QUÈ PRETÉN , PEDRO SÁNCHEZ ?

“Què pretén, Pedro Sánchez?
( XEVI XIRGO – XXIRGO@ELPUNTAVUI.CAT )
“El pre­si­dent espa­nyol està dei­xant clar aquests dies quina és la seva lle­ial­tat amb els pac­tes que va fer amb Podem i ERC
Tres mesos fa de la inves­ti­dura de Pedro Sánchez com a pre­si­dent del govern espa­nyol. Una inves­ti­dura que va acon­se­guir gràcies al sí de Podem i sobre­tot a l’abs­tenció d’ERC. Tres mesos després, només tres mesos, i ja els està dei­xant en evidència. Si més no, així m’ho sem­bla a mi. Si no, com s’ha d’enten­dre aquesta roda de con­ver­ses que ini­cia a par­tir de demà? Sánchez busca, i no se n’amaga, nous pac­tes. “El que pro­poso és un gran acord naci­o­nal per a la recons­trucció econòmica i social en el qual par­ti­ci­pin totes les for­ces dis­po­sa­des a fer feina”, va dir dijous. Ja fa dies que Sánchez parla dels pac­tes de La Mon­cloa i, sobre­tot, d’uni­dad i leal­tad. És una aposta seva? O del gobi­erno?

Perquè no he sabut veure els d’Igle­sias gaire entu­si­as­mats, en tot això. Ni els que, com Esquerra, li van donar suport tot just fa qua­tre dies. A canvi de què? Que ara el pre­si­dent Sánchez obri la porta a refer els pac­tes? Tant se la veu a venir, la fac­tura d’aquesta nefasta gestió del coro­na­vi­rus, que ja busca noves ali­an­ces? Aquesta és la seva estratègia? Escu­dar-se en unes noves ali­an­ces basa­des, com deia dijous, en “la Cons­ti­tució democràtica que té plena vigència”? Demà Sánchez ini­cia una roda de con­ver­ses entre les for­ces polítiques espa­nyo­les (o, millor dit, amb les for­ces polítiques amb repre­sen­tació al Congrés). Costa de no veure-hi una simi­li­tud amb la roda de con­ver­ses que va fer fa qua­tre dies per acon­se­guir la seva inves­ti­dura.

Què pretén, Pedro Sánchez: una segona inves­ti­dura? I fer-la amb l’excusa de la pandèmia? Embo­li­car-se amb la ban­dera espa­nyola, la Cons­ti­tució i el Todos uni­dos con­tra el virus per renéixer ell? Em temo –i només el temps ens ho dirà– que Sánchez ha vist en la pandèmia –que trist, si és així– una opor­tu­ni­tat per des­fer-se d’alguns dels com­pro­mi­sos que el van dur a La Mon­cloa. O és que, totes aques­tes pro­pos­tes que està fent de repe­tir uns acords com si fóssim 40 anys enrere, les està pac­tant amb aquells que van fer pos­si­ble la seva inves­ti­dura? Ho fa amb ells? O con­tra ells, i dei­xant-los en evidència?
Informa:ELPUNTAVUI.CAT (12-4-2020)

218 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: