SÁNCHEZ REBUTJA UNA VEGADA MÉS UN REFERÈNDUM PER A CATALUNYA

El pre­si­dent espa­nyol en fun­ci­ons, Pedro Sánchez, aposta pel diàleg entre la Mon­cloa i la Gene­ra­li­tat “sem­pre dins la Cons­ti­tució”. Tot i això, rebutja el referèndum d’auto­de­ter­mi­nació, perquè “no hi té cabuda” i pro­voca “l’esquerda” de la soci­e­tat. El líder del PSOE ha expli­cat aquest dimarts al mig­dia la seva pro­posta ‘Pro­grama comú pro­gres­sista’, tot i que aquest matí ja s’han cone­gut les sis mesu­res que té per a Cata­lu­nya, segons fonts soci­a­lis­tes. Sánchez aposta per pro­ce­di­ments de col·labo­ració i coor­di­nació entre l’Estat i les Comu­ni­tats Autònomes com ara la Con­ferència de Pre­si­dents, les Con­ferències Sec­to­ri­als i la “trans­for­mació” del Senat.

Durant l’acte de pre­sen­tació del ‘Pro­grama Comú Pro­gres­sista’ que els soci­a­lis­tes han fet públic per convèncer Uni­des Podem per la inves­ti­dura, el secre­tari gene­ral del PSOE, Pedro Sánchez, ha defen­sat que l’Espa­nya cons­ti­tu­ci­o­nal “s’uneix i no divi­deix” i que cal abor­dar el “con­flicte de con­vivència” que es viu a Cata­lu­nya amb el “diàleg entre cata­lans” i entre el govern espa­nyol i la Gene­ra­li­tat.

En aquest sen­tit, Sánchez ha dit que cal “diàleg, no uni­la­te­ra­lisme, tro­bada i no rup­tura”. “Esta­tut d’auto­no­mia i no un referèndum d’auto­de­ter­mi­nació que trenca les bases de con­vivència i situa la soci­e­tat en un car­reró sense sor­tida”, ha argu­men­tat.

Les pro­pos­tes

Sánchez insis­teix en abor­dar el “con­flicte de con­vivència a Cata­lu­nya” impul­sant el diàleg entre cata­lans i també entre el govern espa­nyol i la Gene­ra­li­tat, “sem­pre dins la Cons­ti­tució”. El líder del PSOE afe­geix, en aquest con­text, que un referèndum d’auto­de­ter­mi­nació “no hi té cabuda”, ja que el Tri­bu­nal Cons­ti­tu­ci­o­nal ja el va con­si­de­rar “con­trari” a la carta magna. A més, subrat­lla que “des d’una pers­pec­tiva política pro­voca l’esquerda de la soci­e­tat”.

El pre­si­dent espa­nyol en fun­ci­ons pro­posa ins­tru­ments i pro­ce­di­ments de col·labo­ració i coor­di­nació per millo­rar les rela­ci­ons entre l’Estat i les Comu­ni­tats Autònomes (CCAA): la Con­ferència de Pre­si­dents, les Con­ferències Sec­to­ri­als, els con­ve­nis de col·labo­ració de les CCAA de manera interna i amb l’Estat, i la “trans­for­mació” del Senat.

Així mateix, Sánchez vol impul­sar la “cla­ri­fi­cació del repar­ti­ment com­pe­ten­cial”, a més de pro­moure la par­ti­ci­pació de les CCAA en les actu­a­ci­ons i deci­si­ons de l’Estat, i de l’Estat en les actu­a­ci­ons autonòmiques quan siguin d’interès “gene­ral”. El líder del PSOE també té l’objec­tiu d’apro­var un nou sis­tema de finançament de les CCAA. Per això vol desen­vo­lu­par la pre­visió de les regles i prin­ci­pis que han de regir-lo.
Informa:ELPUNTAVUI.CAT (3-9-2019)

280 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: