QUE SULFATIN MADRID!

“Que sulfatin Madrid!”
No sé si serveix contra el virus, però el rei, la Robles i l’Ayuso tindrien fotos ‘chachi piruli’
(JOAN VALL CLARA )
Què se n’ha fet, dels sul­fa­ta­dors i les sul­fa­ta­des? No tro­ba­ven una sin­gu­lar gràcia estètica en aquells sol­dats tots de blanc entrant en for­mació en un aero­port o un estadi? L’àvia Neus desin­fec­tava el galli­ner a cons­ci­en­cia amb Zotal periòdica­ment. Com un rellotge. No és estra­nya la des­a­pa­rició d’aque­lles uni­tats mili­tars que durant les pri­me­res set­ma­nes deien que eren clau? A veure si només era per a la foto­gra­fia? Ara que això de Madrid fa la fila que fa, que no saben com posar-s’hi, que es pas­sen la pilota de l’un a l’altre i que al final han deci­dit que ja s’hi posa­ran dilluns, quan tor­nin de cap de set­mana, és el moment de Robles i Felipe.

Que mobi­lit­zin tot uni­for­mat dis­po­ni­ble i que sul­fa­tin tot Madrid. Jo sí, tu! Ho dic de veri­tat, de la de debò. No sé si ser­veix con­tra el virus, però l’Ayuso, la Robles i el rei tin­drien fotos chachi piruli. Dis­cul­pin el to per a una pesta que ha pro­vo­cat els 53.000 morts de més que ja hi ha aquest 2020 sobre la mit­jana de mor­ta­li­tat dels últims qua­tre anys. Estic molt empre­nyat i d’alguna manera m’he de des­fo­gar.

Ens trac­ten d’imbècils amb desim­bol­tura. Heu escol­tat el con­se­ller de Justícia des­men­tint el de Sani­tat? Diu que no con­fi­nen, que la paraula con­fi­na­ment pro­voca “zozo­bra” i que no con­fi­na­ran. “Limi­ta­rem la mobi­li­tat.” Ho va avançar Lambán, el pre­si­dent d’Aragó, al juliol. “La temp­tació de con­fi­nar hi serà, però arruïnaria defi­ni­ti­va­ment aquest país.” Ens esta­ca­ran a casa, però no esta­rem con­fi­nats.
Informa:ELPUNTAVUI.CAT (19-9-2020)

234 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: