SASSOLI, PRESIDENT DE L’EUROCAMBRA: ” LA MEVA PORTA SEMPRE ÉS OBERTA AL DIÀLEG “

Sassoli: “El president del Parlament ha de dialogar amb tothom, la meva porta està sempre oberta”
El nou líder de l’Eurocambra respon a una pregunta sobre Catalunya i el ‘Brexit’ dient que ell és un “home de diàleg”

En res­posta a una pre­gunta sobre Cata­lu­nya i el Bre­xit, el nou pre­si­dent del Par­la­ment Euro­peu, l’italià David-Maria Sas­soli, ha asse­gu­rat aquest dime­cres que la seva porta “està sem­pre oberta” pel diàleg.

Sas­soli res­po­nia així sobre les diver­ses cri­sis que pot haver d’afron­tar la nova legis­la­tura. Sas­soli ha apos­tat per “bus­car solu­ci­ons als pro­ble­mes tots junts”. “El pre­si­dent del Par­la­ment ha de dia­lo­gar amb tot­hom”, ha afir­mat. “Tot el que em coneix sap que sóc un home de diàleg, la meva porta està sem­pre oberta”, ha rei­te­rat. Pre­ci­sa­ment aquest dime­cres la líder dels Verds, Ska Keller, li ha dema­nat que revisi la situ­ació d’Oriol Jun­que­ras.

Sobre els euro­di­pu­tats britànics par­ti­da­ris del Bre­xit que van girar l’esquena quan sonava l’himne euro­peu, ha dit que lamen­tava el gest i ha dema­nat “res­pecte” per l’himne euro­peu i les ban­de­res.

La pre­gunta de la peri­o­dista a Sas­soli ver­sava sobre com pre­te­nia res­pon­dre el nou pre­si­dent a l’ambi­ent a la cam­bra, que en la mateixa sessió inau­gu­ral ja es va veure que seria com­pli­cat per la “pro­testa dels cata­lans” i l’acti­tud dels par­ti­da­ris del Bre­xit.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT(3-7-2019)

301 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: