SÁNCHEZ TEM UNA SENTÈNCIA EN FUNCIONS

“Sánchez tem una sentència en funcions ”
Viola la presumpció d’innocència i dona per feta la condemna als presos com a últim as per pregar l’abstenció al PP i Cs i pilotar una tardor convulsa
La clau és no tenir cotilles per al 155
Casado no transigirà perquè es veu reforçat si hi ha repetició electoral el 10 de novembre gràcies al biaix ultra de Rivera en fons i forma
( DAVID PORTABELLA – MADRID )
Casado gua­nya cen­tra­li­tat quan Rivera parla de “la banda de Sánchez”
Quan Pedro Sánchez pro­cla­mava que no vol fer des­can­sar la inves­ti­dura ni el govern en l’inde­pen­den­tisme no era veri­tat. O no del tot. Si amb Uni­des Podem ja va uti­lit­zar l’espan­tall inde­pen­den­tista per fre­nar la coa­lició amb una sem­bra de dub­tes sobre què farien minis­tres morats que par­len de pre­sos polítics, ara que té en el seu his­to­rial el rècord de dues inves­ti­du­res falli­des el pre­si­dent espa­nyol en fun­ci­ons vol explo­tar l’excusa inde­pen­den­tista una altra vegada per tenir inves­ti­dura abans de la data límit del 23 de setem­bre. En un joc per­vers que en el fons viola la pre­sumpció d’innocència, Sánchez dona per fet que la sentència del Suprem als pre­sos serà con­dem­natòria i apro­fita que això agi­tarà la tar­dor cata­lana com a últim as per pre­gar a la des­es­pe­rada al PP i Ciu­ta­dans que li rega­lin una abs­tenció per pilo­tar els efec­tes d’una pro­testa o atu­rada de país. Sánchez tem rebre la sentència estant en fun­ci­ons.

El recurs de fer pena a Pablo Casado (PP) i Albert Rivera (Cs) agi­tant l’espan­tall d’una tar­dor con­vulsa –otoño cali­ente és una eti­queta recur­rent al Madrid ofi­cial per pin­tar el pai­satge català– ja va ser assa­jat per Sánchez en el ple d’inves­ti­dura. Però ales­ho­res tot­hom sabia que explo­rava l’entesa amb Igle­sias. Per Sánchez, a l’octu­bre es viurà un “moment crític per a Espa­nya”, pel Bre­xit, fixat el 31 d’octu­bre, i la sentència de Manuel Marc­hena.

Còctel amb el ‘Bre­xit’

Si bé en el còctel de l’alerta La Mon­cloa hi bar­reja el Bre­xit i la tar­dor cata­lana, la sor­tida del Regne Unit de la UE no és tan efec­tiva per remoure consciències espa­nyo­les –més enllà de Gibral­tar– com ho és el litigi català i l’even­tual esca­lada de pro­tes­tes. La fac­to­ria de relats d’Iván Redondo, cap de gabi­net i guru de Sánchez, ho sap, i jugarà la carta de la por de la tar­dor cata­lana per esto­var una abs­tenció del PP i Cs o, si més no, per retra­tar-los com a irres­pon­sa­bles si hi ha repe­tició d’elec­ci­ons el 10 de novem­bre per no haver enfor­tit Sánchez en l’hora greu. La clau: Sánchez no vol coti­lles si creu que cal prémer el botó nuclear de l’arti­cle 155. I tot amb el subs­trat d’obviar la pre­sumpció d’innocència, perquè tot­hom sap que l’abso­lució des­fer­ma­ria mani­fes­ta­ci­ons de joia de l’inde­pen­den­tisme i que només una con­demna tin­dria el poten­cial deses­ta­bi­lit­za­dor en què Sánchez basa el seu últim as.

Al final del Con­sell de Minis­tres, la vice­pre­si­denta Car­men Calvo ja posava fil a l’agu­lla enter­rant la coa­lició amb Igle­sias i pre­gun­tant a Casado i Rivera si gosa­ran dei­xar en fun­ci­ons el govern. “Quan hi hagi sentència, el govern voldrà donar una res­posta tran­quil·lit­za­dora des del punt de vista de la con­vivència i la qua­li­tat de la democràcia espa­nyola, men­tre que d’altres vol­dran reac­ci­o­nar amb inqui­e­tud”, avisa Calvo per exi­gir a Casado i Rivera que posin fi a la política de “braços cai­guts”. Fins i tot ERC ha entrat en aquest marc men­tal, i així ho feia palès Gabriel Rufián dijous recal­cant la gene­ro­si­tat d’una abs­tenció pos­si­ble al juliol i que pot­ser no ho serà més enda­vant. “Setem­bre ens com­plica la vida a tots i la tar­dor no serà bon moment per fer política, per motius obvis”, diu Rufián, donant per feta subli­mi­nar­ment una con­demna.

L’últim as de Sánchez topa amb un Casado que no tran­si­girà perquè sent que surt reforçat del debat d’inves­ti­dura i més cen­trat gràcies al biaix ultra en el fons i en la forma de Rivera. El líder del PP sent que gua­nya cen­tra­li­tat cada cop que Rivera parla de “la banda de Sánchez” i refusa anar a La Mon­cloa. I Casado té son­de­jos que augu­ren un ascens des dels 66 escons a cotes més altes robant vot a Cs i Vox si hi ha elec­ci­ons el 10-N. Si bé el gallec Alberto Núñez Feijóo estu­di­a­ria l’abs­tenció si el PSOE fes una oferta seri­osa, Casado nega cap gir: “El PP con­ti­nuarà allar­gant la mà al PSOE en pac­tes d’estat. Més no podem fer.” Caye­tana Álva­rez de Toledo ja diu que pre­fe­reix elec­ci­ons. Cs és l’opció ideal per al PSOE i cada dimissió –la del dipu­tat Fran­cisco de la Torre és la quarta en un mes– anima Sánchez a voler esquer­dar la trin­xera de Rivera.

Informa:ELPUNTAVUI:CAT (28-7-2019)

298 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: