SÁNCHEZ VEU DESPRÉS DE LA SENTÈNCIA “UNA AMENAÇA IMMINENT” PER A ESPANYA

El secre­tari gene­ral del PSOE i pre­si­dent espa­nyol en fun­ci­ons, Pedro Sánchez, ha rei­vin­di­cat el vot soci­a­lista com a l’“únic capaç de donar lloc a un govern de progrés”. Ho ha fet en una carta adreçada a la militància en què ha res­pon­sa­bi­lit­zat Uni­des Podem de la immi­nent repe­tició elec­to­ral i en què ha cri­dat a la mobi­lit­zació de “tots els pro­gres­sis­tes” el 10 de novem­bre. “Neces­si­tem un govern esta­ble i sòlid, capaç també de donar res­posta a les ame­na­ces immi­nents que pesen sobre el nos­tre país”, entre les quals hi ha situat el Bre­xit i la sentència del Tri­bu­nal Suprem sobre el referèndum de l’1 d’octu­bre de 2017. Sobre el fracàs de la inves­ti­dura, ha cri­ti­cat que Uni­des Podem només con­templés un govern de coa­lició “que supo­sava dos governs en un” i que, a més, el grup de Pablo Igle­sias s’atribuís “el paper de con­tro­la­dor” del PSOE.

Nacimos hace 140 años para construir un país más decente y próspero. Nuestra perseverancia nace de la unidad, de la fuerza de nuestras convicciones. En las próximas semanas, llevemos nuestras ideas y razones a todas partes.
Carta a la militancia del @PSOE.https://www.psoe.es/media-content/2019/09/22092019-Carta-de-Pedro-Sanchez-a-la-militancia.pdf …

Segons Sánchez, la majo­ria d’espa­nyols sen­ten “frus­tració” per la repe­tició elec­to­ral, un sen­ti­ment que diu com­par­tir perquè el resul­tat de les pas­sa­des elec­ci­ons, les del 28 d’abril, “era clar”. A més, ha des­ta­cat que “les dre­tes i l’ultra­dreta cele­bren com una victòria aquesta situ­ació perquè pen­sen que el can­sa­ment dels pro­gres­sis­tes pot donar-los una nova opor­tu­ni­tat”. Per acon­se­guir for­mar govern, Sánchez asse­gura que el PSOE no ha de fer “cap canvi ideològic ni fin­gir res”. “Hem de com­por­tar-nos com el que som: una esquerra mode­rada que defensa la Cons­ti­tució”.
Informa:ELPUNTAVUI.CAT (22-8-2019)

287 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: