RESPOSTA A LA SENTÈNCIA: L’ANC PREPARA TRES MARXES CIUTADANES

L’ANC pre­para tres mar­xes ciu­ta­da­nes amb con­fluència a Bar­ce­lona per “col·lap­sar” la xarxa viària com a res­posta a la sentència del Tri­bu­nal Suprem (TS) sobre l’1-O. Així ho ha reve­lat el secre­tari naci­o­nal de l’ANC David Fernàndez en una entre­vista a El matí de Bar­ce­lona de Betevé. Segons ha expli­cat, es faria durant tres dies i volen omplir fins a 100 quilòmetres de les prin­ci­pals car­re­te­res del país. El pri­mer dia, que no ha con­cre­tat quin serà, es farà una marxa ciu­ta­dana de 40 quilòmetres; el segon, també serà de 40 quilòmetres i, el ter­cer dia, la marxa serà de 20 quilòmetres.

A banda de les mar­xes, Fernández també ha donat per feta la con­vo­catòria d’una gran mani­fes­tació unitària a més d’altres acci­ons de les quals, ha dit, “no se’n poden expli­car encara els detalls”.

Fernàndez també ha avançat que aquest dis­sabte 5 d’octu­bre l’ANC farà una reunió plenària per deci­dir la posició de l’enti­tat res­pecte a les pro­pe­res elec­ci­ons espa­nyo­les del 10 de novem­bre. El secre­tari naci­o­nal ha lamen­tat la manca d’uni­tat dels par­tits inde­pen­den­tis­tes i els ha retret que no escol­tin la demanda de bona part de la ciu­ta­da­nia. “No només han estat sords, sinó que també han estat cecs. El nos­tre adver­sari és un Estat amb totes les eines que ens ha decla­rat la guerra. Dema­nem als par­tits la màxima uni­tat pos­si­ble”, ha dit alhora que ha admès que, per a l’ANC, la solució “ideal” hau­ria estat una can­di­da­tura con­junta inde­pen­den­tista.
Informa:ARA.CAT (30-9-2019)

319 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sĂ piga: