tele¬≠tre¬≠ball de mar√ß o abril‚ÄĚ. Aquesta √©s una de les mesu¬≠res que Salut vol imple¬≠men¬≠tar davant l‚Äôaug¬≠ment de con¬≠ta¬≠gis dels √ļltims dies.

Una altra √©s que les uni¬≠ver¬≠si¬≠tats facin clas¬≠ses vir¬≠tu¬≠als durant tamb√© 15 dies, a excepci√≥ de les pr√†cti¬≠ques. Argi¬≠mon ha expli¬≠cat que l‚Äôevo¬≠luci√≥ del virus a Cata¬≠lu¬≠nya est√† crei¬≠xent m√©s del que espe¬≠ra¬≠ven i que, sense mesu¬≠res, a Cata¬≠lu¬≠nya es podria arri¬≠bar a la situ¬≠aci√≥ de Madrid ‚Äúen dues o tres set¬≠ma¬≠nes‚ÄĚ.

Argi¬≠mon ha asse¬≠gu¬≠rat tenir una ‚Äúpre¬≠o¬≠cu¬≠paci√≥ molt alta‚ÄĚ per l‚Äôevo¬≠luci√≥ de la pand√®mia a Cata¬≠lu¬≠nya. Salut ja pre¬≠veia fa unes set¬≠ma¬≠nes que les dades aug¬≠men¬≠ta¬≠rien, per√≤ Argi¬≠mon ha reco¬≠ne¬≠gut que est√† crei¬≠xe¬≠ment ‚Äúm√©s‚ÄĚ del que espe¬≠ra¬≠ven.

En els √ļltims dies, s‚Äôha pas¬≠sat de tenir uns 1.000 con¬≠ta¬≠gis al dia a Cata¬≠lu¬≠nya a uns 1.500.

Aquest aug¬≠ment de con¬≠ta¬≠gis tamb√© s‚Äôest√† comen√ßant al sis¬≠tema sani¬≠tari. ‚ÄúLa reper¬≠cussi√≥ √©s petita, per√≤ estem notant alguns movi¬≠ments‚ÄĚ, ha afir¬≠mat.

Ara mateix hi ha un 18% de llits cr√≠tics plens, una dada que ‚Äúes pot assu¬≠mir‚ÄĚ, per√≤ el secre¬≠tari de Salut P√ļblica ha remar¬≠cat que cal pen¬≠sar en l‚Äôesce¬≠nari que hi haur√† en 15 dies.

A més, també s’ha començat a notar un incre­ment d’ingres­sos en llits con­ven­ci­o­nals, men­tre que el 5% de les urgències que arri­ben als hos­pi­tals són per covid-19.

Tele­tre­ball als nivells de març i abril

Davant d’aquesta situ­ació, Argi­mon ja ha avançat que en els pròxims dies el Govern anun­ciarà noves mesu­res per con­te­nir el virus i que tin­dran com a objec­tiu reduir la mobi­li­tat i la interacció soci­als.

I, en aquest sen¬≠tit, ha ins¬≠tat les empre¬≠ses i els agents soci¬≠als a ‚Äúcomen√ßar a dis¬≠se¬≠nyar de manera molt r√†pida els plans de tele¬≠tre¬≠ball‚ÄĚ per acon¬≠se¬≠guir que tants tre¬≠ba¬≠lla¬≠dors com sigui pos¬≠si¬≠ble no hagin d‚Äôanar al seu lloc de feina durant un per√≠ode de 15 dies. L‚Äôobjec¬≠tiu de Salut √©s tor¬≠nar a tenir el nivell de tele¬≠tre¬≠ball que es va acon¬≠se¬≠guir durant els mesos de mar√ß i abril, amb l‚Äôestat d‚Äôalarma decla¬≠rat a tot l‚ÄôEstat.

Argi¬≠mon ha dit que per pren¬≠dre aquesta mesura no cal cap reso¬≠luci√≥ ni cap dic¬≠ta¬≠men judi¬≠cial, sin√≥ que tot¬≠hom ‚Äúpren¬≠gui consci√®ncia‚ÄĚ. Tot i aix√≤, ha adm√®s que ‚Äúcada empresa √©s un m√≥n‚ÄĚ i que n‚Äôhi haur√† que podran fer tele¬≠tre¬≠ball tots els emple¬≠ats men¬≠tre que en altres es podr√† fer en pocs casos.

Argi­mon, però, ha remar­cat que des del punt de vista legal ara mateix hi ha més pro­tecció en el tele­tre­ball que fa uns mesos.

Esco­les ober­tes, extra­es­co­lars en estudi

Pel que fa a esco¬≠les i ins¬≠ti¬≠tuts, Argi¬≠mon ha asse¬≠gu¬≠rat que con¬≠ti¬≠nu¬≠a¬≠ran ober¬≠tes perqu√® el curs ‚Äúest√† anant molt b√©‚ÄĚ. El secre¬≠tari de Salut P√ļblica ha garan¬≠tit que tan¬≠car els cen¬≠tres edu¬≠ca¬≠tius ser√† l‚Äô√ļltima mesura que prendr√†.

En canvi, ha admès que està en estudi què fer amb les acti­vi­tats extra­es­co­lars. Argi­mon ha dit que s’estan ana­lit­zant els pros i con­tres i que es prendrà una decisió en un ter­mini d’entre dos i qua­tre dies.

Argi­mon ha apos­tat per man­te­nir els parcs infan­tils oberts, tot i dema­nar als pares que no hi vagin tots junts, però sí ha apos­tat per tan­car durant 15 dies ins­tal·laci­ons per fer esport d’adults, ja siguin pis­tes espor­ti­ves o parcs amb ele­ments de gimnàs.

‚ÄúEncara no s‚Äôha pres la decisi√≥, per√≤ les hau¬≠rem de tan¬≠car, perqu√® √©s un lloc on es con¬≠grega gent, fan par¬≠tits, i s‚Äôhau¬≠ria d‚Äôevi¬≠tar durant uns quants dies‚ÄĚ.

‚ÄúRela¬≠xa¬≠ment‚ÄĚ en la interacci√≥ social

Argi¬≠mon ha adm√®s que la poblaci√≥ s‚Äôha ‚Äúrela¬≠xat‚ÄĚ en la interacci√≥ social en les √ļlti¬≠mes mesos, ja des de l‚Äôestiu. ‚ÄúSom lla¬≠tins i, per tant, una mica laxes en la nos¬≠tra manera d‚Äôinter¬≠pre¬≠tar‚ÄĚ, ha dit pre¬≠gun¬≠tat sobre si s‚Äôest√† com¬≠plint la pro¬≠hi¬≠bici√≥ de reu¬≠ni¬≠ons de m√©s de sis per¬≠so¬≠nes, on creu que en alguns casos es recorre a la ‚Äúpica¬≠resca‚ÄĚ.

Argi¬≠mon ha dema¬≠nat que la cas¬≠ta¬≠nyada no se cele¬≠bri amb grups amplis i s‚Äôha mos¬≠trat m√©s pre¬≠o¬≠cu¬≠pat per les ‚Äúfes¬≠tes amb aglo¬≠me¬≠ra¬≠ci¬≠ons‚ÄĚ que es puguin pro¬≠duir pel Halloween.

Tamb√© estan en estudi mesu¬≠res que puguin afec¬≠tar a bars i res¬≠tau¬≠rants, i tamb√© en el m√≥n de la cul¬≠tura. Tot i aix√≤, ha avan√ßat que ‚Äúno s‚Äôhaur√† de tan¬≠car tot necess√†ria¬≠ment‚ÄĚ. Argi¬≠mon tamb√© creu que en la situ¬≠aci√≥ actual ‚Äúno √©s el m√©s idoni‚ÄĚ plan¬≠te¬≠jar que hi pugui tor¬≠nar a haver p√ļblic als esta¬≠dis de fut¬≠bol.

El secre¬≠tari de Salut P√ļblica ha reco¬≠ne¬≠gut que hi haur√† ‚Äúgent que patir√†‚ÄĚ i que, per aix√≤, caldr√† incre¬≠men¬≠tar la ‚Äúsoli¬≠da¬≠ri¬≠tat‚ÄĚ.

‚ÄúHau¬≠rem de pren¬≠dre alguna res¬≠tricci√≥, hi haur√† gent que estar√† patint, que es quei¬≠xar√† i que dir√† que no √©s la cul¬≠pa¬≠ble de la pand√®mia i no ho √©s‚ÄĚ, ha afe¬≠git. L‚Äôobjec¬≠tiu de Salut √©s apro¬≠var mesu¬≠res ‚Äúel m√©s efec¬≠ti¬≠ves pos¬≠si¬≠bles‚ÄĚ per√≤ que tin¬≠guin una curta durada, d‚Äôuns 15 dies.

Risc de rebrot a l’alça

El risc de rebrot per covid-19 a Cata­lu­nya segueix pujant pro­gres­si­va­ment i ja arriba als 289,56, amb un crei­xe­ment de 14,6 punts en 24 hores (ahir era de 274,89), segons les dades actu­a­lit­za­des del depar­ta­ment de Salut.

La taxa de trans¬≠missi√≥ o velo¬≠ci¬≠tat de con¬≠tagi, cone¬≠guda com a Rt, tamb√© s‚Äôincre¬≠menta lleu¬≠ge¬≠ra¬≠ment i passa d‚Äô1,29 a 1,30. En paral¬∑lel, en les √ļlti¬≠mes 24 hores s‚Äôhan decla¬≠rat 2.300 nous casos con¬≠fir¬≠mats per prova PCR, arri¬≠bant als 158.078 des de l‚Äôinici de la pand√®mia.

També s’ha infor­mat de 13 noves morts a Cata­lu­nya, amb un total de 13.483. Actu­al­ment hi ha 873 per­so­nes ingres­sa­des per coro­na­vi­rus als hos­pi­tals (+34), 151 de les quals estan a l’UCI (sis menys que ahir).

Tots els indi¬≠ca¬≠dors seguei¬≠xen empit¬≠jo¬≠rant, com en els √ļltims dies. El risc de rebrot era de 195,29 entre el 24 i el 30 de setem¬≠bre, per√≤ ara ha pujat fins a 289,56. La pujada en 24 hores √©s de 14,6 punts. L‚ÄôRt tamb√© ha pas¬≠sat d‚Äô1,02 la set¬≠mana ante¬≠rior a l‚Äô1,30 en els dar¬≠rers set dies (de l‚Äô1 al 7 d‚Äôoctu¬≠bre). Fa 24 hores era de l‚Äô1,29.

Pel que fa a casos con¬≠fir¬≠mats per PCR, en l‚Äô√ļltima set¬≠mana, de l‚Äô1 al 7 d‚Äôoctu¬≠bre, n‚Äôhi va haver 10.249, xifra clara¬≠ment supe¬≠rior a la set¬≠mana ante¬≠rior, quan se‚Äôn van con¬≠fir¬≠mar 7.502. Aix√≤ situa l‚Äôactual taxa de con¬≠fir¬≠mats per PCR en 133,59 per cada 100.000 habi¬≠tants, m√©s alta que la set¬≠mana ante¬≠rior.

Durant l‚Äô√ļltima set¬≠mana s‚Äôhan fet 148.004 pro¬≠ves PCR, de les quals un 7,06% han donat posi¬≠tiu, tamb√© per sobre del per¬≠cen¬≠tatge de l‚Äôinter¬≠val ante¬≠rior. La mit¬≠jana d‚Äôedat de les per¬≠so¬≠nes posi¬≠ti¬≠ves s‚Äôha situat en 38,47 anys.

Des de l’inici de la pandèmia s’han con­fir­mat 184.451 casos, 158.078 dels quals mit­jançant prova PCR. Hi ha hagut 13 noves morts i el total acu­mu­lat arriba a les 13.483: 8.197 en hos­pi­tals o soci­o­sa­ni­ta­ris (+4), 4.192 en residències, 846 en domi­ci­lis (+1) i 248 (+8) no clas­si­fi­ca­bles.

A les resid√®ncies s‚Äôhan detec¬≠tat 68 nous casos amb PCR, fins a un total de 17.264. Amb la resta de pro¬≠ves, el n√ļmero total de casos √©s de 19.028. En total han mort al vol¬≠tant d‚Äôun ter√ß dels afec¬≠tats, 6.600, 9 m√©s que els repor¬≠tats fa un dia.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (11-10-2020)

292 Lectures | ‚Ä£ |
Que tothom ho sàpiga: