QUINS PEBROTS! EL GRAN CAPITAL ACUSA EL GOVERN DE LA FALTA DE DIÀLEG

” Pressi√≥ contra la mobilitzaci√≥ ”
Patronals i empreses assenyalen el govern català com el responsable de la falta de diàleg amb La Moncloa, malgrat la negativa de Pedro Sánchez a parlar amb el president Torra
Seat, CaixaBank i Foment, crítics amb les protestes
( E. GARCIA – BARCELONA )
Diàleg, tran­quil·litat i prou pro­tes­tes és la petició que patro­nals com Foment del Tre­ball i empre­ses com Seat i Cai­xa­Bank tor­nen a inten­si­fi­car aquests dies, quan Madrid neces­sita un acord per for­mar govern a Espa­nya men­tre a Cata­lu­nya es jutja el seu pre­si­dent per no haver reti­rat una pan­carta per la lli­ber­tat dels pre­sos polítics.

La pressió empre­sa­rial no és nova. Ja n’hi va haver, de pressió, abans del referèndum de l’1 d’octu­bre del 2017, i molt abans, l’any 2014, quan la soci­e­tat es pre­pa­rava per a la con­sulta del 9-N i enti­tats com el Cer­cle d’Eco­no­mia, el Círculo Ecu­es­tre, el Fòrum Pont Aeri i la mateixa Foment del Tre­ball, i empre­sa­ris com José Manuel Lara (Pla­neta) i José Luis Bonet (ales­ho­res pre­si­dent de Frei­xe­net), apel·laven al diàleg i augu­ra­ven un esde­ve­ni­dor infaust en cas d’inde­pendència des de dia­ris de tall clara­ment antiin­de­pen­den­tista.

Jus¬≠ta¬≠ment en una entre¬≠vista a La Van¬≠guar¬≠dia aquesta set¬≠mana, el pre¬≠si¬≠dent de Seat, Luca de Meo, va denun¬≠ciar que els talls de car¬≠re¬≠te¬≠res per¬≠ju¬≠di¬≠ca¬≠ven la com¬≠pa¬≠nyia, que ha enca¬≠de¬≠nat qua¬≠tre anys auto¬≠fi¬≠nan√ßant-se. Tamb√© ahir mateix, en una tro¬≠bada amb la premsa al sal√≥ Smart City Expo World Con¬≠gress, De Meo es va tor¬≠nar a refe¬≠rir a les pro¬≠tes¬≠tes als car¬≠rers: ‚ÄúL‚Äô√ļnic que demano √©s que em dei¬≠xin tre¬≠ba¬≠llar.‚ÄĚ Pel direc¬≠tiu, la decisi√≥ de tan¬≠car la planta per la vaga del 18 d‚Äôoctu¬≠bre es va pren¬≠dre per un sen¬≠ti¬≠ment de ‚Äúpor‚ÄĚ i ‚Äúpre¬≠o¬≠cu¬≠paci√≥‚ÄĚ, segons Efe. ‚ÄúNosal¬≠tres no tenim l‚Äôarrog√†ncia de voler opi¬≠nar sobre coses que estan molt per sobre del nos¬≠tre paper. Jo nom√©s soc un home que fabrica i ven cot¬≠xes. No he de dir res si [les pro¬≠tes¬≠tes] no impac¬≠ten en el negoci, per√≤ fa un parell de set¬≠ma¬≠nes s√≠ que vam estar pre¬≠o¬≠cu¬≠pats‚ÄĚ, va asse¬≠gu¬≠rar.

En aquest punt, per√≤, cal¬≠dria recor¬≠dar les parau¬≠les del pre¬≠si¬≠dent de la Cam¬≠bra de Comer√ß de Bar¬≠ce¬≠lona, quan va dir que ‚Äúun dia d‚Äôatu¬≠rada √©s un 0,15% del PIB‚ÄĚ, men¬≠tre que el d√®ficit fis¬≠cal a Cata¬≠lu¬≠nya √©s del 8%.

El pre¬≠si¬≠dent de Seat va poder inter¬≠can¬≠viar opi¬≠ni¬≠ons amb el vice¬≠pre¬≠si¬≠dent del govern, Pere Ara¬≠gon√®s, dilluns, en el sopar de lliu¬≠ra¬≠ment dels XII Pre¬≠mis Car¬≠les Fer¬≠rer Salat de Foment del Tre¬≠ball, en qu√® el pre¬≠si¬≠dent de la Gene¬≠ra¬≠li¬≠tat, Quim Torra, es va absen¬≠tar arran de la nega¬≠tiva que tanqu√©s els par¬≠la¬≠ments, defer√®ncia que va recaure en la minis¬≠tra d‚ÄôEco¬≠no¬≠mia en fun¬≠ci¬≠ons, Nadia Calvi√Īo.

Qui s√≠ que va par¬≠lar va ser el pre¬≠si¬≠dent de la patro¬≠nal, Josep S√°nchez Lli¬≠bre, que va asse¬≠nya¬≠lar direc¬≠ta¬≠ment la Gene¬≠ra¬≠li¬≠tat: ‚ÄúNo con¬≠dem¬≠nar la barb√†rie i no evi¬≠tar-la √©s una greu irres¬≠pon¬≠sa¬≠bi¬≠li¬≠tat del govern‚ÄĚ, va dir. Per l‚Äôempre¬≠sari catal√†, ‚Äúel dret de reu¬≠nir-se i de mani¬≠fes¬≠tar-se no empara pro¬≠vo¬≠car la barb√†rie‚ÄĚ ni impe¬≠dir als estu¬≠di¬≠ants acce¬≠dir a les uni¬≠ver¬≠si¬≠tats, va dir. En el seu intent de cri¬≠mi¬≠na¬≠lit¬≠zar les pro¬≠tes¬≠tes al car¬≠rer, el pre¬≠si¬≠dent de l‚Äôenti¬≠tat va dema¬≠nar a les auto¬≠ri¬≠tats ‚Äúuna res¬≠posta r√†pida i efi¬≠ci¬≠ent‚ÄĚ per evi¬≠tar ‚Äúactes vio¬≠lents i coac¬≠ci¬≠ons‚ÄĚ que ‚Äúper¬≠ju¬≠di¬≠quen‚ÄĚ l‚Äôeco¬≠no¬≠mia cata¬≠lana.

Aix√≠, el pre¬≠si¬≠dent Quim Torra no va poder repli¬≠car. Jus¬≠ta¬≠ment, el con¬≠se¬≠ller de Ter¬≠ri¬≠tori i Sos¬≠te¬≠ni¬≠bi¬≠li¬≠tat, Dami√† Cal¬≠vet, va retreure ahir a Foment la seva ‚Äúfalta de res¬≠pecte‚ÄĚ al pre¬≠si¬≠dent de la Gene¬≠ra¬≠li¬≠tat, ja que ent√©n que √©s qui ha de clau¬≠su¬≠rar els actes a Cata¬≠lu¬≠nya en abs√®ncia del cap del govern espa¬≠nyol. Cal¬≠vet va ins¬≠tar Foment a ‚Äúrevi¬≠sar aquesta ano¬≠ma¬≠lia‚ÄĚ amb vista a futu¬≠res edi¬≠ci¬≠ons: ‚ÄúEn abs√®ncia del pre¬≠si¬≠dent de l‚ÄôEstat, qui ha de clau¬≠su¬≠rar l‚Äôacte √©s el pre¬≠si¬≠dent de la Gene¬≠ra¬≠li¬≠tat, nom√©s fal¬≠ta¬≠ria‚ÄĚ, va dir.

Durant l‚Äôacte, el vice¬≠pre¬≠si¬≠dent Pere Ara¬≠gon√®s va apel¬∑lar tamb√© al di√†leg i a recu¬≠pe¬≠rar la Decla¬≠raci√≥ de Pedral¬≠bes. Tamb√© el secre¬≠tari gene¬≠ral de CCOO, Javier Pac¬≠heco, defen¬≠sava el di√†leg en decla¬≠ra¬≠ci¬≠ons ahir a TV3 i lamen¬≠tava l‚Äôinci¬≠dent pro¬≠to¬≠col¬∑lari asse¬≠gu¬≠rant que ‚Äúes podrien estal¬≠viar aques¬≠tes bara¬≠lles de tapete‚ÄĚ. Ben sovint els sin¬≠di¬≠cats CCOO i UGT s‚Äôhan posat al cos¬≠tat de Foment quan s‚Äôhan con¬≠vo¬≠cat vagues en moments impor¬≠tants per a l‚Äôinde¬≠pen¬≠den¬≠tisme catal√†.

Final¬≠ment, Torra i Calvi√Īo s√≠ que van coin¬≠ci¬≠dir ahir a la tarda al sal√≥ Smart City Expo World Con¬≠gress, per√≤ no van fer cap tipus de par¬≠la¬≠ment ni decla¬≠raci√≥ ins¬≠ti¬≠tu¬≠ci¬≠o¬≠nal.

Qui tamb√© es va afe¬≠gir al pres¬≠sing catch des de Madrid va ser el pre¬≠si¬≠dent de Cai¬≠xa¬≠Bank, Jordi Gual, que va tor¬≠nar a dema¬≠nar di√†leg perqu√® no es cro¬≠ni¬≠fi¬≠qui la situ¬≠aci√≥ a Cata¬≠lu¬≠nya, ja que ‚Äúles ten¬≠si¬≠ons no afa¬≠vo¬≠rei¬≠xen el desen¬≠vo¬≠lu¬≠pa¬≠ment pro¬≠duc¬≠tiu‚ÄĚ, segons va dir. En una con¬≠fer√®ncia orga¬≠nit¬≠zada per F√≤rum Europa, orga¬≠nit¬≠zaci√≥ en qu√® hi ha repre¬≠sen¬≠ta¬≠des les prin¬≠ci¬≠pals empre¬≠ses de l‚ÄôIbex 35, Gual va expli¬≠car que Cai¬≠xa¬≠Bank ‚Äút√© com a divisa‚ÄĚ des de la seva fun¬≠daci√≥, fa 115 anys, inten¬≠tar pro¬≠moure el di√†leg i el progr√©s social mit¬≠jan√ßant la con¬≠fron¬≠taci√≥ d‚Äôalter¬≠na¬≠ti¬≠ves pol√≠tiques ‚Äúdins de la llei‚ÄĚ, i va con¬≠fiar que aix√≤ es man¬≠tin¬≠gui tamb√© en el futur. Per Gual, a Cata¬≠lu¬≠nya s‚Äôhan vis¬≠cut ‚Äúmoments dif√≠cils els √ļltims anys‚ÄĚ, i va pro¬≠po¬≠sar di√†leg per inten¬≠tar solu¬≠ci¬≠o¬≠nar ‚Äúde manera pac√≠fica les ten¬≠si¬≠ons pol√≠tiques i soci¬≠als‚ÄĚ. Amb tot, quan se li va pre¬≠gun¬≠tar si el banc ha cal¬≠cu¬≠lat l‚Äôimpacte en el seu negoci de tots els fets ocor¬≠re¬≠guts des de l‚Äô1 d‚Äôoctu¬≠bre del 2017, Gual va asse¬≠gu¬≠rar que no s‚Äôhan valo¬≠rat, i va insis¬≠tir a dir que les ten¬≠si¬≠ons pol√≠tiques i soci¬≠als no s√≥n posi¬≠ti¬≠ves perqu√® alte¬≠ren la vida di√†ria i afec¬≠ten els nego¬≠cis. ‚ÄúEntre tots hem d‚Äôinten¬≠tar que no es pro¬≠lon¬≠guin‚ÄĚ, perqu√® la cro¬≠ni¬≠fi¬≠caci√≥ √©s el que real¬≠ment fa m√©s mal, va dir.

La Cambra es distancia de s’Agaró

La Cambra de Comerç de Barcelona s’ha desvinculat de l’organització de la XXIV Trobada d’Economia a s’Agaró, que se celebrarà el 29 i 30 de novembre. La Cambra havia coorganitzat les jornades en les edicions anteriors juntament amb la Fundació Internacional Olaf Palme, presidida per l’exdiputada socialista Anna Balletbò, i actualment estaria replantejant tots els seus patrocinis i activitats arran del canvi de presidència, que ara ocupa Joan Canadell, segons va publicar ahir l’agència ACN. La desvinculació de l’organització de les jornades de s’Agaró s’emmarcaria en aquest context de replantejament global, que també inclou la suspensió, per ara, dels Dinars Cambra que organitzava l’ens.

Tot i la possible desvinculaci√≥, la Cambra va explicar que ha col¬∑laborat amb la Trobada d‚ÄôEconomia de s‚ÄôAgar√≥ en temes ‚Äúpuntuals‚ÄĚ de l‚Äôedici√≥ d‚Äôenguany i que la vicepresidenta M√≤nica Roca hi participar√†. Entre els convidats d‚Äôaquest any a les jornades, hi ha la ministra d‚ÄôEconomia en funcions, Nadia Calvi√Īo, i el ministre d‚ÄôAfers Estrangers en funcions i futur alt representant de la Uni√≥ Europea, Josep Borrell, que faran la clausura de les jornades de divendres i dissabte. La pres√®ncia de membres del PSOE i del PSC √©s un cl√†ssic d‚Äôaquestes trobades.

Tamb√© s‚Äôhi preveu la participaci√≥, entre d‚Äôaltres, del president de CaixBank, Jordi Gual; el conseller executiu del BBVA, Jos√© Manuel Gonz√°lez-P√°ramo; el president de l‚ÄôAiref, Luis Escriv√°, i la sotsgovernadora del Banc d‚ÄôEspanya, Margarita Delgado. El programa, que aquest any estar√† centrat en tecnologia i energia, tamb√© inclou la participaci√≥ del president de la Cambra de Comer√ß d‚ÄôEspanya, Josep Llu√≠s Bonet, que ha reprovat en diverses ocasions l‚Äôactuaci√≥ de la direcci√≥ de la Cambra de Barcelona; la secret√†ria d‚ÄôEconomia del govern, Nat√†lia Mas Guix, i l‚Äôalta comissionada per l‚ÄôAgenda 2030 de l‚ÄôONU, Cristina Gallach. Altres ponents s√≥n les presidentes de Fujitsu i de Microsoft a Espanya, √Āngeles Delgado i Pilar L√≥pez, respectivament.
Informa:ELPUNTAVUI.CAT (20-11-2019)

340 Lectures | ‚Ä£ |
Que tothom ho sàpiga: